Općina Novi Travnik uputila Javni poziv

Općina Novi Travnik uputila je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata.

Opći cilj prijedloga projekata koji se mogu predati u okviru ovog poziva je jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih organa vlasti izgradnjom svijesti o koristi međusobne suradnje i podsticanju održivog dijaloga, a s ciljem pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici.

Ovo je prilika da se pozovu sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u vezi s razvojnim ciljevima općine Novi Travnik. Prioritetne oblasti, na području općine Novi Travnik, su sljedeće:

1.Obrazovanje (projekti koji imaju za cilj organiziranje radionica edukativnog sadržaja i projekti suradnje među školama kroz zajedničke aktivnosti učenika)
2.Kultura (projekti organiziranja manifestacija kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera, projekti očuvanja kulturne baštine i zaštite spomenika kulture, projekti obilježavanja značajnih datuma)
3.Sport (projekti podrške sportskim manifestacijama u cilju unapređenja sporta u lokalnoj zajednici)
4.Mladi (projekti neformalne edukacije mladih, projekti prevencije ovisnosti, maloljetničkog nasilja, delikvencije i nasilja u porodici, projekti podrške izradi publikacija za mlade informativnog karaktera – o subjektima koji dodjeljuju stipendije, izboru obrazovanja, projekti koji imaju za cilj povećanje omladinskog aktivizma)
5.Zaštita okoline (projekti edukacije i podizanja svijesti o potrebi zaštite okoline, projekti zaštite i unapređenja životne sredine)

Financijska sredstva bit će dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji će projekti doprinijeti rješavanju jednog ili više prioriteta, a koji zadovoljavaju i kvalitetom i ispunjavaju ostale uslove.

Projekti s kojima se može prijaviti u okviru ovog poziva moraju biti u skladu s razvojnim ciljevima i strategijama općine Novi Travnik. Prioritetna područja u okviru LOD pristupa su borba protiv siromaštva, socijalna uključenost, gender, ljudska prava, okoliš i mladi, s posebnom pažnjom na prava manjinskih grupa.

Trajanje projekata može biti između 3 do 6 mjeseci, a moraju biti implementirani u periodu između 01.06. 2019. i 30.11.2019. godine.

Projekti moraju biti implementirani isključivo na području općine Novi Travnik .

Projekti koji se financiraju trebalo bi da budu pripremljeni u skladu s Javnim pozivom, tj. općinskim prioritetima navedenim u Pozivu. Fokus projektnih aktivnosti je na temi socijalne inkluzije.

Sve informacije pročitajte OVDJE.