Općina Vitez raspisala natječaj za imenovanje općinskog javnog pravobranitelja

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03) i člana 19. Zakona o javnom pravobraniteljstvu (“Službene novine SBK/KSB”, broj 6/97, 8/98, 1/00, 14/03, 2/04), povjerenstvo za natječaj, po ovlaštenju načelnika općina Vitez i Busovače objavljuje…

JAVNI NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELJA

OPĆINSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELJSTVA VITEZ ZA PODRUČJE OPĆINA VITEZ I BUSOVAČA

I. NAZIV POZICIJE

1. Općinski javni pravobranitelj – 1 (jedan) izvršitelj

II. OPIS POZICIJE

Ovlaštenja i nadležnosti općinskog javnog pravobraniteljstva utvrđeni su odredbama člana 12. i člana 13. Zakona o javnom pravobraniteljstvu (“Službene novine SBK/KSB”, broj 6/97, 8/98, 1/00, 14/03, 2/04). Općinsko javno pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa za područje općina Vitez i Busovača, njihovih organa, drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravnog lica, a koji se financiraju iz proračuna općina ili u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava.

Poslove zastupanja vrši pred svim sudovima i drugim nadležnim tijelima, inozemnim sudovima, arbitražama i drugim inozemnim državnim tijelima i organizacijama, te vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom.

OPĆI UVJETI

Kandidat za imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranitelja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-da je stariji od 18 godina,

-da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandidira,

-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,

-da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,

-da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranitelja,

-da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-da nije službeni nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosbe i Hercegovine (“Službeni novine FBiH”, broj 70/08).

POSEBNI UVJETI

-da je kandidat diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom,

-da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim i drugim državnim organima ili 2 (dvije) godine na drugim pravnim poslovima,

-da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje poslova općinskog javnog pravobranitelja,

-da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost.

III.Uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan priložiti:

-životopis, adresu i broj kontakt telefona,

-diplomu o završenom fakultetu,

-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup iz točke II. stav 1. alineja 5. javnog natječaja (ne starije od šest mjeseci),

-uvjerenje o radnom iskustvu,

-potvrdu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog natječaja (za one koji su u navedenom periodu radili ili još uvijek rade u državnoj službi),

-izjavu o ispunjenju uvjeta iz točke II. stav 1. alineja 6.7. i 8., te točke II.stav 2. alineja 4. javnog natječaja.

IV. Ako se na natječaj za općinskog javnog pravobranitelja ne javi osoba koja zadovoljava uvjete utvrđene Zakonom o javnom pravobraniteljstvu, za općinskog javnog pravobranitelja može biti imenovana osoba koja nema položen pravosudni ispit, pod uvjetom da taj ispit položi u roku od jedne godine od dana imenovanja.

Općinskom javnom pravobranitelju koji u roku od godinu dana ne položi pravosudni ispit prestaje dužnost po osnovu zakona.

V. Kandidat koji bude izabran obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, u roku od 8 dana od dana izbora.

VI. Općinski javni pravobranitelj imenuje se na period od 4 godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni natječaj moraju biti originali ili u ovjerenoj kopiji.

Prijavu na javni natječaj s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

VII. Javni natječaj objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH” i u dnevnim listovima “Oslobođenje” i “Večernji list”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijavu na javni natječaj, sa svim traženim dokumentima, potrebno je dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA VITEZ- ul. Stjepana Radića br.1. (zgrada Općine) – Povjerenstvu za izbor općinskog javnog pravobranitelja u OJP Vitez
s naznakom:
“Prijava na javni konkurs za imenovanje općinskog javnog pravobranitelja”.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.