Oglas za imenovanje nadzornih odbora u javnim poduzećima

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 34/03) i Odluke o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća i nadzornih odbora u poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obveze imaju tijela općine Vitez temeljem državnog kapitala, Načelnik općine Vitez objavljuje

O G L A S

I  Za imenovanje nadzornih odbora u poduzećima prema kojima ovlasti i obveze ima općina Vitez temeljem državnog kapitala za:

1.    Nadzorni odbor Javno stambeno poduzeće „Vitez stan“ d.o.o.Vitez za pozicije:
–    predsjednik Nadzornog odbora, predstavnik osnivača, 1 izvršitelj,
–    član Nadzornog odbora, predstavnik osnivača, 1 izvršitelj,
–    član Nadzornog odbora, predstavnik vlasnika stanova/prostora, 1 izvršitelj.

2.    Nadzorni odbor JP Radio Vitez d.o.o.Vitez za pozicije:
–    predsjednik Nadzornog odbora, predstavnik osnivača, 1 izvršitelj,
–    član Nadzornog odbora, predstavnici osnivača, 3 izvršitelja,
–    član Nadzornog odbora, predstavnik uposlenih, 1 izvršitelj.

II Opis pozicija

Predsjednik i članovi nadzornog odbora nadziru rad i poslovanje direktora (uprave) poduzeća, a naročito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom, utvrđuju politiku razvoja, analiziraju izvješća o poslovanju poduzeća, predlažu raspodjelu i način korištenja dobiti, odnosno način pokrića gubitaka u poslovanju, te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom poduzeća.
Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na period od četiri (4 ) godine.
Imenovane osobe imaju pravo na nadoknadu sukladno uvjetima utvrđenim općim aktima poduzeća i ista će se isplaćivati iz sredstava poduzeća.

III Uvjeti za imenovanje

1. OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJE
–    da su državljani BiH
–    da su stariji od 18 godina
–    da nisu otpuštani iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojoj razini u BiH u periodu od 3 godine, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
–    da se na njih ne odnosi članak IX Ustava BiH
–    da nisu na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5.Zakona o ministarskim,Vladinim i drugim imenovanjima u F BiH
–    da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili  sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa
–    da nisu osoba kojoj je pravomoćnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti reguliranog organa, za koji se kandidira
–    da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja
–    da nisu član upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog pravnog subjekta.

2. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJE:
–    da imaju najmanje višu stručnu spremu, s tim da prednost imaju kandidati sa visokom stručnom spremom iz oblasti koja je srodna osnovnoj djelatnosti poduzeća (građevinarstvo i sl., odnosno novinarstvo i sl.)
–    pored uže specijalnosti pod srodnom osnovnom djelatnosti podrazumijevat će se i završen pravni i ekonomski  fakultet
–    da imaju najmanje tri (3) godine radnog iskustva
–    da je uspješan gospodarstvenik, menadžer ili javni radnik
–    da posjeduje sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obnašanje pozicije
–    da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, komunikacijske i organizacijske sposobnosti
–    da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere
–    preporuke ranijih neposrednih rukovoditelja (po mogućnosti).

IV Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:
–    kraći životopis, adresu i kontakt telefon
–    uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci
–    izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 mjeseci
–    ovjerenu kopiju diplome
–    uvjerenje o radnom iskustvu
–    uvjerenje poslodavca da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri (3) godine prije objave oglasa.
Dokumenti je potrebno priložiti u originalu ili kao fotokopiju ovjerenu kod nadležne općinske službe.
Dokumentacija se ne vraća.
Svi kandidatiu koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete, odnosno budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju.
Kandidati su u prijavi dužni naznačiti uime koga se prijavljuju (osnivača, uposlenika ili vlasnika stanova/prostora).
Prije pristupanja intervjuu kandidati su dužni potpisati izjavu da ne podliježu odredbama Zakona o sukobu interesa.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama F BiH“, dnevnim novinama „Večernji list“ i na Oglasnoj ploči općine Vitez.
Rok za podnošenje prijave računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi oglas.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vitez, Ulica Stjepana Radića 1, 72250 Vitez, sa naznakom „prijava na oglas za izbor i imenovanje nadzornog odbora „Ne otvarati“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.