Prihodi proračuna Općine Vitez za prvih šest mjeseci ove godine iznosili 4.554.140,00 KM, što je 53% u odnosu na plan

Prihodi proračuna Općine Vitez za razdoblje 1.1.-30.6.2021. godine iznosili su 4.554.140 KM, što je 53% u odnosu na plan, rečeno je na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Vitez.

Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za prvih šest mjeseci ove godine bila je prva od ukupno 15 točaka dnevnog reda 6. sjednice Općinskog vijeća Vitez i usvojena je s 23 glasa “ZA” i jednim “SUZDRŽANIM”.

Šestomjesečne prihode proračuna Općine Vitez čine porezni (2.606.374,00 KM) i neporezni prihodi (1.165.221,00 KM), te tekući primljeni transferi (40.722,00 KM), kapitalni primljeni transferi (27.000,00 KM) i kapitalni primici (714.823,00 KM).

Naglašeno je kako su porezni prihodi ostvareni u iznosu od 2.606.374,00 KM, što je 57% u odnosu na plan, a u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, ovi prihodi su veći za 16%.  

Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.165.221,00 KM, što je 41% u odnosu na plan a u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, ovi prihodi su manji za 18%.

Prihodi od koncesija ostvareni su u iznosu od 56.394,00 KM, što je 31% u odnosu na plan. Naplata ovih prihoda je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva KSB.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 67.504,00 KM, što je 48% u odnosu na plan. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 2%.

Prihodi od komunalnih naknada ostvareni su u iznosu od 455.349,00 KM, a čine ih:

– prihodi od kantonalnih komunalnih naknada        276.679,00 KM

– prihodi od općinskih komunalnih naknada        178.670,00 KM

Prihodi od kantonalnih komunalnih naknada ostvareni su u iznosu od 276.679,00 KM što je 99% u odnosu na plan i veći su za 20% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. 

Općinske komunalne naknade ostvarene su u iznosu od 178.670,00 KM, što je 47% u odnosu na plan, a u odnosu na isto razdoblje 2020 godine manje su za 27%. Općinske komunalne naknade plaćaju se za: kuće, stambene i poslovne prostore, te za nadzemne i podzemne instalacije.

Prihodi od dodijeljenog zemljišta ostvareni su u iznosu od 124.363,00 KM što je svega 13% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada po osnovu prirodnih pogodnosti (rente) ostvareni su u iznosu od 72.875,00 KM, što je 97% u odnosu na plan. 

Prihodi od ostalih općinskih naknada ostvareni su u iznosu od 2.945,00 KM što je 4% u odnosu na plan iz razloga što nije naplaćena naknada od Elektroprivrede HZ HB.

Prihodi od naknada za korištenje državnih šuma ostvareni su u iznosu od 24.683,00 KM što je 99% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa javnih površina ostvareni su u iznosu od 1.160,00 KM.

Posebne naknade ostvarene su u iznosu od 305.353,00 KM, što je 46% u odnosu na plan. Od posebnih naknada najznačajnije su: vodne naknade, naknade za upotrebu cesta za građane i pravne osobe te naknade za zaštitu  od prirodnih i drugih nesreća i naknade za usluge katastra.

Prihodi od pružanja usluga građanima ostvareni su u iznosu od 4.567,00 KM, što je 46% u odnosu na plan. 

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 2.020,00 KM (prihodi Gradske knjižnice).           

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od  47.666,00 KM što je 74 % u odnosu na plan, od čega su: 440,00 KM od naplate  troškova po pokrenutim tužbama, 724,00 KM od premija osiguranja, 17.900,00 KM odnosi se na neplanirane prihode (uplate – donacije za pomoć R Hrvatskoj u saniranju šteta od zemljotresa), 7.046,00 KM od refundacije za bolovanje, 18.727,00 KM uplata MZ za asfaltiranje putova i 2.829,00 KM od povrata više uplaćenih sredstava i naplate potraživanja.

● Primljeni tekući transferi (potpore i donacije) ostvareni su u iznosu od 40.722,00 KM što je 28% u odnosu na plan a odnose se na: transfer od Federacije BiH Centru za socijalni rad u iznosu od 4.088,00 KM zaprojekt Gender centar; transfer od Fondacije za bibliotečku djelatnost za Gradsku knjižnicu u iznosu 1.560,00 KM; transfer od KSB za zamjenu azbestnih cijevi na gradskom vodovodu u iznosu od 2.000,00 KM; transfer od KSB za potporni zid u naselju Vrhovine u iznosu 10.000,00 KM; transfer od KSB za utopljavanje Doma zdravlja Vitez u iznosu od 11.000,00 KM i transfer od općina u iznosu od 6.000,00 KM što su sredstva koje je općina Busovača doznačila na ime sufinanciranja rada Općinskog pravobraniteljstva za općine Vitez i Busovača. 

