PAŽNJA: Općina Vitez raspisala natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2011./12.

Natječaj za stipendije općine Vitez

Općina Vitez danas je raspisala natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2011./12. godinu.

Natječaj vam donosimo u cijelosti, kao i kriterije za dodjelu studentskih stipendija općine Vitez, uz napomenu kako portal vitez.info ovaj natječaj objavljuje bez ikakve financijske naknade, isključivo u interesu informiranja svih viteških studenata kako bi bili informirani o mogućnosti apliciranja na općinske stipendije.

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti:

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj :01-1-38-1-3534/11
Dana,21.12.2011. godine

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH («Sl. novine FBiH» broj 49/06) i članka 38. Statuta općine Vitez(«Sl. glasnik općine Vitez» br. 5/08), Općinski načelnik raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2011./2012. godinu

I

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 31. studentske stipendije za školsku 2011./2012.godinu i to:

I godina           – 9  stipendija
II godina          – 8  stipendija
III godina         – 7 stipendija
IV i više godine – 7  stipendija

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju državljani BiH po slijedećim uvjetima:

– da ima mjesto prebivališta na području općine Vitez
– da ima status redovnog studenta
– da ne prima kredit, stipendiju od drugog davatelja

III

Pravo prijave na natječaj nemaju :

– studenti apsolventi
– studenti  koji su u prethodnoj godini primali stipendiju od općine Vitez i nisu stekli uvjete za redovan upis naredne fakultetske godine

IV

Bez vrednovanja po kriterijima studentsku stipendiju dobivaju:

-Studenti učenici generacije u srednjoj školi
-Studenti romske populacije koji su srednje obrazovanje završili vrlo dobrim ili odličnim uspjehom
-Studenti bez oba roditelja
-Student invalid sa procentom invalidnosti 90% i 100%

Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.

Prilikom dodjele stipendija studentima koji su vrednovani po kriterijima vodit će se računa o nacionalnom omjeru  u ukupnom broju dodijeljenih stipendija.

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

1.USPJEH U ŠKOLI/STUDIJU
2. MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS
3. OSVOJENE NAGRADE, DIPLOME I USPJESI U NAUČNOM, KULTURNOM, SPORTSKOM ILI NEKOM DRUGOM VIDU AKTIVNOSTI
4. BROJ DJECE U OBITELJI KOJA SE ŠKOLUJU
5. DEFICITARNI KADAR

V

Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po sljedećem redoslijedu:

· Student invalid pri čemu se uzima invalidnost preko 60%
· Studenti bez jednog  roditelja
· Student iz obitelji  roditelja invalida, pri čemu se u obzir uzima invalidnost  preko 60%
· Student iz obitelji razvojačenih branitelja/demobiliziranih boraca

Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju  a poslije toga dolazi materijalni status.

ZA STUDENTE PRVE GODINE POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE:

· potvrda o upisu na fakultet(original)
· kopija osobne karte
· kućna lista
· kopija svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
· mjesečna primanja svih članova obitelji, neuposleni potvrde sa biroa za  upošljavanje
· potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerene od nadležne škole ili fakulteta
· diplome i nagrade u naučnom, kulturnom ili sportskom vidu(ukoliko ih ima) osvojene samo na kantonalnom, federalnom, državnom, europskom ili svjetskom nivou(boduju se samo prva tri mjesta)
· sportaš godine- diplomu sportaša godine
· potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu
· potvrda o statusu iz stavka V ukoliko pripada jednoj od naznačenih kategorija

ZA STUDENTE II, III, IV I VIŠIH GODINA  POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE:

· potvrda o upisu određene fakultetske godine(prvi put određena godina)-original
· kopija osobne karte
· kućna lista
· potvrda o uspjehu iz samo prethodne godine studija(prosjek ocjena)
· mjesečna primanja svih članova obitelji, neuposleni potvrde sa biroa za upošljavanje
· potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od škole ili fakulteta
· diplome i nagrade u naučnom, kulturnom ili sportskom vidu(ukoliko ih ima) osvojene samo na kantonalnom, federalnom, državnom, europskom ili svjetskom nivou(boduju se samo prva tri mjesta)
· potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu
· potvrda o statusu iz stavka V ukoliko pripada jednoj od naznačenih kategorija

ZA STUDENTE UČENIKE GENERACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:

· prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obvezno)
· potvrda o upisu na fakultet(original)
· diploma učenika generacije
· kopija osobne karte
· izjava da ne prima kredit ili stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE ROMSKE POPULACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:

Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefom obvezno)
Potvrda o upisu na fakultet( prvi put određena godina)original
Diploma završnog razreda sa uspjehom vrlo dobar ili odličan za studente prve godine
Uvjerenje Centra za socijalni rad o materijalnom statusu
Kopija osobne karte
Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

· Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obvezno)
· Potvrdu o upisu na fakultet(prvi put određena godina)original
· Diploma završnog razreda za studente prve godine
· Smrtne listove roditelja iz matičnog ureda
· Kopija osobne karte
· Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE INVALIDE 90% I 100% POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE:

Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obvezno)
Potvrda o upisu na fakultet(prvi put određena godina)original
Diploma završnog razreda za studente prve godine
Uvjerenje o statusu invalida ne starije od 30 dana
Kopija osobne karte
Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

VI

Sve prijave predati na protokol općine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Za dodatne informacije nazvati: 00387 (0)30 718 224-  Katica Iličić-Radman

VII

Natječaj ostaje otvoren do 20.01.2012. godine(petak) do 14,00 sati.

 

KRITERIJI ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA OPĆINE VITEZ ZA AKADEMSKU 2011./12.

OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-3-1-3486/11
Vitez;14.12.2011.godine

Na temelju članka 24. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj:5/08), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj  14.12.2011.godine, donijelo je ODLUKU O KRITERIJIMA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Članak 1.

Ovom Odlukom, a polazeći od namjere da se dodjela studentskih stipendija koje će se osigurati iz sredstava proračuna općine Vitez, učini transparentnom i javnom utvrđuju se slijedeći kriteriji:

a.    Pravo na dodjelu stipendije ima državljanin BiH, pod slijedećim uvjetima:

– da ima mjesto prebivališta na području općine Vitez
– da ima status redovitog studenta
– da ne prima stipendiju od drugoga davatelja.

Studenti  apsolventi  nemaju pravo prijave na natječaj.

Učenici generacije dobivaju stipendiju bez natječaja ukoliko istu nisu ostvarili  na neki drugi način.

b.  Studenti romske populacije slabog imovnog stanja, koji su srednje obrazovanje završili  uspjehom vrlodobar i odličan, stipendiju dobivaju bez natječaja, ukoliko  istu  nisu ostvarili na neki drugi način.

Materijalni i socijalni status dokazuju uvjerenjem Centra za socijalni rad.

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

Članak 2.

1.    USPJEH U ŠKOLOVANJU

· Za prvu (I) godinu studija

Uspjeh u srednjoj školi (svaki razred 3 boda za odličan uspjeh, 2,5 boda za vrlo dobar uspjeh, 2 boda  za dobar uspjeh,…).
Bodovi se zbrajaju, i  maksimalan broj bodova je 12.

· Za II, III, IV, V i VI godinu  studija:

Temelj za utvrđivanje broja bodova je prosjek ocjena u  prethodnoj godini studija, i to:

a). Kod sustava ocjenjivanja od 5-10:

Za prosjek ocjena od    6 do 7,5……………………………..………..…..……8 bodova
Za prosjek ocjena     iznad 7,5 do 9…..………….………..…………..……..10 bodova
Za prosjek ocjena     iznad 9 do 10..……………………….…..……………  12 bodova.

b. Kod sustava  ocjenjivanja od 1-5 :

Za prosjek ocjena od 2 do 3,5…………………….……………….……………8 bodova
Za prosjek ocjena  iznad 3,5 do 4……………….….………….………………10 bodova
Za prosjek ocjena  iznad 4 do 5..………………..……………….………….  12 bodova.

2. MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS

Primanja po članu kućanstva /mjesečno/KM/

Primanja po članu do  100,00 KM……………………………..…….……….10 bodova
Primanja po članu od  101,00 KM –  150,00 KM.……….….…………….8 bodova
Primanja po članu od  151,00 KM –  200,00 KM….…….…..….….………6 bodova
Primanja po članu od  201,00 KM –  250,00 KM ……….…..…….……….4 boda
Primanja po članu od  251,00 KM –  300,00 KM ….………………….……. 2 boda
Primanja po članu od  301,00 KM –  350,00 KM.…….…..…….………..…..1 bod
Primanja po članu od  351,00 KM –  400,00 KM……..………….…………….0,5 bodova
Primanja po članu preko             –   400,00 KM..…….….……….……………0 bodova

Daje se ovlaštenje Službi za društvene djelatnosti da u slučaju saznanja za neprikazivanje stvarnog dohotka određenih članova kućanstva može zatražiti dodatne informacije i dodatne dokumente.

