Vlada ŽSB: Za obrazovanje i sport izdvojeno više od 700.000,00 KM

Vlada ŽSB je razmatrala i donijela mišljenja o Nacrtu zakona o turizmu u Federaciji BiH i Nacrtu zakona o boravišnoj taksi u Federaciji BiH, i uputila ih u daljnju proceduru.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnost.

Vlada ŽSB je donijela Odluku o davanju suglasnosti na promociju sportskog ribolova, dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sličnih objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području ŽSBK, donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava novčane pomoći u iznosu od 35.000 KM.

Doneseno je i nekoliko odluka, kao što je Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta „Izgradnja projektnih zadataka za izradu karti poplavnih područja na području općina Vitez, Kiseljak, Gornji Vakuf-Uskoplje i Fojnica. Odlukom se izdvaja iznos od 4.972 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Higracon“ d.o.o. Sarajevo.

Također je donesena i Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava Proračuna SBK za 2016. godinu sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivrede“, a izvršit će se prijenos sredstava općini Fojnica za rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Dragače nizvodno od objekta trikotaže, na području općine Fojnica. Odlukom se izdvaja iznos od 30.000 KM (sa PDV-om).

Na sjednici je donesena i Odluka o izdvajanju sredstava za JU Dom zdravlja Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 7.414 KM JU domu zdravlja Travnik na ime financiranja nabave komore za razvijanje RTG filmova, kao i Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu ŽSB. Odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 15.000 KM na ime podrške za nabavu zdravstvenih markica za dobrovoljne darovatelje krvi.

Na prijedlog Žuapanijske direkcije za ceste, Vlada ŽSB je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa radova održavanja i rekonstrukcije regionalnih cesta ŽSB za 2016. godinu.

Također je donesena i Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji gospodarstvu, subvencija općinama za projekte održivog turizma za Projekt održavanja objekta i infrastrukture na području Ajvatovice. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000 KM, korisnik sredstava je općina Donji Vakuf.

Na istoj sjednici je donesena i Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstva tekuće rezerve Vlade ŽSB za sufinanciranje troškova nastupa na Međunarodnom sajmu gospodarstva, poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani trešnje 2016“ koji će se održati od 01.-03.06.2016. godine u Mostaru, a odlukom se izdvaja iznos od 10.000 KM.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava na koncesiju za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane, instalirane snage do 200 MW, na lokacijama „Ranča – Dobretići – Vitovlje Malo“ općine Travnik, Jajce i Dobretići sa koncesionara „Eskimo S2“ d.o.o. Travnik na gospodarsko društvo „Energokul“ d.o.o. Travnik.

Također donesena je Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstva tekuće rezerve Vlade ŽSB za pružanje usluga certifikacijske kuće za obavljanje certifikacijskog audita u 2016. godini po EN ISO 9001:200 u tijelima uprave ŽSB, od Instituta za certificiranje sustava d.o.o. Sarajevo (ICS). Odlukom se izdvaja iznos od 6.669 KM.

Vlada ŽSB je donijela Odluku o akontacijskoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo,a odlukom se izdvaja iznos od 292.755 KM za studentske centre u Sarajevu, Mostaru, Zenici i Tuzli.

Doneseno je i nekoliko odluka za rekonstrukciju osnovnih škola, izgradnju sportskih dvorana, u Novom Travniku, Jajcu, Bugojnu, te izdvajanju sredstva za prijevoz učenika, stipendiranje djece boraca i članova njihovih obitelji, za šta je izdvojeno 409.000 KM, kao i sredstva za djecu s posebnim potrebama od 5.000 KM.

Vlada ŽSB je, pored ostalog, donijela i Odluku o izdvajanju i isplati sredstava za realizaciju projekta financiranja izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.), priopćeno je iz Kabineta premijera ŽSB.

Izvor: FENA