OV Vitez jednoglasno donijelo Odluku o zabrani odvijanja prometa u MZ Bila, dionica Mali Mošunj – Kamenolom “Ravni do“

Općinsko vijeće Vitez danas je jednoglasno donijelo ODLUKU o zabrani odvijanja prometa u MZ Bila, dionica Mali Mošunj (Mošunjka) – Kamenolom “Ravni do“ Jakić, dužine 2 km, vozilima koja prekoračuju osovinsko opterećenje od 6 tona.

Zabrana će biti na snazi sve dok predmetna dionica ne bude u stanju nosivosti većoj od navedene minimalne.

Upravitelj cesta je dužan osigurati Prometni projekt urađen od strane ovlaštene osobe na temelju kojeg bi se pristupilo ugradnji vertikalne signalizacije.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Na temeljuInicijativeo obilježavanju lokalnog puta, podnesenog od strane MZ Bila 3. ožujka ove godine, naručena je izrada  Elaborata o procjeni stanja lokalnog puta u MZ Bila, dionica Mali Mošunj (Mošunjka) – Kamenolom “Ravni do “ Jakić, dužine 2 km.  Elaborat je urađen u travnju mjesecu, a predloženi su slijedeći zaključci:

–  Postojeća kolnička konstrukcija dimenzijama varira i u svim slučajevima  ne zadovoljava postavljenu proračunsku shemu  u odnosu na predloženo prometno opterećenje,

–  Vrednovanjem postojeće kolničke konstrukcije je utvrđena potreba za intervencijama na kolniku, ali na selektivan način jer zbog kriterija  uporabljivosti  cijelu dionicu se ne može isto tretirati,

– Provjerom kolničke konstrukcije na štetno djelovanje mraza konstatirano je da postojeće dimenzije kolničke konstrukcije  u svim slučajevima ne zadovoljavaju ovaj kriterij,

–  Pojava mrežastih pukotina na kolniku, čak i u varijanti malog obima prometa koji koristi prometnicu, može se objasniti djelovanjem nepovoljnih hidroloških uvjeta i značajnih  dubina smrzavanja u zimskim uvjetima. Pod nepovoljnim hidrološkim uvjetima se naglašavaju dva faktora i to:

a) Prisustvo procjedne vode u kolovoznoj konstrukciji na dijelovima zasjeka i

   b) Oborinska odvodnja u objektima površinske odvodnje koji nisu održavani.

–  Gledano s aspekta usvojenog prometnog opterećnja, postoji potreba za pojačanjem postojećeg kolnika, te aktualno stanje kolničke površine na većini dionica  zahtijeva intervencije i dovođenje u stanje bolje udobnosti i sigurnosti korisnika ceste,

–  U slučaju eventualnog korištenja predmetne prometnice za veći rang prometnog

opterećenja, bilo bi potrebno izvršiti proširenje prometnice radi ostvarivanja mogućnosti dvosmjernog prometa,

–  Sukladno članku 16. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u Bosne i Hercegovine, iznimno je propisano  da lokalni putovi i ulice, određene odlukama nadležnih tijela, moraju biti izgrađeni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Na temelju navedenog, a sukladno zaključcima Elaborata, općinski načelnik Boris Marjanović, predložio je, a Općinsko vijeće Vitez jednoglasno prihvatilo, privremeno ograničenje prometa za predloženu zakonsku nosivost do dovođenja predmetne ceste u stanje nosivosti veće od navedene minimalne.

(Radio Vitez)