VITEZ: Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta

Načelnik općine Vitez objavljuje Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta.

Članak 1.

Predmet zakupa je neizgrađeno građevno zemljište označeno kao

  • dio k.p.2089/2 i dio k.p.2090 ” PC-96-2 ” oranica  u površini  od 3000  m– kako je naznačeno na skici geometra), upisano u pl.251, k.o. Vitez na ime Skupština opštine s dijelom 1/1 po zemljišno knjižnom stanju upisane u NP_  Vitez u zk. ulošku 388 u vlasništvo općine Vitez s dijelom 1/1.

Članak 2.

Građevno zemljište se daje u zakup za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba.

Članak 3.

Zemljište se daje u zakup fizičkoj i pravnoj osobi u svrhu privremenog korištenja zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno – planskom dokumentacijom uz  pribavljenu suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište koje je predmet zakupa.
Dozvoljava se izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja po isteku zakupa.
Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (npr. idejno rješenje )

Članak 4.
Zemljište se daje u zakup na razdoblje od 10 godina uz mogućnost produženja zakupa.

Članak 5.

Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta za dio k.p.2089/2 i dio k.p.2090 u površini 3000  m na godišnjem  nivou iznosi ukupno 150,00 KM.

Članak 6.
Za sudjelovanje u postupku javnog natječaja – licitacije sudionici su dužni platiti kaparu u iznosu od 100,00 KM, a istu su sudionici  javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffeisen banke.

Članak 7.
Kapara se neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na zakup i odustane od svoje ponude.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se uračunati u cijenu ugovorene zakupnine.
Članak 8
Pravo sudjelovanja  imaju sve pravne i fizičke osobe.
Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

  • – Prijavu  (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava)  
  • – pisanu ponudu zakupne cijene izražena u KM/m2
  • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
  • – suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište koje je predmet zakupa.
  • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
  • – Dokaz o uplati kapare u iznosu od 100,00 KM
  • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj;
  • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
  • – Prijave s naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine  Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti s naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA – zakup građevnog zemljišta  – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ  PARCELA. BR .-  K.P. 2089/2 i k.p.2090  –   NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi svi dokazi i isprave propisane ovim javnim oglasom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 19.5.2021 (srijeda), s početkom u 10,00  sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano  rješenjem Općinskog vijeća Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 5.7.2017 godine.
Javnom nadmetanju – licitaciji  dužan je nazočiti podnositelj prijave ili osoba koje ima punomoć za zastupanje.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik Povjerenstva upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik će zaključiti notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem (zakupoprimcem).
Troškove izrade notarske obrade ugovora o zakupu i sve ostale troškove koji se odnose na zakup snosi zakupoprimac.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam na broj telefona 030 718 234 ili 030 718 235.

Prethodni članakFra Miro Relota: Treba duhovno djelovati na promociji zvanja i kod odraslih
Sljedeći članakPrvi, drugi i treći svibanj neradni u Federaciji BiH