ŽSB: Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava poslovnim subjektima

Na osnovu čl. 6. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ŽSB, Odluke Vlade ŽSB o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu financijskih sredstava, Odluke Vlade ŽSB o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava, Ministarstvo gospodarstva ŽSB raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA POSLOVNIM SUBJEKTIMA

I PREDMET

Pozivaju se poslovni subjekti (izuzev javnih poduzeća, banaka i drugih financijskih organizacija, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave) i fizičke osobe koje samostalno obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (isključujući one koji u skladu s propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak s tog osnova plaćaju prema paušalno utvrđenom iznosu), koji su u mjesecu travnju 2020. godine imali pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine, da se prijave na Javni poziv kojim će ostvariti pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec travanj 2020. godine.


II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

(1) Pravo na podnošenje prijave imaju poslovni subjekti koji imaju sjedište na području KSB, ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da su imali pad 20% i više ostvarenog prometa u mjesecu za koji apliciraju u odnosu na isti mjesec 2019. godine (Napomena: Za utvrđivanje pada prometa/prihoda za obaveznike koji su registrirani nakon travnja 2019. godine, uzima se prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019.godini ili prosjek prometa/prihoda za prva dva mjeseca 2020. godine za obveznike registrirane u 2020.godini);
b) da su ispunili obveze po osnovu javnih prihoda zaključno s 29.2.2020.godine ili da imaju potpisan Sporazum o izmirenju obveza;
c) da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.3.2020.godine) do dana objave Javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
d) da imaju kod Porezne uprave F BiH prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinanciranje minimalne neto plaće za zaposlene;
e) da nisu ostvarili prava po Javnim pozivima pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite bio zabranjen rad, izuzev onih poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo za poslovne jedinice.

(2) Pravo na podnošenje prijave nemaju sljedeći poslovni subjekti:
a) javna poduzeća, banke i druge financijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
b) gospodarska društva čiji su žiro računi bili blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
c) gospodarska društva koja su pod stečajem ili likvidacijom;
d) gospodarska društva registrirana nakon 1.3.2020.godine.

III DOKUMENTACIJA

(1) Uz popunjen Zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (fizička osoba/obrtnici);

b) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
c) Potvrda o padu ostvarenog prometa koji utvrđuje Federalno ministarstvo financija – Kantonalni porezni ured Novi Travnik na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnog sustava na serveru Poreznog ureda (kao dokaz dostaviti mjesečni promet s fiskalne kase za mjesec travanj 2019. godine i mjesec travanj 2020.godine)
d) Ukoliko poslovni subjekt nije obveznik fiskalizacije, pad prihoda se utvrđuje na osnovu ostvarenog prihoda iskazanog u poslovnim knjigama. Obveznik je dužan uz zahtjev za subvenciju priložiti i svojim pečatom ovjerene financijske kartice prihoda, a obveznik samostalni poduzetnik svojim pečatom ovjerene kopirane stranice knjige prihoda (samo za usporedne mjesece za koje se traži subvencija);
e) Specifikacija uz isplatu plaće za uposlene (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za veljaču 2020. godine;
f) Ugovor o radu i/ili sporazum o raskidu ugovora o radu (za radnike kojima je istekao ugovor radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos) pojedinačno po radniku.
(2) Zahtjev čini sastavni dio ove odluke i može se preuzeti elektronski na službenoj web stranici Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba .
(3) Dokumentacija mora biti ovjerena od strane nadležnih organa.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

(1) Ovjeren i potpisan Zahtjev dostavlja se Ministarstvu gospodarstva KSB preporučenom poštom na adresu Ministarstva gospodarstva KSB (Stanična 43, 72270 Travnik) s naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava.
(2) Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave.

V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA

(1) Ministar gospodarstva KSB imenuje Komisiju koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisija je dužna zadatak obaviti u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
(3) Komisija podnosi izvještaj o radu ministru gospodarstva s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
(4) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava ministar gospodarstva KSB upućuje Vladi KSB koja donosi Odluku o dodjeli sredstava.
(5) S korisnicima sredstava prema odluci iz stava (4) ovog članka Ministarstvo gospodarstva KSB zaključit će ugovor sa svim korisnicima sredstava.

VI OSTALE ODREDBE

(1) Iznos sredstava koja će se dodjeljivati korisnicima zavisit će od raspoloživig sredstava u Proračunu KSB.
(2) Podnositelji prijava na “Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava poslovnim subjektima” mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Vlade KSB.
(3) Ministarstvo gospodarstva KSB ne snosi troškove prema podnositeljima Zahtjeva, te zadržava pravo da Zahtjev prihvati u cijelosti, djelomično ili ga u cijelosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
(4) Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/511-217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: minpriv@sbk-ksb.gov.ba.

MINISTAR
Nisvet Hrnjić

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumentacije)

ZAHTJEV (preuzimanje dokumentacije)