POŽURITE: Prijem državnih službenika u Općini Vitez

vitez3Donosimo informaciju da Općina Vitez vrši prijem državnih službenika. Informaciju smo pronašli na internet stranicama agencije za državnu službu Federacije BiH a je objavljena čak 14.6.2013. godine. Krajnji rok za prijavu je 4.7.2013. godine. Apsurd je da natječaj nije objavljen čak ni na stranicama Općine Vitez. U nastavku donosimo cijeli natječaj.

 

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna” broj: 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Vitez, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vitez

5 / 365

01.Sekretar Općinskog vijeća – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu – 1 (jedan) izvršilac
03.Stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti građanskih stanja – 1 (jedan) izvršilac
04.Stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti urbanizma i građenja – na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: obavlja poslove rukovođenja Stručnom i zajedničkom službom; prati realizaciju programa rada Općinskog vijeća; organizuje rad i odgovoran je za rad radnih tijela Vijeća; priprema materijale po nalogu Vijeća i prati njihovo izvršavanje; daje stručna mišljenja u vezi s normativnom djelatnošću Vijeća i radnih tijela Vijeća; urednik je službenog glasila Općine; prati zakonodavnu aktivnost Federacije BiH i Srednjobosanskog kantona; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im uputstva o načinu vršenja poslova; redovno upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemioma u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Službe; rješava po zahtjevima za pristup informacijama; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom općine, Poslovnikom o radu Vijeća i po zahtjevu Načelnika i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Načelnika.
02. Opis poslova: obavlja poslove upravnog rješavanja iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede, koji su zakonom dati u nadležnost općine; predlaže donošenje programa i općinskih odluka iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede; vodi evidenciju o neobrađenom poljoprivrednom zemljištu i predlaže način korištenja takvog zemljišta; ostvaruje saradnju sa nadležnim resornim ministarstvom Kantona i drugim subjektima za realizaciju određenih programa i provođenja aktivnosti iz ovih oblasti; obavlja poslove i predlaže mjere zaštite biljaka, životinjskih vrsta, vodotoka i izvorišta vode; radi na izradi bruto domaćeg proizvoda i dohotka individualnog sektora poljoprivrede i stočnog fonda za Općinu, vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.
03. Opis poslova: obavlja poslove upravnog rješavanja u prvom stepenu u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, Zakonom o državljanstvu i podzakonskim propisima; utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za punovažnost braka, obavlja čin vjenčanja i druge poslove iz te oblasti u skladu sa Porodičnim zakonom; sarađuje sa organima i institucijama u pitanjima iz ove oblasti; izrađuje informacije o stanju i problemima u ovoj oblasti, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova, koordinira, nadgleda rad i daje uputstva zaposlenim u Centru za pružanje usluga građanima, radi na uvođenju kvalitetnijih i efikasnijih procedura pružanja usluga građanima, izrađuje izvještaje o stanju riješenih predmeta i stanju upravnog rješavanja, u saradnji sa Pomoćnikom načelnika radi na osiguranju što boljih prostornih i drugih uslova za zaposlene, stara se o korištenju radnog vremena i odsustva sa posla zaposlenih u Centru; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.
04. Opis poslova: vodi upravni postupak po zahtjevu za izdavanje pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za gradnju, odobrenja za upotrebu objekta, kao i davanja stručnih mišljenja; izvršava izvršna rješenja, zaključke i druge akte donesene u upravnom postupku, te zapisnički obavlja određene vrste uviđaja iz oblasti rada Službe i vrši lično dostavljanje pošte koja se odnosi na normativni postupak; vodi odgovarajuće pomoćne evidencije obveznika plaćanja naknada po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; obavlja druge potrebne radnje vezano za rješavanje konkretnih predmeta; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
– VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – završen fakultet pravne struke,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža, poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
– poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 02:
– VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – završen fakultet poljoprivredne ili šumarske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža, poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
– poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 03:
– VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – završen fakultet pravne struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža, poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
– poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 04:
– VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – završen fakultet pravne struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža, poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu, poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika Općini Vitez”
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

POMOĆNIK DIREKTORA

Ferid Kulovac