Sedmi val ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

Agencija za statistiku BiH nastavlja tijekom veljače 2021. s provođenjem ažuriranja glavnog okvira uzorka radi povećanja obujma i kvaliteta statističkih podataka u Bosni i Hercegovini, kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

Budući da su istraživanja zasnovana na uzorku jedna od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini, novi, ažurirani okvir uzorka omogućit će kvalitetniji rad statističkim institucijama u BiH, podizanje kvaliteta statističkih podataka, te unaprjeđenje i razvoj novih statistika. Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori, koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije, popisivanjem kućanstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definiranoj metodologiji (uključujući upitnik) koju su pripremile tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini.

Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, spolu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i slično. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definiranom strukturom i brojem popisnih krugova.

Anketari će prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obvezno nošenje zaštitnih maski, te druge mjere radi zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu. Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine pozvala je stanovništvo na aktivnu suradnju u realizaciji tog važnog istraživanja i garantira da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podatci koristiti isključivo za statističke svrhe, rečeno je iz te institucije.