Općina Vitez raspisala natječaj za izbor članova skupštine JSP Vitez-Stan

Općina Vitez je rapisala natječaj za izbor članova skupštine javnog poduzeća JSP Vitez Stan, natječaj prenosimo u cjelosti.

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA
JSP “VITEZ-STAN” d.o.o Vitez

I. I. Za izbor članova Skupštine javnog preduzeća:
1. JSP „VITEZ-STAN“ d.o.o Vitez – (3 člana).

I. Opis pozicije iz I. tačke
Pored odluka utvrđenih Zakonom o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), skupština donosi odluke i o sljedećemu:
• poslovniku ili poslovnicama, na osnovu prijedloga nadzornoga odbora;
• etičnome kodeksu, na osnovu prijedloga nadzornoga odbora;
• planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja prema članu 23.
Skupština podnosi Općinskom vijeću, izvještaje o radu i poslovanju i planove rada javnih preduzeća najmanje jednom godišnje.

II.Mandat članova skupštine je četiri (4) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

III. Opći uslovi:

Svi kandidati za poziciju skupštine javnih poduzeća moraju ispunjavati sljedeće
opće uslove:
1) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (na bilo kojem nivou vlasti) u periodu od (3) godine prije dana objavljivanja oglasa,
4) da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od (5) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,
5) da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandidiraju,
6) da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,
7) da nije izabrani zvaničnik, nosioc izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (“Službene novine BiH“, broj 70/08).

IV. Posebni uslovi:

1) da ima završenu najmanje srednju školsku spremu,
2) da ima radno iskustvo najmanje dvije godine,
3) da nema privatni finansijski interes u preduzeću,
4) da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog preduzeća ili ustanove,
5) da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerenja funkcije,
6) da posjeduje znanja i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja i poznavanje propisa koji se primjenjuju u radu i poslovanju javnih preduzeća,
7) da posjeduje sposobnost nepristrasnost donošenja odluka,
8) da je naklonjen timskom radu.

V. Potrebni dokumenti:
Prijava na javni konkurs treba biti potpisana i sadržavati oznaku skupštine javnog preduzeća JSP “Vitez-stan” d.o.o Vitez, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu se prilažu originalna ili ovjerena fotokopija dokumenata:
– popunjena i ovjerena Izjava (obrazac Izjave se može preuzeti u pisarnici Općine Vitez)
– uvjerenje o državljanstvu
– uvjerenje o nekažnjavanju
– ovjerena kopija diplome
– uvjerenje o radnom iskustvu u struci (samo iznimno se prihvata ovjerena kopija
radne knjižice uz ovjerenu Izjavu o radnom iskustvu u struci koja odgovara kopiji
radne knjižice i to u slučajevima kada se ne može pribaviti navedeno uvjerenje iz
opravdanih razloga npr. ne postojanje ranijeg poslodavca i sl.).

VI. Ostale napomene:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave konkursa u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, odnosno dnevnom novinskom listu-Oslobođenju. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnu Općine ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Vitez
ul. Stjepana Radića 1. 72250 VITEZ
Komisija za izbor u upravne odbore/vijeća u regulirane organe uz naznaku:
“Prijava na javni oglas za člana Skupštine JSP „VITEZ STAN“ d.o.o Vitez– ne otvarati ”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Podnosioci prijava sa kojima se ne može stupiti u kontakt u određenom roku, a nakon roka podneska prijave neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja (član 8.tačka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine).

Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih Zakonom sastaviti rang – listu kandidata i proslijediti je Općinskom vijeću radi konačnog imenovanja.