OPĆINA VITEZ: Objavljen Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji

Na osnovu Proračuna općine Vitez za 2021. godinu i Programa utroška sredstava u Proračunu općine Vitez transfer “Poticaji poljoprivredi” u 2021. godini, usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj 28.7.2021.godine Općinski načelnik objavljuje:


JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU
I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje prema Programu utroška sredstava u Proračunu općine Vitez transfer “Poticaji poljoprivredi” u 2021. godini usvojenom na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj 28.7.2021.godine i to za:

Lot 1. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica                            7.000,00  KM
Lot 2. Poticaj za muzne krave, proizvodnja svježeg mlijeka                  12.500,00  KM                                                                                                                                   
Lot 3. Poticaj za junad u tovu                                                                10.000,00  KM
Lot 4. Poticaj za plasteničku proizvodnju                                            12.500,00  KM        
Lot 5. Poticaj za proizvodnju povrća                                                     10.000,00  KM

Lot 6. Poticaj proizvodnji malina                                                             5.000,00 KM                        

II. PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNOM POZIVU

Odobrena financijska sredstva iz Proračuna raspoređivat će se poljoprivrednicima koji ispune slijedeće uvjete:

1. Opći kriteriji
 Pravo na ostvarivanje podrške stječu:

  • korisnici koji primarnu poljoprivrednu proizvodnju obavljaju na teritoriju općine Vitez,
  • korisnici koji imaju stalno mjesto prebivališta, odnosno za pravne osobe sjedište na području općine Vitez,
  • korisnici koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nositelji

2. Posebni kriteriji
Pravo na ostvarivanje podrške stječu:

  • korisnici koji ispunjavaju posebno propisane kriterije predviđene ovim Javnim pozivom o ostvarivanju novčanih podrški za poljoprivrednu proizvodnju u poljoprivredi u 2021. godini
  • nepotpuni ili netočno popunjeni, neblagovremeni i izvan propisane procedure dostavljeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje,

III. NAMJENA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Poticajna sredstva su namijenjena za poljoprivredne proizvođače koji se bave jednom od gore navedenih poljoprivrednih proizvodnji i imaju zasnovanu proizvodnju na području općine Vitez.

A.  ANIMALNA PROIZVODNJA

Stimulacija za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

  • Novčanu podršku za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje 2, a najviše 10 rasplodnih krmača ili nazimica koje su pod stalnim veterinarskim nadzorom. Iznos novčane podrške iznosi 100,00 KM po grlu. Konačan iznos podrške po krmači/nazimici bit će utvrđen nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača koja su predmet podrške. Maksimalan iznos podrške po podnijetom zahtjevu je 1.000,00 KM.

Uz zahtjev za poticaje podnositelj zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a) Potvrda da je upisan u RPG ili RK ;
b) Potvrdu o provedenim obveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
c) Potvrdu ili izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg izdaje Federalni
    agromediteranski zavod u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja,
d) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
     korisnika.

Predviđena sredstava 7.000,00 KM.

Poticaj proizvođačima svježeg mlijeka

  • Pravo na poticaj imaju proizvođači koji se bave proizvodnjom mlijeka i imaju minimalno 2 grla te su u sustavu otkupa mlijeka. Visina poticaja iznosi 150 KM po muznom grlu. Maksimalan iznos poticaja je 1.500,00 KM po prijavi. Konačan iznos podrške po muznom grlu bit će utvrđen nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača.

Uz zahtjev za poticaje podnositelj zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

     a) Potvrdu da je kandidat registriran u bazi  RPG I RK
     b) Pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati
        na farmi);
    c) Ugovor s registriranim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje
        mlijeko (dostavlja se neovjerena kopija);
    d) Potvrdu o provedenim obveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija)
    e) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
        korisnika.

Predviđena sredstva 12.500,00 KM.

Poticaj za proizvodnju goveđeg mesa – Junad u tovu

  • Novčanu podršku za junad u tovu mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju najmanje 3 muška grla obilježena ušnom markicom, da grla na dan podnošenja zahtjeva nisu starija od 10 mjeseci, da grla provedu u tovu  minimalno pet mjeseci. Visina podsticaja je 200,00 KM za tri grla, i za svako sljedeće grlo u tovu 100,00 KM. Maksimalan iznos podrške po prijavi je 1.500,00 KM.Konačan iznos podrške po grlu bit će utvrđen nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača koja su predmet podrške.

     Uz zahtjev za poticaje podnositelj zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

      a) Potvrdu da je upisan u RPG ili RK
      b) Ovjerenu izjavu s točnim brojem grla u tovu i brojem ušne markice za svako grlo,
      c) Kopiju pasoša za svako grlo,
      d) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
          korisnika.  

