Roditelju njegovatelju mjesečna naknada i plaćeni doprinosi

Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila prijedlog Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH. Ovaj zakon prvi put sustavno rješava problematiku kada su u pitanju obitelji koje imaju dijete s invaliditetom, piše Večernji list BiH.

Cilj zakona je da se jednom od roditelja osobe s invaliditetom prizna pravo na status roditelja njegovatelja te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje te osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Način ostvarenja prava

Kako je definirano, roditelj njegovatelj je roditelj djeteta sa 100-postotnim invaliditetom koje ne može samo udovoljiti osnovnim životnim potrebama. Pravo na taj status priznaje se jednom od roditelja osobe s invaliditetom sa 100-postotnim oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe I. skupine. Ako su u obitelji dvije ili više osoba s invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja. Pravo na status roditelja njegovatelja može biti priznato roditelju ako je nazaposlen i prijavljen na evidenciju službe za zapošljavanje. Iznimno, može priložiti dokaz Porezne uprave FBiH da nije osigurana osoba u jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Uz ispunjavanje ovih uvjeta, status može biti priznat roditelju do navršene 65. godine života, odnosno do navršene 30. godine života osobe s invaliditetom. Ovo pravo ne priznaje se roditelju ako je osobi s invaliditetom osiguran smještaj, organizirano stanovanje, poludnevni ili cjelodnevni boravak u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite. Pravo na status roditelja njegovatelja isključuje pravo osobe s invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe. Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu te na mirovinsko i invalidsko, zdravstveno, kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Prema procjenama, za provedbu ovog zakona će godišnje u proračunu FBiH trebati osigurati više od 27 milijuna KM. Vlada je na jučerašnjoj sjednici 11. srpnja 2021., Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglasila Danom žalosti u FBiH.

Dan žalosti

Vlada je izmijenila odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom je rok njezine primjene produljen do 31. prosinca 2021. Odlukom su obuhvaćeni umirovljenici s najnižom mirovinom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdane odluke od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d. d. – Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh kod JP Elektroprivreda HZ HB d. d. Mostar).

Iznos subvencije će biti iskazan na računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno može biti 5,50 KM kod JP EP BiH odnosno 7 KM kod JP EP HZ HB.