OPĆINA TRAVNIK: Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

Načelnik općine Travnik, Kenan Dautović, raspisao je J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši referent – komunalni redar.

Naziv radnog mjesta:

 • Viši referent – komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove
 • 2 (dva) izvršitelja
 • namještenik se prima na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova:

 1. Neposredno primjenjuje i kontrolira primjenu zakona i zakonskih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite okoliša,
 2. Obavlja poslove kontrole provođenja komunalnog reda iz Općinske odluke o vršenju komunalne djelatnosti i komunalnom redu i drugih općinskih propisa iz komunalne oblasti i pomaže komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora,
 3. Na terenu prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja,
 4. Za daljnji postupak vođenja inspekcijskog nadzora i izricanja prekršajnih naloga sačinjava zapisnik, službene zabilješke, foto dokumentaciju, uzima predmete s javnih površina i dr., koji mogu poslužiti kao dokaz, utvrđuje identitet osoba, saslušava i uzima izjave,
 5. Obavlja poslove kontrole pravilnog odlaganja smeća i drugog otpada u odgovarajuće posude, poslove kontrole korištenja javnih površina i prostora izdatih pod zakup,
 6. Upozorava pismeno ili usmeno pravne i fizičke osobe na ponašanje u skladu s propisima i uputama komunalnog inspektora,
 7. Prisustvuje i pomaže u izvršenju rješenja komunalnom inspektoru,
 8. Izvještava o eventualnim problemima u funkcioniranju objekata komunalne infrastrukture, predlaže popravke i poboljšanja i pomaže u realizaciji istih, 
 9. Uočava probleme na terenu i predlaže njihovo rješavanje,
 10. Uzima u postupak prijave, zahtjeve građana i pravnih osoba, te o ovom postupanju obavještava podnositelja zahtjeva,
 11. Vrši evidencije o izvršenim pregledima,
 12. Izrađuje izvještaje o radu,
 13. vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe koje odredi pomoćnik načelnika

Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

 • SSS – IV stupanj poljoprivrednog, veterinarskog, agronomskog, šumarskog, građevinskog ili drugog tehničkog smjera,
 • položen stručni ispit za namještenike,
 • 10 mjeseci radnog staža,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na javni oglas;
 • Kratki životopis;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj sprem ili svjedočanstvo o završnom ispitu;
 • Dokaz o radnom stažu (potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje porezne ispostave ovjereno pečatom i potpisom nadležne osobe u kojem su točno naznačeni periodi prijave i odjave kandidata ili uvjerenje Zavoda MIO. Uz uvjerenje Zavoda MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obvezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti s kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obvezno naznačenu školsku spremu s kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštene osobe i pečat. Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu /uvjerenje/potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računalu);
 • Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:

Ovjerenom izjavom kandidata – odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;

Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;

 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.
 • Ovjerena kopija vozačke dozvole „B“ kategorije

Prijem u radni odnos namještenika SSS na neodređeno radno vrijeme vrši se uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenika, s tim da kandidat koji bude primljen u radni odnos, dužan je u roku od šest mjeseci od dana prijema položiti stručni ispit. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovoditelj organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za izbor koje će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu s uvjetima javnog oglasa.

Nakon utvrđene rang liste uspješnih kandidata, rukovoditelj organa može obaviti intervju s kandidatima koji zadovoljavaju sve uvjete oglasa, o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, uz obvezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Općina Travnik, Povjerenstvo za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove“. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

N A Č E L N I K,

dr.sci. Kenan Dautović

Prethodni članakBRAVOOO: Nove medalje za članove Judo kluba “Vitez” na Kupu Grada Sarajeva
Sljedeći članakVeće plaće u Kupresu za čak 8,3 posto i Livnu za 4,6 posto