Uskoro završava javni natječaj za izvođenje radova izgradnje jugozapadne i sjeveroistočne tribine – I faza

Informacija koja će sasvim sigurno razveseliti sve ljubitelje nogometa u Vitezu je da je Općina Vitez 9. srpnja 2013. godine objavila konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za Izvođenje radova izgradnje jugozapadne i sjeveroistočne tribine na gradskom stadionu – I faza, koja bi trebala obuhvatiti zemljane radove.

Natječaj, koji prenosimo u cijelosti, završava u srijedu, 17. srpnja.

Poštovani,

U ime općine Vitez pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave će se obaviti sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

1. Predmet nabave

1.1 Predmet javne nabave je „Izvođenje radova izgradnje jugozapadne i sjeveroistočne tribine na gradskom stadionu – I faza” prema Glavnom projektu fekalne „Sporstki objekt – tribine”. Detaljan opis radova dat je u predmjeru radova.

1.2 Radovi će se izvoditi najkasnije od 20.08.2013. godine

1.3 Mjesto izvođenja radova je općina Vitez, gradski stadion.

2. Uvjeti za sudjelovanje i potrebni dokazi:

2.1 Da bi sudjelovali u proceduri javne nabave, obvezni ste dostaviti dokumente, kao što su:

a) obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u tenderskoj dokumentaciji;
b) obrazac za cijenu ponude (predmjer radova), popunjen u skladu sa šemom koja je data u tenderskoj dokumentaciji;
c) dokaz da imate pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;
d) dokaz da je ponuditelj ispunio obveze u svezi plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, sukladno relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, što dokazuje uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji;
e) ovjerenu izjavu da ponuditelj ispunjava uvjeteiz članka 23. Zakona;
f) ovjerenu izjavu kojom ponuditelj garantira ispravno izvršenje ugovora sa aspekta ekonomskog i financijskog stanja i tehničke i profesionalne sposobnosti;

2.2 Ponuditelji trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda koji su navedeni u točki 2.1.

2.3. Ukoliko ponuditelj ne dostavi neki od gore navedenih dokumenata ponuda će mu biti odbijena.

3. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi sa ponudom između ponuditelja i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i tiskana literatura koju dostavi ponuditelj mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uvjetom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

4. Priprema ponuda

4.1. Ponuditelji snose sve troškove u svezi pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.

4.2 Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:Stjepana Radića br.1 Vitez, do četvrtka 18.07.2013. godine najkasnije do 10 sati. Ponude trebaju biti otipkane ili napisane neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa naznačenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuditelja. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuditelja, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuditelja u toku postupka nabave (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).

4.3. Ponuditelj dostavlja ponudu u originalu i 1(jednu) kopiju, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PONUDE” i “KOPIJA PONUDE”. Original ponude i kopija trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuditelja, imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će stajati: Ponuda za projekt „Izvođenje radova izgradnje jugozapadne i sjeveroistočne tribine na gradskom stadionu – I faza”.

4.4. Ponuditelji mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uvjetom da se izmjena ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorno tijelo mora biti obaviješteno u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Na kuverti u kojoj se nalazi izjava ponuditelja treba pisati slijedeće: “IZMJENE PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

5. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 17.07.2013. godine u 10 sati. Otvaranje ponuda obavit će se dana 18.07.2013. godine u 11 sati u općini Vitez.

6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje ponuditelju na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuditelji mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

7. Obavijest o dodjeli

Ponuditelji će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

8. Informacije o zaštiti prava ponuditelja

U slučaju da je ugovorno tijelo u toku postupka javne nabave izvršilo povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od pet dana od dana prijema obavijesti o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda učinjena.

U ime ugovornog tijela

OPĆINSKI NAČELNIK
v.r. Advan Akeljić