Raspisan natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP Radio Busovača

Na temelju članka 8. Zakona o Javnim poduzećima u FBiH (Sl. novine FBiH broj. 8/05, 81/02 i 22/09), članka 17. Statuta JP „Radio Busovača“ Busovača i Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj: 01-2/2012 od 16. 01. 2012. godine Nadzorni odbor JP „Radio Busovača“ Busovača raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Javnog poduzeća „Radio Busovača“ Busovača.

1. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javnog poduzeća „Radio Busovača“ Busovača

2. Izbor i imenovanje vrši se na period od 4 (četiri) godine

3. Opis upražnjene pozicije:

– Organizira i vodi poslove poduzeća
– Izvještava Nadzorni odbor poduzeća na zahtjev odbora
– Poštuje i provodi odredbe Statuta, etičkog kodeksa i drugih akata kao i dosljedno provodi Zakon
– Izrađuje na Zakonu zasnovane propise iz oblasti nabavki i njihovo provođenje
– Priprema prijedloge za raspodjelu dobiti
– Zapošljava i otpušta uposlenike u skladu sa zakonskim propisima te pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i poslovnicima poduzeća
– Primjenjuje etički kodeks u poduzeću
– Osigurava postupanje svih odgovornih lica u skladu sa etičkim kodeksom i protiv lica koja krše isti provodi odgovarajući disciplinski postupak
– Osigurava vođenje odgovarajuće personalne dokumentacije i arhiva za uposlenike poduzeća
– Obavlja i druge poslove  neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i poslovanja poduzeća

4. Uvjeti natječaja:

– Visoka stručna sprema (VSS), Viša stručna sprema (VŠS) ili srednja stručna sprema (SSS)
– Najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– Posjedovanje organizacijskih i poslovnih sposobnosti za rukovođenje
– Da nije rukovodio društvom koje je otišlo u stečaj
– Da nije optuživan za krivično djelo i privrednoi prijestup
– Da je državljanin BiH

5. Na dužnost Ravnatelja poduzeća, uz kriterije navedene u stavu 3. prethodnog člana (član 17. Statuta JP Radio Busovača), imenuje se osoba koja po menadžerskim iskustvima i znanjima najbolje odgovara za izvršavanje operativnih i poslovnih potreba poduzeća.

6. Javni natječaj se raspisuje strogo u skladu sa Statutom JP Radio Busovača.

7. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– Ovjerenu izjavu da nije rukovodio društvom koje je otišlo u stečaj
– Kraću biografiju
– Uvjerenje o državljanstvu
– Ovjerenu kopiju diplome
– Dokaz da kandidat ima najmanje tri godine iskustva u struci
– Dokaz da kandidat posjeduje organizacijske sposobnosti
– Uvjerenje da kandidat nije krivično kažnjavan
– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijave na javni natječaj dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučenom poštom uz obveznu naznaku „Prijava na Javni natječaj-ne otvaraj“ na adresu:

Javno poduzeće „Radio Busovača“ Busovača

Nadzorni odbor
Ul. Branitelja domovine bb
Busovača

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.