Upozorenje Službe za civilnu zaštitu Općine Vitez na opasnost od požara

Uslijed povišenih dnevnih temperatura realna je opasnost pojave opasnosti od požara, na što je danas upozorila i Služba civilne zaštite Općine Vitez.

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, iz Službe civilne zaštite Općine Vitez, uputili su upozorenje svim pravnim i fizičkim licima da su korisnici aparata za gašenje početnih požara dužni osigurati njihovo održavanje i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti, u skladu sa propisima o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na ta pitanja i uputstvom proizvođača, odnosno najmanje jednom u šest mjeseci, ako takvo uputstvo ne postoji.

Zapaljive, eksplozivne i druge opasne materije ne smiju se upotrebljavati i skladištiti na način koji nije u skladu s propisanim tehničkim normativima i standardima i koji nije siguran po rukovaoca i okolinu, što je uređeno posebnim propisima iz te oblasti, a pri prijevozu ljudi i životinja, kao i transportu roba u cestovnom, željezničkom, pomorskom, riječnom, jezerskom i zrakoplovnom prometu i transportu cjevovodima, moraju se provoditi propisane mjere zaštite od požara, navode nadalje iz Službe civilne zaštite Općine Vitez.

Između ostalog, iz Civilne zaštite Općine Vitez istaknuli su kako se zaštita od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu organizira i provodi u skladu s propisima koji se odnose na šume, šumsko i poljoprivredno zemljište. Odgovornost za zaštitu od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu imaju sva pravna i fizička lica koja su vlasnici ili korisnici šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta. Javno poduzeće ili drugo pravno lice koje upravlja vodovodnom i hidrantskom mrežom, dužno je pri izgradnji, rekonstrukciji i korištenju ovih mreža, osigurati propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj odnosno vodovodnoj mreži za potrebe gašenja požara. Vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata dužni su održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta koji mogu prouzrokovati nastajanje i širenje požara.

„Posebno se upozoravaju sva pravna i fizička lica da je, zbog opasnosti od pojave požara, u šumskim područjima zabranjeno stvarati otvoreni plamen na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume. Sve mjere zaštite od požara se moraju primjeniti u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i  spriječavanju šteta na materijalnim dobrima. Po odredbama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu sva pravna i fizička lica dužna su aktivno sudjelovati u početnim fazama gašenja požara do dolaska vatrogasnih jedinica“, kazao je za Fenu Ismet Trako, v.d. pomoćnik načelnika.

U slučaju pojave požara odmah obavijestiti na sljedeće brojeve telefona:
-Vatrogasci 123, 714-123, 520-004
-Policija 122, 711-302
-Civilna zaštita 718-225