U Vitezu u 2013. godini 161 kaznena prijava za bespravnu sječu šume

U šumarskom sektoru u Federaciji BiH u 2013. godini nastavljena je atmosfera pravne nesigurnosti uzrokovana nepostojanjem adekvatnog pravnog okvira za djelovanje institucija iz oblasti šumarstva, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanske županije (SBŽ).

S obzirom na to da krovni zakon o šumama nije donesen, a uredba o šumama je po osnovu obvezujuće presude Ustavnog suda prestala važiti 6. prosinca 2011. godine, oblast šumarstva u Federaciji BiH ostala je bez osnovnog materijalnog propisa, koju među ostalim karakterizira potpuna neizvjesnost u pogledu statusa i nadležnosti institucija i poduzeća iz oblasti šumarstva.

U SBŽ je tijekom 2013. godine po prijedlogu nadležnog županijskog ministarstva provedeno niz aktivnosti.

Vlada SBŽ utvrdila je prijedlog županijskog zakona o šumama, nakon što je nacrt tog zakona tijekom 2013. prošao kompletnu proceduru javnog razmatranja i usvajanja od Skupštine SBŽ.

Sačinjen je prijedlog „Operativnog plana zaštite državnih šuma Srednjobosanske županije za 2013. godinu” na koji je data suglasnost Vlade SBŽ.

Također, održana je tematska sjednica Skupšine SBŽ na kojoj je prihvaćena informacija o stanju u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šuma. Zaključcima Skupštine i Vlade SBŽ s njihovih sjednica utvrđena je, između ostalog, obveza svim nadležnim institucijama i službama na dosljednu provedbu svih mjera i aktivnosti na zaštiti šuma definiranih Operativnim planom.

Naredbom resornog ministarstva od 23. srpnja prošle godine utvrđena je obveza pojačane kontrole zakonitosti prometa drvnih sortimenata i zakonitosti rada županijskog šumsko-gospodarskog društva, te ograničavanja i zabrane vršenja aktivnosti u državnim šumama u popodnevnim i noćnim satima i u dane vikenda i praznika.

Aktom resornog ministarstva prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva od 2. prosinca 2013. godine i aktom prema Vladi SBŽ od 10. siječnja ove godine, pokrenuta je inicijativa za produženje važenja ugovora o prijenosu ovlasti gospodarenja državnim šumama Srednjobosanske županije od Federacije na Županiju, odnosno sa Županije na županijsko šumsko-gospodarsko društvo, kao privremena mjera do donošenja odgovarajućeg zakonskog propisa na federalnom ili županijskom nivou.

Ukupno ostvareni obim sječa u državnim šumama na području Srednjobosanske županije u 2013. godini iznosi 401.025 m3 krupnog drveta, što čini 95 posto (četinari 102 i lišćari 89 posto) u odnosu na planirani godišnji obim sječa.

U usporedbi s ukupnom realizacijom sječa u 2012. godini koja je iznosila 431.825 m3, ukupne sječe u 2013. su manje za 30.800 m3 ili za 7,1 posto.

Najveći obim sječa u 2013. godini ostvaren je u općinama Travnik (82.531 m3), Fojnica (64.554 m3) i Jajce (39.975 m3).

Najveći obim sječa četinara evidentiran je u šumarijama Travnik (49.187 m3), Jajce (29.151 m3) i Bugojno (22.206 m3), dok je najveći obim sječa lišćara ostvaren u općini Fojnica (47.762 m3), Travnik (33.344m3) i Kreševo (21.734 m3).

Prekoračenje godišnjeg plana sječa evidentirano je na području općina Busovača (113 posto), Dobretići (111 posto) i Travnik(105 posto).

Kada je riječ o realizaciji šumsko-uzgojnih radova, izvršeni su na površini od 1.493 ha ili 85 posto u odnosu na ukupni planirani godišnji obim.

U usporedbi s ukupnom realizacijom šumsko-uzgojnih radova u 2012. godini koja je iznosila 1.285 ha, u 2013. je ostvareno povećanje izvršenja šumsko-uzgojnih radova za 207 ha ili 16 posto.

Ukupan obim izvršenog pošumljavanja u 2013. godini iznosi 161 ha ili 61 posto planiranog pošumljavanja za 2013.i za 28 ha je manji u odnosu na pošumljavanje izvršeno u 2012.

Najveći obim izvršenih šumsko-uzgojnih radova ostvaren je na području općina Travnik 460 ha, Novi Travnik 136 ha i G.Vakuf-Uskoplje 123 ha, dok je najveći obim izvršenog pošumljavanja ostvaren na području općina Bugojno 39 ha, Kreševo 26 ha i Vitez 24 ha.

U kontekstu prisutnosti bespravnih sječa u državnim šumama, od nadležne čuvarske službe u 2013. godini evidentirano je ukupno 27.710 m3 krupnog drveta (četinara 9.148 m3 i lišćara 18561 m3), što u usporedbi s ukupno evidentiranih 34.341 m3 (četinara 10.180 m3 i lišćara 24.161m3) bespravnih sječa u 2012. godini, predstavlja smanjenje za 6631 m3 ili 19,3 posto manje u odnosu na ukupno evidentirane bespravne sječe u 2012. godini.

Najveći broj evidentiranih bespravnih sječa je u općinama Travnik (5.391 m3), Novi Travnik (4.813 m3), Vitez (4.744 m3) i Bugojno (2.841 m3).

Povećanje bespravnih sječa u odnosu na 2012. zabilježeno je u općinama Dobretići, G.Vakuf-Uskoplje, Busovača i Fojnica.

Za sve uočene i evidentirane nezakonitosti u vezi s bespravnom sječom državnih šuma, od nadležne čuvarske službe i inspekcijskih organa, u zakonitoj proceduri podnesene su prijave nadležnim sudovima i tužiteljstvu, te proveden postupak privremenog oduzimanja drvnih sortimenata.

Ukupno izvršeno izuzimanje drvne mase u 2013. iznosi 4.214 m3, dok ukupan broj podneseni prijava u 2013. iznosi 1.555.

U strukturi podnesenih prijava najveći broj prijava se odnosi na kaznena djela šumske krađe i krađe (1.338 prijave), te prijave zbog zaprimanja bespravno posječene drvne mase na rezanje (24 prijave), dok je 217 prijava uslijed nedostatka odgovarajućeg zakonskog propisa, vraćeno oštećenoj na pokretanje parničnog postupka za naknadu štete pričinjene državnim šumama.

Najveći broj kaznenih prijava za bespravnu sječu podnesen je u općinama Novi Travnik 317, Travnik 284, Vitez 161 i Bugojno 152.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBŽ u suradnji s ostalim nadležnim organima i službama i u 2014. godini nastavlja s provedbom mjera da bi se nivo nezakonitih aktivnosti sveo u podnošljive okvire koji neće predstavljati prijetnju daljnjnjoj degradaciji i devastaciji šumskog fonda na području SBŽ-a, priopćeno je.