Senad Softić novi guverner Centralne banke BiH

Novoimenovano Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) izabralo je dr Senada Softića za guvernera CBBiH na mandatni period od šest godina.

Dr Senad Softić Softić je izabran na sjednici Upravnog vijeća CBBiH 2015. godine na kojoj su novoimenovani članovi Upravnog vijeća CBBiH, dr Senad Softić, dr Kemal Kozarić, mr Ankica Kolobarić, dr Ljubiša Vladušić i mr Trivo Marinković i službeno preuzeli dužnost.

Dr Senad Softić je na poziciji guvernera CBBiH zamijenio d. Kemala Kozarića, kojem je 11. kolovoza 2015. godine istekao mandat.

Novoimenovani guverner, koji je istovremeno i predsjedavajući Upravnog vijeća CBBiH, doktor je ekonomskih znanosti, zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u zvanju izvanrednog profesora. Istovremeno je i rukovoditelj Master studija Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Zagreb, smjer Krizni menadžment.

U okviru profesionalne karijere, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke, kasnije Razvojne banke Federacije BiH. U dugogodišnjoj savjetodavnoj praksi sudjelovao je kao autor, koautor ili rukovoditelj u realizaciji više od 120 elaborata, projekata i studija iz različitih oblasti mikro i makro ekonomije (menadžment, financije, bankarstvo, strategije, organizacija, razvoj).

U okviru znanstvene karijere, kao autor ili koautor sudjelovao je u publikaciji 13 knjiga i monografija. Također, kao autor ili koautor, objavio je oko 30 znanstvenih i stručnih radova u zbornicima, časopisima i drugim publikacijama, te na seminarima i simpozijima.

Dr Kemal Kozarić je dužnost guvernera, u dva uzastopna mandata, obavljao od 2005. godine, kada je naslijedio tadašnjeg guvernera Petera Nicholla, a prije toga je obavljao dužnost viceguvernera CBBiH.