3. OSVOJENE NAGRADE, DIPLOME I USPJESI U ZNANSTVENOM, KULTURNOM, SPORTSKOM ILI NEKOM DRUGOM VIDU AKTIVNOSTI

Osvojene nagrade

– osvojena prva  nagrada na kantonalnoj razini..……….………..……….1 bod
– osvojena prva nagrada na federalnoj razini……….………….…..…….2 boda
– osvojena prva nagrada na državnoj razini………………..…….….…….3 boda
– osvojena prva  nagrada na europskoj razini…….……….….…..….….4 boda
– osvojena prva nagrada na svjetskoj razini.……………….….……….5 bodova.

Bodovat će se osvojene nagrade samo u posljednje tri godine.

Kandidatu za stipendiju  koji je osvojio II. ili III. nagradu  pripada ½, odnosno 1/3 bodova predviđenih  za osvajanje prve nagrade.
Bodovi se međusobno ne zbrajaju, uzima se najveća razina uspjeha.

Student/ica koji su proglašeni sportašom  ili sportašicom  Viteza za prethodnu godinu dobivaju………. 3 dodatna boda.

4. BROJ DJECE  KOJA SE ŠKOLUJU IZ ISTOG KUĆANSTVA

Za svako dijete koje se školuje:

– u osnovnoj školi……..…………………………………………………………..………… 1  bod
– u srednjoj školi………….……..…………………………………..………..… 1,5  bodova
– na fakultetu ………………………………………………………………….………..…… 2 boda.

5. DEFICITARNI KADAR

Studenti koji su upisali slijedeće fakultete imaju 3 dodatna boda :

Medicina, elektrotehnika,građevina, arhitektura, geodezija, farmacija, matematika i fizika.

Daje se zaduženje Službi za društvene djelatnosti da prije svakog raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija  utvrdi deficitarni kadar.

6.
Kod ostvarenog istoga broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po slijedećem redoslijedu:

– student invalid pri čemu se u obzir uzima invalidnost preko 60%
– student bez jednog roditelja
– student iz obitelji roditelja invalida, pri čemu se uzima u obzir invalidnost preko 60%
– student iz obitelji razvojačenih branitelja.

Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju, a poslije toga dolazi materijalni status.

Članak 3.

Na temelju sredstava osiguranih u proračunu Općine, kao i sumiranja podataka iz prethodne godine, Služba za društvene djelatnosti će donijeti zaključak o broju novih stipendija koje se  mogu dodijeliti, kao i raspored broja stipendija po godinama studija, o čemu će objaviti javni natječaj za dodjelu stipendija.

Ukoliko za određenu godinu studija ne bude dovoljan broj prijavljenih kandidata, preostala planirana sredstva za tu godinu Služba će preusmjeriti za druge godine, uz suglasnost Općinskoga načelnika.

Članak 4.

Za primjenu ovih Kriterija nadležna je Služba za društvene djelatnosti, a poslove će voditi Povjerenstvo za dodjelu stipendija, koju imenuje Općinski načelnik.

Po završenom natječaju Služba će podnijeti izvješće  Općinskome  vijeću.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi  u „Službenom glasniku općine Vitez“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muharem Grabus

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj :01-1-38-1-3534/11

Dana,21.12.2011. godine

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH («Sl. novine FBiH» broj 49/06) i članka 38. Statuta općine Vitez(«Sl. glasnik općine Vitez» br. 5/08), Općinski načelnik raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2011./2012. godinu

I

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 31. studentske stipendije za školsku 2011./2012.godinu i to:

I godina          –          9  stipendija

II godina         –          8  stipendija

III godina         –          7 stipendija

IV i više godine  –          7  stipendija

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju državljani BiH po slijedećim uvjetima:

– da ima mjesto prebivališta na području općine Vitez

– da ima status redovnog studenta

– da ne prima kredit, stipendiju od drugog davatelja

III

Pravo prijave na natječaj nemaju :

– studenti apsolventi

– studenti  koji su u prethodnoj godini primali stipendiju od općine Vitez i nisu stekli uvjete za redovan upis naredne fakultetske godine

IV

Bez vrednovanja po kriterijima studentsku stipendiju dobivaju:

-Studenti učenici generacije u srednjoj školi

-Studenti romske populacije koji su srednje obrazovanje završili vrlo dobrim ili odličnim

uspjehom

-Studenti bez oba roditelja

-Student invalid sa procentom invalidnosti 90% i 100%

Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.

