Sazvana 129. sjednica Vlade ŽSB

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije (Službene novine Srednjobosanske županije, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanske županije (Službene novine Srednjobosanske županije, broj 12/16 – prečišćeni tekst), premijer ŽSB sazvao je 129. sjednicu Vlade Srednjobosanske županije, za četvrtak, 30. 6. 2022. godine, u 9 sati i predložio sljedeći Dnevni red:

1. Zapisnik sa 128. sjednice Vlade Srednjobosanske županije – tajnik Vlade
2. Odluka o izmjenama Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanske županije (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
3. Prijedlog odluke o imenovanju kontakt osoba za prevenciju korupcije u institucijama Srednjobosanske županije – Tim za sprječavanje korupcije
4. Prijedlog oduke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu (uspostava fonda za potporu poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvalitete)“ – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava gospodarskom društvu „Derubis Caravans“ d.o.o. Vitez za sufinanciranje sudjelovanja na svjetskom sajmu karavana „Caravan salon Düsseldorf 2022“ – Ministarstvo gopsodarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu (za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje i održivu proizvodnju) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu (za ublažavanje štete poljoprivrednicima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za subvencioniranje troškova prijevoza učenika (II. polugodište) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Fojnica za saniranje štete od potresa na stambenom objektu – Županijska uprava za civilnu zaštitu
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku šumarskih čekića – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Suglasnost za pokretanje postupaka za javne nabavke za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Suglasnost na izmjene plana javnih nabavki škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Županijskoj upravi za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Izvješća općine Vitez o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite – Županijska uprava za civilnu zaštitu
a) za projekat „Zaštita obalnih stubova na rijeci Lašvi“
b) za sufinanciranje štete od požara na stambenim objektima