 Predviđena sredstva 10.000,00 KM.

B.  BILJNA PROIZVODNJA

Podrška za plasteničku proizvodnju

Novčanu podršku za nabavku plastenika u iznosu do 50 % mogu ostvariti kandidati koji imaju namjeru kupiti novi plastenik. Uložena sredstva će biti priznata i refundirana poljoprivrednim proizvođačima u iznosu do 50 % od investicije. Minimalma površina plastenika koji će biti razmatrani su 100 m2. Poljoprivrednici moraju, da bi ostvarili pravo na novčanu podršku, kupiti i postaviti plastenik. Dokaz o kupovini i investiciji je fiskalni račun i faktura na ime kupca. Povjerenstvo na terenu će zapisnički konstatirati ostale zakonom predviđene mjere. Maksimalan iznos podrške po prijavi je 1.500,00 KM. Uz zahtjev za poticaje podnositelj zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

     a) Potvrdu o upisu u RPG ili RK , 
     b) Račun o nabavci plastenika,
     c) Posjedovni list ili ugovor o zakupu zemljišta,
     d) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
         korisnika.

 Predviđena sredstva 12.500,00 KM.

Podrška za proizvodnju povrća

Novčanu podršku da bi ostvario poljoprivredni proizvođač mora ispuniti sljedeće kriterije: da ima zasnovanu proizvodnju povrća na površini od minimalno 0,3 ha jedne vrste povrća, dokaz o vlasništvu zemljišta. Visina poticaja iznosi 150,00 KM po dunumu. Maksimalan iznos poticaja po prijavi kandidata iznosi 1.500,00 KM. Uz zahtjev za poticaje podnositelj zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

    a) Potvrdu o upisu u RPG ili RK;
    b) Posjedovni list ili ugovor o korištenju zeljišta;
    c) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro o
        računu,

Predviđena sredstva 10.000,00 KM.

Podrška za proizvodnju malina

Novčanu podršku da bi ostvario poljoprivredni proizvođač mora ispuniti sljedeće kriterije, da proizvede minimalno 1.000 kg maline i da ima ugovor s otkupljivačem malina. Visina poticaja iznosi 0,1 KM po kilogramu. Maksimalan iznos podrške je 500 KM. Uz zahtjev za podicaje podnositelj zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 a) Potvrda da je kandidat registriran u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).
 b) Dokaz o predanoj količini, minimalno 1000 kg plodova ( pravna osobe dostavljaju
  fakturu s fiskalnim računom, a fizičke otkupni blok otkupljivača na ime proizvođača),
 c) Ugovor s otkupljivačem/prerađivčem,
 d) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro račun

Predviđena sredstva 5.000,00 KM.

III. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Vitez i upisani su u Registar poljoprivrednih proizvođača i Registar klijenata i ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva i to za:
Lot 1. Uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica                         
Lot 2. Muzne krave, proizvodnja svježeg mlijeka                                                                                                                                                    
Lot 3. Junad u tovu                                                                 
Lot 4. Plasteničku proizvodnju, nabavka plastenika                      
Lot 5. Proizvodnju povrća
Lot 6. Proizvodnja malina                                                 

IV. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će Povjerenstvo koje će imenovati općinski načelnik. Komisija će izvršiti provjeru priložene dokumentacije i sačiniti zapisnik o prispjelim prijava, obići na terenu sve prijavljene kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete, sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se odobriti ili odbiti aplikant za novčana sredstva. Netočne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

V. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijave počinje teći od dana objave Javnog poziva na web stranici općine Vitez i traje 21 dan od objave na web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava za LOT 6. Proizvodnja malina je 15.10.2021. godine.

Zapečaćene prijave s odgovarajućim prilozima šalju se preporučenom poštom ili osobno dostavljaju na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br. 1, 72 250 Vitez
s naznakom: „NE OTVARATI – po Javnom pozivu“-„ za ostvarivanje prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vitez za 2021.  godinu. Nepotpuna, neuredna, netočna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac) na Javni poziv možete preuzeti na protokolu Općine i OVDJE. Prijava može ići samo za jedan od lotova.

VII. OSTALO

U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove sudioicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u cijelosti odbije, poništi javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru korisika.

Visina poticaja može biti i manja i veća, ovisno o broju prispjelih prijava i sredstva mogu biti prebačena s lota na lot sukladno broju pristiglih zahtjeva.

Ukoliko u pojedinom lotu ne budu utrošena sredstva ista će biti prebačena na neki od lotova s više potrebaKandidati se mogu prijaviti samo na jedan lot.

Maksimalan iznos sredstava po jednom kandidatu je 1.500,00 KM.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Boris Marjanović