● Primljeni kapitalni transferi u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 27.000,00 KM što je 17% od plana (planirani 158.000,00 KM), a odnose se na: transfer od KSB za izgradnju trotoara od crkve do Fatine vodice u Kruščici u iznosu od 8.000,00 KM; transfer od KSB za asfaltiranje puta Livančići – Buhine kuće u iznosu od 4.000,00 KM; transfer od KSB za asfaltiranje puta u Ahmićima – spajanje s M5 u iznosu od 10.000,00 KM; transfer od KSB za asfaltiranje puta odvojak Đotline kuće – Zabilje u iznosu od 5.000,00 KM.

● Kapitalni primici ostvareni su u iznosu 714.823,00 KM i to od: prodaje stalnih sredstava (trafo stanica) u iznosu od 589.272,00 KM i sredstva kredita za infrastrukturu u iznosu od 125.551,00 KM.

U cilju ostvarivanja stabilnosti općinskog proračuna u narednom razdoblju bit će potrebno fokusirati se na naplatu neporeznih prihoda, a posebno onih neporeznih prihoda koji su u nadležnosti Općine (općinskih komunalnih naknada, naknada za dodijeljeno zemljište, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada od zemljišne rente i ostalih općinskih naknada) i na ostvarivanje planiranih prihoda od grantova viših razina vlasti (kantona, federacije i države), realizaciju planiranih kreditnih sredstava uz stalnu kontrolu i praćenje izdataka proračuna.

IZDACI PRORAČUNA

Kada su u pitanju Izdaci proračuna, u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 3.500.814,00 KM, što je 40% u odnosu na plan, a čine ih sljedeći izdaci: 

izdaci za plaće i naknade troškova uposlenih                  1.152.615,00 KM

doprinos poslodavca                                                      108.292,00 KM

izdaci za materijal i usluge                                              269.026,00 KM

tekući transferi                                                             1.143.747,00 KM

kapitalni transferi                                                            25.872,00 KM

izdaci za kamate                                                             18.698,00 KM

kapitalni izdaci                                                                592.190,00 KM

izdaci za otplatu duga po kreditu                                      166.667,00 KM

proračunska rezerva 23.707,00 KM.

Kapitalni izdaci iznosili su 592.190,00 KM, što je 28% u odnosu na plan, a odnose se na izdatke za: otkup građevinskog zemljišta 58.992,00 KM; pristupna cesta za most (troškovi vještačenja i projekt zaštite obalnih stubova) 2.640,00 KM; vodoopskrba 196.648,00 KM; nabavku opreme za proračunske korisnike 20.529,00 KM; nabavka opreme za civilnu zaštitu 4.000,00 KM; projekt energetska učinkovitost 14.247,00 KM; rekonstrukcija javne rasvjete 46.113,00 KM; sanacija i asfaltiranje lokalnih putova 219.339,00 KM; rekonstrukcija kanalizacijske mreže 29.682,00 KM).

IZDACI OV I OPĆINSKOG NAČELNIKA SA SLUŽBAMA

Izdaci Općinskog vijeća iznosili su 32.120,00 KM, što je 41 % u odnosu na plan, a odnose se na: bruto plaću (za jednog uposlenika) 21.074,00 KM, naknade troškova uposlenika 1.743,00 KM, doprinose poslodavca 2.285,00 KM, izdatke za materijal i usluge 863,00 KM i izdaci za proračunsku rezervu 6.155,00 KM.

Izdaci općinskog načelnika sa službama iznosili su 3.205.298,00 KM, a odnose se na sljedeće izdatke:

  • izdaci za bruto plaće iznosili su 800.847 KM (za 73 uposlenika), što je 46% u odnosu na plan, dakle kretali su se u planiranim okvirima,
  • naknade troškova uposlenih iznosili su 128.830,00 KM, što je 53% u odnosu na plan, a odnose se na izdatke za: topli obrok 70.745,00 KM, prijevoz s posla i na posao 9.690,00 KM; regres za godišnji odmor 35.358,00 KM, otpremnina za odlazak u mirovinu 7.265,00 KM; naknada za slučaj smrti i bolesti 5.772,00 KM;
  • doprinosi poslodavca iznosili su 87.409,00 KM, što je 45% u odnosu na plan i kretali su se u planiranim okvirima,
  • izdaci za materijal i usluge iznosili su 252.280,00 KM što je 50% u odnosu na plan.

NAKNADE VIJEĆNICIMA I POVJERENICIMA MZ

Naknade vijećnicima iznosile su 66.347,00 KM, a odnose se na: vijećnički paušal 45.000,00 KM, dnevnice 6.100,00 KM, naknade za rad u povjerenstvima koja je imenovalo Općinsko vijeće 2.760,00 KM i porezi i doprinosi 12.487,00 KM.

Naknade povjerenicima Mjesnih zajednica iznosile su 31.412,00 KM (naknada povjerenicima iznosi 250,00 KM mjesečno i to: po 125 KM predsjednicima Mjesnih zajednica i 125 KM zamjenicima predsjednika), na što se obračunavaju propisani porez i doprinosi.

(Radio Vitez)

Prethodni članakPredloženo produženje epidemioloških mjera u FBiH za 14 dana
Sljedeći članakMedvjed u blizini Busovače napao stado ovaca, jednu ubio