Raspisan novi natječaj za izbor i imenovanje direktora JKP “Vitkom” Vitez

Nakon što je tijekom 2018. godine, točnije 7.11. prošle godine, raspisan natječaj za izbor direktora Javnog komunalnog poduzeća “Vitkom” iz Viteza isti je poništen. Naime, prema obrazloženju Nadzornog odbora JKP “Vitkom”, 14.2. 2019. godine donesen je zaključak ovoga tijela o poništenju Javnog natječaja, jer, kako su naveli, po raspisanom javnom natječaju nije bilo moguće provesti izbor i imenovanje direktora.

U međuvremenu, 10.7. 2019. godine, raspisan je novi natječaj za izbor i imenovanje direktora JKP “Vitkom”, koji donosimo u nastavku teksta. Natječaj je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i Dnevnom listu.

Na temelju Članka 12. Zakona o javnim poduzećima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Članka 339. Zakona privrednim društvima F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), Članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Članka 17. i 18. Statuta JKP “Vitkom” d.o.o. Vitez i Odluke Nadzornog odbora broj 01-1502/19 od 02.04.2019. godine raspisuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP “VITKOM” D.O.O. VITEZ

I. Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora JKP “Vitkom” d.o.o. Vitez na period od 4 (četiri) godine.

II. Opis pozicije direktora JKP “Vitkom” d.o.o. Vitez

• organizacija i vođenje poslova poduzeća,
• izvještavanje Nadzornog odbora poduzeća na zahtjev Nadzornog odbora,
• provedba statuta i etičkog kodeksa,
• izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
• izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedaba važećih zakona i propisa o postupku nabavki,
• priprema prijedloga o raspodjeli dobiti,
• zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnicima te važećim zakonima,
• zastupanje poduzeća prema trećim osobama,
• staranje i odgovornost za zakonitost rada poduzeća,
• predlaže unutrašnju organizaciju poduzeća,
• distribucija i implementacija etičkog kodeksa u javnom poduzeću,
• osiguranje postupanja svih odgovornih osoba u skladu sa etičkim kodeksom tako što će se protiv osoba koje krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak,
• drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja poduzeća.

III. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete
A) Opći uvjeti

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivo u Bosni i Hercegovini, u periodu od 3 (tri) godine prije objave javnog natječaja,
 4. da se na njega ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću direktora poduzeća 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 6. da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji na koju se kandidira,
 7. da nije izabrani funkcioner, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima
 8. vlasti F BiH (“Službene novine F BiH”, broj 70/08), odnosno da ne obavlja posao ili ne vrši dužnost koja po posebnom zakonu ili drugom propisu predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju direktora,
 9. da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13).

B) Posebni uvjeti

 1. da ima visoku stručnu spremu (VSS) tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera,
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 3. da posjeduje organizatorske sposobnosti,
 4. da nije rukovodio poduzećem koje je poslovalo s gubitkom ili protiv kojeg je vođen stečajni postupak,
 5. da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nepodobnim za vršenje ove funkcije dok ta zabrana traje,
 6. da posjeduje certifikat o završenom stručnom usavršavanju u smislu člana 7. Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih-privrednih društava s većinskim udjelom državnog kapitala (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17).

IV. Potrebni dokumenti
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 (tri) mjeseca,
 2. izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 3 (tri) mjeseca,
 3. diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi,
 4. dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima (potvrda poslodavca ili uvjerenje o radnom stažu izdano od Zavoda MIO/PIO),
 5. uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 6. uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca),
 7. ovjerenu izjava kandidata o ispunjavanju uvjeta iz točki III A) 3, 4, 5, 6, 7 i 8,
 8. ovjerenu izjava kandidata o ispunjavanju uvjeta iz točki III B) 4 i 5,
 9. certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društva sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17).
  Dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti starija od tri mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

V. Podnošenje prijava
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” i Dnevnom listu. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP “Vitkom” d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka b.b., 72 250 Vitez sa naznakom: “Prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora JKP “Vitkom” d.o.o. Vitez – ne otvarati”.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.