Poslanici u BiH najplaćeniji u Europi!

Poslanici u PS BiH primaju više od 6 prosječnih plaća u BiH i po ovom mjerilu zauzimaju ubjedljivo prvu poziciju u poređenju s preostalih 30 europskih zemalja iz analize…

„Povodom pokrenute inicijative za smanjenje plaća poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, kao i naknadne inicijative za smanjenje plaća uposlenih u institucijama BiH, želimo ukazati na značaj reforme dosadašnjih praksi formiranja plaća u svim institucijama na BiH nivou” navedeno je u priopćenju Centra za istraživanja i studije GEA.

Ovaj Centar od 2010. godine ukazuje na problem enormnih primanja BiH parlamentaraca, a posljednja analiza koja je rađena po tom pitanju je objavljena u travnju 2013. godine. Podsjećamo da je analizom utvrđeno da su poslanici i delegati u PS BiH najplaćeniji parlamentarci u Europi kada njihova primanja uporedimo s prosječnom plaćom u zemlji.

„Poslanici u PS BiH primaju više od 6 prosječnih plaća u BiH i po ovom mjerilu zauzimaju ubjedljivo prvu poziciju u poređenju s preostalih 30 europskih zemalja iz analize. U ovim zemljama, poslanik u prosjeku zaradi 2,3 prosječne plaće u svojoj zemlji. BiH poslanici, kao što znamo, pored plaće i paušala imaju pravo na dodatne naknade, tako da njihova mjesečna primanja često prelaze 6.000 KM, a dostižu i 7.000 KM” ističe se u priopćenju.

GEA je ponudila veoma jednostavne preporuke, za koje smatraju da su u potpunosti provodive, a koje su djelimično izražene u pokrenutoj inicijativi unutar PS BiH.

Grafikon plaća

Te preporuke su slijedeće : „Plaće poslanika i delegata u PSBiH sistemski uskladiti s plaćama u ostalim BiH institucijama, nadalje treba osigurati usklađenost visine plaćte poslanika i delegata sa visinom prosječne plaće u BiH u maksimalnom odnosu 3:1., ukinuti skrivene oblike plaće, kao što je mjesečni paušal, i uvesti uskraćivanje naknade troškova poslanicima i delegatima koji odsustvuju sa sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda.”

Kada je riječ o o plaćama u svim ostalim institucijama na bh nivou, očigledno je da i tu postoji velika potreba za usklađivanjem.

„Kako smo naveli u ranijoj analizi, bh institucije imaju oko 22 tisuće uposlenih, a njihove plaće se moraju uzeti u obzir kada se govori o administrativnom opterećenju Republike Srpske ili Federacije BiH”

Podsjećamo, u budžetu institucija BiH za 2014. godinu rashodi za bruto plaće i troškove uposlenih iznose cijelih 644 miliona KM i zauzimaju 68% ukupnog budžeta. Indikativno je da su ovi rashodi gotovo na istom nivou sa istim rashodima u Budžetu RS za 2014. godinu (657 miliona KM), iako je broj uposlenih u državnoj upravi RS veći (oko 34 tisuće uposlenih).

”To nam sugerira da je prosječna plaća u BiH institucijama značajno viša. Ovdje želimo naglasiti važnost usklađivanja plaća između različitih nivoa javnog sektora koji ne bi trebali jedni drugima predstavljati konkurenciju u zapošljavanju kvalitetnih kadrova. Mnogi se sjećaju kada je u Banjaluci uspostavljena Uprava za indirektno oporezivanje BiH i kada su, zbog većih plaća, mnogi službenici Poreske uprave RS prešli u tu instituciju” navodi se u priopćenju GEA.

Ali još važnije od toga potrebno je ponoviti osnovni princip koji bi trebao da važi za sve nivoe javnog sektora: svako radno mjesto u javnom sektoru ne treba biti plaćeno više od uporedivog radnog mjesta u privatnom sektoru. Poruka je jasna: javni sektor ne smije biti nelojalna konkurencija privatnom sektoru na tržištu rada.

„O raznim negativnim posljedicama ovakvog stanja smo pisali u nedavnoj analizi. Dakle, potrebno je mnogo usklađivanja”

Podsjećamo da je početkom mjeseca Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković uputio u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plaće uposlenih u institucijama BiH, kojim se predviđa smanjenja plaća izabranih i imenovanih zvaničnika na nivou BiH.

Predloženim zakonom uredit će se način obračuna i visina plaća izabranih i imenovanih zvaničnika u najvišim organima izvršne i zakonodavne vlasti u BiH u mandatnom periodu, te će se regulirati proces donošenja zakona o plaćama i naknadama ostalih uposlenih u institucijama BiH i način njihovog financiranja u prelaznom periodu.

Najviši koeficijent, prema ovom prijedlogu, imali bi članovi Predsjedništva BiH – 3,3, a slijede članovi kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine, te predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH s koeficijentom 3,2. Za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini je predviđen koeficijent 3,1, a za ministre i zamjenike ministara u Savjetu ministara BiH bi se primjenjivao koeficijent tri. Visina osnovice neto plaće u institucijama BiH, prema Živkovićevom prijedlogu, određivala bi se množenjem koeficijenta sa iznosom prosječne neto plaće uposlenih u BiH, koji utvrdi Agencija za statistiku BiH za prethodnu godinu. Na osnovu ovog prijedloga, plaća člana Predsjedništva BiH sa sadašnjih 4.750 bila bi smanjena na 2.750 KM, dok bi poslanici, odnosno delegati, umjesto nepune 4.000 KM primali platu od 2.600 KM.

buka.com