Prodaje se pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika PS”Vitezit” d.o.o Vitez

Na temelju čl. 101 .,102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 1 32/04 ), Odluke Skupštine vjerovnika i Odluke Odbora povjerilaca, donesene dana 1.9.2020. godine, o prodaji imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik oglašava:

-Prvu-

JAVNU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA A PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika PS “Vitezit” d.o.o Vitez – U STEČAJU, Tvornička 1., podijeljena u TRI (3) LOT-a.

Nekretnine u vlasništvu privrednog društva PS ‘Vitezit” do.o.Vitez – U STEČAJU nalaze se u općinama :

Općina Vitez, K.O. Večerska, PL broj 1044

Općina Vitez, K.O. Vitez, PL broj 1772

LOT1.

I NEKRETNINE – PROIZVODNA CJELINA POGONA “D” 1.1 Predmetni dio kompleksa Pogona “D”, Proizvodne cjeline “Proizvodnja nitroglicerina”, je izgrađen na katastarskim parcelama sveukupne površine 84.968 m2 i vlasništvom 1/1.

1.2.Predmetni dio kompleksa Pogona “B”, s više objekata Proizvodne cjeline “Proizvodnja plastičnih eksploziva je izgrađeno 34 građevinskih objekata u središnjem dijelu.

Sveukupna površina 2 parcele iznosi 260.296 m2 katastarske površine s dijelom posjeda i vlasništva 1/1.

1.3.Predmetni dio kompleksa s objektima i tehnologijom za tretman vode iz potoka Večerska, s nekoliko građevinskih objekata, sveukupne površine od 13.020 m2 katastarske površine s dijelom posjeda i vlasništva 1/1.

2.ISPITNI POLIGON

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., s 18 samostalnih klasičnih objekata Pomoćno-skladišne cjeline “Poligon za ispitivanje proizvedenih eksploziva”, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela. Sveukupna površina svih ovih parcela je 102.846 m2, s posjedom i vlasništvom PS’Vitezit” d.o.o.Vitez – U STEČAJU u dijelu 1/1.

3.GLAVNI MAGACINI

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o., s deset samostalnih klasičnih objekata pomoćno-skladišne cjeline “Glavni magacini fabrike eksploziva”, je izgrađen na 2 međusobno povezane katastarske sveukupne površine od 267.256,00 m2, s posjedom i vlasništvom 1/1.

4.MAGACIN G-701

Predmetni dio kompleksa, s jednim samostalnim klasičnim objektom ukupne površine koja će se pridodati ovom objektu iznosi 4.000,00 m2, s dijelom posjeda 1/1. •

5.ADMINISTRATIVNI OBJEKTI 3

Predmetni dio kompleksa “Vitezit’ do.o., s 3 samostalna klasična objekta, je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli “Industrija”, kulture “zemljište uz van Privrednu zgradu” ukupne bruto katastarske povišine 10.860 m katastarska općina Večeiska, općina Vitez, s posjedom i vlasništvom Naručitelja u dijelu 1 /1,

6.CENTRALNA KUHINJA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o., sa samostalnim klasičnim objektom, ukupne površine 6.755 m2, s posjedom i vlasništvom 1/1.

7.UPRAVNA ZGRADA 2

Objekt je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli „Industrija”, kulture zemljište uz van Privrednu zgradu, površine 1.350 m2, a objekta 602,48 m2, s posjedom i vlasništvom 1/1 PS’Vitezit” do.o. Vitez

8.NOVA KOTLOVNICA

Energetski dio kompleksa izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli s 4 objekta „Industrija” kulture „ zemljište uz privrednu zgradu „ bruto katastarske površine 5.364 m2, katastarska općina Večerska, općina Vitez, s posjedom i vlasništvom 1/1,

9.STARA KOTLOVNICA

Energetski dio kompleksa izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj „Indusrija” kulture „ zemljište uz privrednu zgradu „površine 11.900 m2, s objektom glavne zgrade 524.44 m2, pomoćni objekt 37.44 m2, katastarska općina Večerska, općina Vitez, s posjedom i vlasništvom 1/1.

10.TRANS SERVIS

Dio kompleksa s nekoliko spojenih objekata (5) Uslužno – servisne cjeline je izgrađen na katastarskoj parceli “Industrija” kulture zemljište uz van Privrednu zgradu bruto katastarske površine 10.940 m2, katastarska općina Večerska, Općina Vitez, s dijelom posjeda i vlasništva 1/1.

11. P POGON

Dio kompleksa s 15 samostalnih objekata proizvodno skladišne cjeline, izgrađen na katastarskoj parceli “Industrija” kulture „zemljište uz van privrednu zgradu” bruto katastarske površine 52.800 m2 , katastarska općina Večerska, općina Vitez, s posjedom i vlasništvom u dijelu 1/1,

I2. „KG POGON”

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa 16 samostalnih klasičnih objekata u jedinstvenoj ogradi, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela, K.O. Večerska, općina Vitez,

13. POGON R

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o., sa 60 samostalnih klasičnih objekata u jedinstvenoj ogradi, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela ukupne površine parcela 253.569m2. s posjedom i vlasništvom u dijelu 1/1.

14.NOVA UPRAVNA ZGRADA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parceli 1435/52 n.p. ukupne povišine 6050 m2., s posjedom i vlasništvom 1/1, Objekt na ovoj parceli je ,,SP-l”-nova upravna zgrada ukupne površine 451,36 m2.

