Oglas za posao: Srednja škola u KSB zapošljava nove radnike – profesori i domar

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19),Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole Busovača, broj: 01-285/21. od 02.07.2021. godine i 02-130/22 od 13.03.2022. godine, Odluke Vlade SBK, broj: 01-11.7-2448/22 od 31.03.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK br:03-30-6/22od 01.04.2022. godine, R A S P I S U J E se

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

  1. Profesor informatike – 1 izvršilac 12 časova na neodređeno radno vrijeme,
  2. Profesor poslovnog prava – 1 izvršilac na 2 časa na određeno radno vrijeme do 30.06.2022. godine,
  3. Profesor geografije – 1 izvršilac na 6 časova na određeno radno vrijeme do 30.06.2022. godine,
  4. Domar škole – 1 izvršilac puna norma na neodređeno radno vrijeme (uz probni rad od 6 mjeseci).

Kandidatipod rednim brojem: 1.2. i 3.trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslovasvi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjestozavršen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS , a za radno mjesto pod rednim brojem 4.V ili III stepen – VK ili KV srednja stručne spreme metalske struke, građevinske struke, drvoprerađivačke struke ili elektrostruke.

Kandidati trebaju dostaviti:

– Prijava sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno mail adresa i naziv

radnog mjesta za koje se prijavljuje,  kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta (za pozicije pod rednim brojem: 2.),

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK-a, ima pravo i prednost u skladu sa  Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u SBK i Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela norme, proglašenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK-a.

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili ostao bez nastavne norme obavezan je pored prijave na javni oglas dostaviti rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaju i ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela norme nastavne norme i isti ne podliježe pismenom testiranju, ali ima obavezu pristupiti intervju (razgovor sa direktorom škole) u vrijeme dok traje pismeni ispit.

Rješenje ili potvrda i bodovna lista prilažu se u ovjerenoj fotokopiji ili orginalu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela norme.

Pod istim uslovima, prednost u zapošljavanju imaju nezaposleni kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica,na osnovuposebnih Zakona, uz obavezno dostavljanje odgovarajućeg dokaza od institucije nadležne prema Zakonu.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Svi prijavljeni kandidati će obavijesti dobivati putem dostavljene mail adrese.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove(pismeni  i usmeni/praktični ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Busovači, u utorak, 26.04.2022. godine u 14,00 sati.

Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.