Vlada F BiH dala suglasnost na Plan privatizacije 14 poduzeća, među njima i PS Vitezit

Vlada Federacije BiH dala je u četvrtak suglasnost na Plan privatizacije i Financijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2015. godinu.

Planom su obuhvaćena poduzeća za koja su više puta objavljivani javni pozivi za prodaju, u kojima je državni kapital manjinski, kao i ona koja su u proteklom periodu negativno poslovala i zabilježila evidentan pad kapitala, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Riječ je o 14 poduzeća, Bosnalijek d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, Remontni zavod d.d. Travnik, Šipad export-import, Željezara Zenica, KTK d.d. Visoko, Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, Konfekcija Borac d.d. Travnik, Fabrika duhana Mostar, PS Vitezit i Holding preduzeće Putevi BiH Sarajevo.

Iz plana je vidljivo da se radi o poduzećima koja se nekoliko godina ponavljaju u planu APF-a, s lošom financijskom slikom, tržišnom neizvjesnošću i, uglavnom, bez značajnijih promjena u izboru metoda i načina prodaje, navodi se u priopćenju.

U 2015. godini planiran je i nastavak prodaje u postupku male privatizacije, kao i aktivnosti na zaštiti imovine iz pasivnog podbilansa.

Nakon okončanja sudskih sporova koji se odnose na povrat imovine, odnosno zaštitu imovine iz pasivnog podbilansa, pristupit će se prodaji metodom javnog nadmetanja.

U 2015. bit će nastavljena suradnja sa županijskim agencijama za privatizaciju, posebno kada je riječ o kontroli i stanju izvršenja ugovorenih obaveza.

Financijskim planom APF-a obuhvaćeni su prihodi od prodaje poduzeća i drugih izvora iz kojih će se financirati izdaci u 2015. godini. Planirani ukupni rashodi i kapitalni izdaci iznose 7.881.000 konvertibilnih maraka. Od toga se 2.761.000 KM odnosi na tekuće poslovanje, 5.000.000 KM su sredstva za zaštitu od evikcije i 120.000 KM za kapitalne izdatke. (F)