Poziv poreznim obveznicima da uplate dug i ostvare pravo na otpis kamata

Porezna uprava FBiH pozvala je porezne obveznike da uplate glavnicu poreznog duga i troškove prinudne naplate nastale do 31. prosinca 2016. i tako ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Pojašnjavaju da se prema odredbama tog zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31. prosinca 2016., otpisuje u cijelosti ako obveznik obaveze glavnog duga izmiri najkasnije do 31. prosinca 2020.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave FBiH kod koje se podnositelj zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uvjeti za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima.

Ako podnositelj zahtjeva najkasnije do 31. prosinca 2020. izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga (obaveze za javne prihode koji se odnose na razdoblje do 31. prosinca 2016.), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava FBiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata, dostavljene dokumentacije i službene evidencije.

Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate Obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu obrasci.

Također, poreznim obveznicima koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 5. svibnja 2019. i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50 posto, preostala obračunata a neplaćena kamata bit će otpisana u cjelokupnom iznosu, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.