Poziv na natječaj za foto esej i kratke priče

U cilju angažiranja mladih u izravno stvaranje i kreiranje kampanje „16 dana aktivizma 2011“, Projektni ured UN WOMEN BiH objavljuje natječaj za foto esej i kratku priču koji će ocjenjivati žiri, i koji je otvoren za sve građane Bosne i Hercegovine od 18 do 30 godina starosti. Izabrat će se do 16 mladih koji će uzeti aktivno učešće i izraziti svoje vizije tokom ovogodišnje nacionalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (RZN)“.

Odabrane osobe će pohađati dvodnevnu radionicu o rodno zasnovanom nasilju, fotografiji i pričanju priča. Nakon radionice, i u suradnji sa ekspertima u fotografiji i pričanju priča, svaki će od njih iskoristiti svoj talent i kreativnost da izradi jednu od 16 stranica E-Knjige 16 dana – Mladi kažu NE nasilju! za 2011. god.

Svaka djevojka odnosno mladić kreirat će jedan od odjeljaka e-Knjige, a dvoje najboljih će, osim toga, dobiti grant da počnu raditi na vlastitoj odabranoj i zanimljivoj priči na planu ukidanja spolno zasnovanog nasilja, koju će prezentirati tokom naredne 16-dnevne kampanje (godina 2012).

„16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (RZN)“ je međunarodna kampanja koja se odvija između 25. novembra/studenog (Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama i djevojčicama –VAWG) i 10. decembra/prosinca (Međunarodnog dana ljudskih prava), i simbolično povezuje nasilje nad ženama sa ljudskim pravima. 16-dnevna kampanja je korištena kao strategija za organiziranje pojedinaca i skupina širom svijeta koji pozivaju na ukidanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Potrebno je da nam kreativni mladi ljudi otvorenog duha dostave slijedeće:

a) Mini foto eseje (6-10 fotografija), koje se po mogućnosti odnose na rodno zasnovano nasilje i nasilje nad ženama i djevojčicama, zajedno sa opisom i umjetničkim iskazom koji ne treba biti duži od 1000 riječi. Može se raditi o već objavljivanim radovima ili radu koji je u toku, uz pisani koncept.

ILI

b) Kratku priču (izmišljenu ili priču iz stvarnog života) koja se odnosi na pitanja rodno zasnovanog nasilja ili nasilja nad ženama ili djevojčicama, koja ne smije biti duža od 1500 riječi.

Ohrabruju se i potiču inovativni pristupi, a pažnju ćemo posvetiti najkreativnijim idejama i vizijama. Za žiri će primarni kriterij biti vaša sposobnost da ispričate odličnu priču, vizualnu ili pisanu.

Rokovi:

10. oktobar/listopad Rok za dostavu radova

14. oktobar/listopad Objavljivanje rezultata i obavještavanje e-mailom

21 – 22. oktobar/listopad Radionica o rodno zasnovanom nasilju, fotografiji i pričanju priča (Sarajevo)

24. oktobar/listopad – 15. novembar/studeni Rad na foto esejima i kratkim pričama za kampanju

25. novembar/studeni Pokretanje kampanje

Smjernice za podnošenje (foto esej):

• Najviše deset digitalnih fotografija u JPG formatu: maksimalna veličina 1920 pixela po dužoj strani, minimalna 72 DPI

• Svaka fotografija treba nositi podatke o autoru i opis koji ne smije biti duži od 250 riječi, digitalno usidrene u IPTC/XMP informacije. Ukoliko niste sigurni kako se ovo radi, pogledajte ovu web stranicu: rideau-info.com/photos/labelling.html. Primjer fotografije možete spustiti i pregledati sa http://www.16dana.ba/sample.jpg.

• Prateći esej od 500-1,000 riječi u DOC formatu, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

• Fotografije se MORAJU dostaviti u redoslijedu kako se pojavljuju u eseju.

• Molimo da foto podneske imenujete na slijedeći način:

Ime_Prezime01.jpg, Ime_Prezime02.jpg (npr. John_Malkovich01.jpg, John_Malkovich02.jpg)

• Nećemo se uključivati u korespondenciju o podnescima odnosno rezultatima.

• Ne možemo dostaviti povratne informacije o pojedinačnim podnescima.

Smjernice za podnošenje (kratka priča)

• Priče trebaju biti dugačke od 500 do 1.500 riječi, u DOC formatu, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

• Podnesci moraju biti u cjelini vaše vlastito djelo, a mogu biti već ranije objavljivani.

• Samo jedan podnesak po osobi. Naknadni podnesci, uključujući i revizije, bit će izostavljeni iz natječaja i neće biti čitani.

• Podnesci dostavljeni u tuđe ime neće se uzimati u obzir.

• Nećemo se uključivati u korespondenciju o podnescima odnosno rezultatima.

• Ne možemo davati nikakve informacije o pojedinačnim podnescima.