Predložite kandidate za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez

U skladu s Odlukom o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez – 28. travnja za 2019. godinu.

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

  1. „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
  2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 

Plaketa Općine Vitez

“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak/razvoj općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu. “Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome.

Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to: jedna gospodarskom društvu, jedna ostalim društvima ili ustanovama te jedna pojedincu iz bilo koje oblasti. “Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.

NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:

  1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
  2. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 1.1.1998.godine;
  1. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.

Proglašenje Počasnim građaninom Općine Vitez

„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju: građani, udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog iz prethodnog stavka/stava sadrži slijedeće:

  • ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog/privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga/udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
  • vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
  • obrazloženje prijedloga;
  • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.

Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 18.2.2019. godine do 15,00 sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez, Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud, ulica Stjepana Radića broj 1. 72250 Vitez.