Prilikom dodjele stipendija studentima koji su vrednovani po kriterijima vodit će se računa o nacionalnom omjeru  u ukupnom broju dodijeljenih stipendija.

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

1.USPJEH U ŠKOLI/STUDIJU

2. MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS

3. OSVOJENE NAGRADE, DIPLOME I USPJESI U NAUČNOM, KULTURNOM,

SPORTSKOM ILI NEKOM DRUGOM VIDU AKTIVNOSTI

4. BROJ DJECE U OBITELJI KOJA SE ŠKOLUJU

5. DEFICITARNI KADAR  

V

Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po

slijedećem redoslijedu:

· Student invalid pri čemu se uzima invalidnost preko 60%

· Studenti bez jednog  roditelja

· Student iz obitelji  roditelja invalida, pri čemu se u obzir uzima invalidnost  preko 60%

· Student iz obitelji razvojačenih branitelja/demobiliziranih boraca

Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju  a poslije toga dolazi materijalni status.

ZA STUDENTE PRVE GODINE POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE:

·

· potvrda o upisu na fakultet(original)

· kopija osobne karte

· kućna lista

· kopija svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole

· mjesečna primanja svih članova obitelji, neuposleni potvrde sa biroa za  upošljavanje

· potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerene od nadležne škole ili fakulteta

· diplome i nagrade u naučnom, kulturnom ili sportskom vidu(ukoliko ih ima) osvojene samo na kantonalnom, federalnom, državnom, europskom ili svjetskom nivou(boduju se samo prva tri mjesta)

· sportaš godine- diplomu sportaša godine

· potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu

· potvrda o statusu iz stavka V ukoliko pripada jednoj od naznačenih kategorija

ZA STUDENTE II, III, IV I VIŠIH GODINA  POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE:

·

· potvrda o upisu određene fakultetske godine(prvi put određena godina)-original

· kopija osobne karte

· kućna lista

· potvrda o uspjehu iz samo prethodne godine studija(prosjek ocjena)

· mjesečna primanja svih članova obitelji, neuposleni potvrde sa biroa za upošljavanje

· potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od škole ili fakulteta

· diplome i nagrade u naučnom, kulturnom ili sportskom vidu(ukoliko ih ima) osvojene samo na kantonalnom, federalnom, državnom, europskom ili svjetskom nivou(boduju se samo prva tri mjesta)

· potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu

· potvrda o statusu iz stavka V ukoliko pripada jednoj od naznačenih kategorija

ZA STUDENTE UČENIKE GENERACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:

· prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obvezno)

· potvrda o upisu na fakultet(original)

· diploma učenika generacije

· kopija osobne karte

· izjava da ne prima kredit ili stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE ROMSKE POPULACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:

Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefom obvezno)
Potvrda o upisu na fakultet( prvi put određena godina)original
Diploma završnog razreda sa uspjehom vrlo dobar ili odličan za studente prve godine
Uvjerenje Centra za socijalni rad o materijalnom statusu
Kopija osobne karte
Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

· Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obvezno)

· Potvrdu o upisu na fakultet(prvi put određena godina)original

· Diploma završnog razreda za studente prve godine

· Smrtne listove roditelja iz matičnog ureda

· Kopija osobne karte

· Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE INVALIDE 90% I 100% POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE:

Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obvezno)
Potvrda o upisu na fakultet(prvi put određena godina)original
Diploma završnog razreda za studente prve godine
Uvjerenje o statusu invalida ne starije od 30 dana
Kopija osobne karte
Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

VI

Sve prijave predati na protokol općine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije nazvati:718 224-  Katica Iličić-Radman

VII

Natječaj ostaje otvoren do 20.01.2012. godine(petak) do 14,00 sati.

Vitez,21.12.2011. godine