Više od pola milijarde KM ulaganja: U godinu dana izdvojena 94 milijuna KM

gradnja cesta

Unatoč činjenici da je stupanj realizacije kapitalnih projekata koji se financiraju u okviru Programa javnih investicija/Razvojno-investicijskog programa institucija BiH 2019. – 2021. godine u prošloj godini iznosio 36 posto, raduje što je veći dio utrošenoga novca otišao u realizaciju ekonomskih projekata, piše Večernji list BiH

Uvidim u nedavno usvojenu informaciju Ministarstva financija i riznice BiH o utrošku sredstava u 2019. godini, kojima su financirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicijski program institucija Bosne i Hercegovine (PJI/RIP IBiH) 2019. – 2021. godine, vidljivo je kako su ukupno završeni projekti u 2019. godini imali vrijednost 17,713.702 marke, dok je za projekte koji su još uvijek u provedbi utrošeno 76,644.166 maraka.

Dakle, s aspekta vrste financiranja, u 2019. godini ukupno je utrošeno 94,36 milijuna maraka, od čega 31,79 milijuna maraka iz domaćih sredstava, a 62,58 milijuna maraka iz inozemnih sredstava.

Realizacija po vrsti

Od ukupno 147 projekata u provedbi koji su bili navedeni u Programu, 44 projekta su završena do kraja 2018. godine, a dva su promijenila status iz “u provedi” u “odobren”.

Slijedom navedenog, zbirni pregled realizacije financijskih sredstava u 2019. godini urađen je za 101 projekt javnih investicija, ukupne vrijednosti 1.076,160.000 KM. Inače, do sada je za realizaciju navedenih projekata, a zaključno s krajem prošle godine, utrošeno 545,803.703 marke. U kontekstu utroška sredstava namijenjenijh za realizaciju na osnovi pojedinih vrsti projekata, vidljivo je kako je mnogo bolja realizacija ostvarena u onim projektima koji doprinose socioekonomskom razvoju (53,09%), naspram projekata za izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta (samo 21,68 posto).

Najviše sredstava u 2019. godini je utrošeno na provedbu projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u ukupnom iznosu od 51,97 milijuna maraka, što čini 55,08% ukupno utrošenih sredstava u tijeku 2019. godine. Nakon toga slijede projekti Službe za zajedničke poslove s utrošenih 10,39 milijuna maraka (11% ukupno utrošenih sredstava) i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s utrošenih 6,68 milijuna maraka (7% ukupno utrošenih sredstava). Na četvrtom mjestu je Ministarstvo obrane, koje je za svoje projekte lani utrošilo 4,340.437 maraka, a slijedi Uprava za neizravno oporezivanje, koja je za namjenu realizacije svojih projekata utrošila 2,809.540 maraka.

Program javnih investicija/Razvojno-investicijski program institucija BiH 2019. – 2021. godine sadrži podatke o ukupno 268 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 1,95 mlrd. maraka, od čega se 1,26 mlrd. maraka odnosi na 151 projekt u provedbi, 13,18 milijuna maraka na 11 odobrenih projekata, a 679,06 milijuna maraka na 106 kandidiranih projekata.

Od ukupne vrijednosti svih projekata, 1,61 milijarda maraka odnosi se na ulaganja u kapitalne projekte, a 345,40 milijuna maraka na ulaganja u institucionalne projekte. Vrijednost projekata koji izravno pridonose socioekonomskom razvoju i koji su svrstani u Razvojno-investicijski program iznosi 879,91 milijuna KM, a vrijednost ostalih projekata iznosi 1,076 milijardi maraka.

Novi ciklus

S druge pak strane, Vijeće ministara je krajem prošle godine donijelo novi Program javnih investicija/Razvojno–investicijski program institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020. – 2022. godine.

Program sadrži podatke o 277 projekata u ukupnoj vrijednosti 3 milijarde i 946,09 milijuna maraka, od čega se gotovo 3,6 milijardi maraka odnosi na ulaganja u kapitalne projekte. Ukupna vrijednost projekata koji izravno pridonose socioekonomskom razvoju iznosi više od 2,8 milijardi maraka.

Trenutačno se provode 133 projekta ukupne vrijednosti milijardu i 209,07 milijuna KM, od kojih se 995,48 milijuna KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 213,59 milijuna KM na ulaganja u institucionalne projekte. Za realizaciju projekata u provedbi do 30. lipnja 2019. utrošeno je 537,47 milijuna maraka. Ono što je posebno bitno činjenica je da se veliki postotak planiranih projekata odnosi na ekonomski oporavak.