75. NOVA AMBULANTA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o nalazi se na parceli k.č. 1435/27 n.p. Površina parcele je 930 m2, a površina objekta 363,40 m2, s posjedom i vlasništvom 1/1,

16 STARA AMBULANTA

Predmetni dio kompleksa ‘Vitezit” do.o nalazi se na parceli 1435/26 n.p. Površina parcele je 1.400 m2, a površina objekta 190,90 m2, s posjedom i vlasništvom 1/1,

17.KLP POGON

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parceli 1435/7 n.p. površine 12.000 m2. Dva građevinskia objekta na ovoj parceli ,JCLP-300J” -proizvodnja površine 1.109,05 m2, uprava pogona površine 300,05 m2, s posjedom i vlasništvom 1/1,

18.POGON C

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parcelama 1435/7 n.p., 1435/8 n.p., 1435/39 n.p., 1435/41 n.p.,1435/42 n.p.,1435/43 n.p. ukupne povišine 318.266 m2, sa 74 objekta, u posjedu i vlasništvu 1/1.

19.POMOĆNO SKLADIŠTNI OBJEKTI

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalaze se na parcelama 1435/24n.p., 1435/25 n.p. ukupne površine 19.775m2, s 15 objekata, s posjedom i vlasništvom 1/1.

// STROJEVI -Specifikacija prema Elaboratu o popisu sačinjenih od strane sudskih vještaka.

Sveukupna početna cijena LOT 1. iznosi 37.028.084,00 KM. LOT 2

I NEKRETNINE

EKOPLAST Kompleks Ekoplast je izgrađen na međusobno spojenim katastarskim parcelama 41.032 m2 katastarske površine s 8 objekata, s posjedom i vlasnoštvom PS’Vitezit” do.o.Vitez- u stečaju u dijelu 1/1. SKLADIŠTE I KOLSKA VAGA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit”, s dva građevinska objekta i pripadajućom infrastrukturom Uslužno-skladišne cjeline “Skladište i kolska vaga”, je izgrađen na slijedećim katastarskim parcelama: Ukupna površina 6.900 m2. VITOPLAST

Predmetni dio kompleksa “Vtezit” d.o.o., s pet samostalnih objekata Proizvodno-skladišne cjeline “Vitoplast”, je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli: Parcela broj k.č. 932/2 n.p., broj posjedovnog lista 1044, naziv parcele “Industrija”, kulture “zemljište uz van Privrednu zgradu” bruto katastarske površine 25.440 m2 , katastarska općina Večerska, općina Vitez, s posjedom i vlasništvom Naručitelja u dijelu 1/1.

II

STROJEVI-Specifikacija prema Elaboratu o popisu. Sveukupna početna cijena LOT 2 iznosi 2.356.815,00 KM.

LOT 3

BRIZJAK -Predmetni dio kompleksa PS’Vitezit” d.o.o.Vitez-U STEČAJU, Brizjak, s 8 (osam) samostalnih objekata u jedinstvenoj i odvojenoj mikrolakaciji, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela- sveukupna površina svih gore navedenih parcela je 136.774 m2 s posjedom i vlasništvom u dijeli 1/1.

Sveukupna početna cijena za LOT 3 iznosi 1.610.547,00 KM.

B NAČIN PRODAJE

-Cijena je utvrđena Odlukom Odbora povjerioca od 1.9.2020. godine.

-Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

-Prijave s dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnositelja prijave se dostavljaju do 22.10.2020.god.

C TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

-Vrijeme prodaje je dana 23.10.2020 god. ( petak) u 13 sati u prostorijama stečajnog dužnika na adresi Tvornička 1. Vitez.).

-Imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika i prodaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu.

-prodaja će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuđač, a koji ispunjava uvjete oglasa

-imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju

-na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita) uplate novčana sredstva u iznosu 10 % od početne cijene za svaki pojedinačni LOT, na transakcijski račun PS „Vitezit” d.o.o.Vitez – U STEČAJU otvoren u PRIVREDNOJ BANCI SARAJEVO broj 101 130 00730191 48., s naznakom „za učešće na javnom nadmetanju LOT broj -„

-bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita.

-kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od pet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

-imovina koja je navedena u popisu imovine ,JX)T1″, prodaje se kao proizvodna cjelina utvrđena od strane stručne Komisije, a prema obavijesti nadležnog Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije broj 12-14-5-1457/20 od 17.09.2020. godine. Imovina za koju je objavljena prodaja pod ,JX)T 1″, je izdvojena i identificirana imovina stečajnog dužnika, kao imovina od značaja za proizvodnju NVO. Kupac ove imovine, podliježe obvezama propisanih u čl. 5. i čl. 6. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne oprema u Federaciji Bosne i Hercegovine (si. novine F BiH broj 79/07).

Postupak prodaje

Imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Postignutu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika, broj: 101 130 00730191 48 otvoren kod PRIVREDNE BANKE SARAJEVO, s naznakom „uplata kupoprodajne cijene na javnom nadmetanju za LOT broj —,,u roku 15 dana, računajući od dana zaključenog javnog nadmetanja. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u oglasu ne može biti manje od 10.000,00 KM.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Imovina se prodaje se po principu „viđeno kupljeno” (postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju nakanadne reklamacije.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa.

Točni podaci o imovini sadržani su nalazima sudskih vještaka. Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje kao i u dokumentaciji o imovini, zainteresirani sudionici u javnom nadmetanju mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stečajnog dužnika na adresi PS ‘Vitezit” d.o.o. Vitez – U STEČAJU , na adresi Tvornička 1.

Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9 do 13 sati. U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon mob 061/ 893- 479, 061/ 211 -760, može se izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.

Prethodni članakOtvaraju se pogranični prijelazi između BiH i Hrvatske
Sljedeći članakUspjeh članova Judo kluba Vitez na Prvenstvu BiH