PU FBiH poziva porezne obveznike da podnesu porezne prijave

Porezna uprava Federacije BiH podsjetila je porezne obveznike – pravna lica, poduzetnike i građane, da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima, do 31. ožujka 2021. podnesu Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. – Obrazac GPD-1051 i Prijavu poreza na dobit za 2020.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident FBiH (za dohodak ostvaren u i izvan FBiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji FBiH), ako je ostvario dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, te dohodak direktno iz inostranstva.

Isto važi za fizičko lice koje je ostvarilo dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog tim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna od 300 do 3.000 KM.