Održana 29. sjednica Sabora Županije Središnja Bosna

U Travniku je jučer održana 29. sjednica Sabora Županije Središnja Bosna. Na dnevnom redu bilo je

ukupno 10 točaka. Usvojena su dva zakona u skraćenom postupku te Strategija prema mladima ŽSB.

Jedan od dva spomenuta zakona je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj

zaštiti, zaštiti civilnih žrtvama rata i zaštiti obitelji s djecom. Usvojenim izmjenama i dopunama

planiran je 1 milijun KM izdvajanja za porodilje, za porodiljnu naknadu koja će za oko 1250 porodilja u

ŽSB iznositi oko 300 KM mjesečno.

Kako je prilikom izlaganja naglasio ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić ,

opredjeljenje je Vlade ŽSB da u budućem razdoblju provede što više pronatalitetnih politika, a jedna

od njih je i porodiljna naknada.

„Ova izmjena ide u pravcu pronatalitetne politike ove Vlade. Dali smo maksimum da u granicama

proračunskih mogućnosti budemo potpora porodiljama u ŽSB, a kao Ministarstvo smo opredijeljeni da

u budućnosti ova naknada bude i veća“, kazao je ministar Matić.

Kao dio usvojenih izmjena i dopuna ovog Zakona je i inicijativa zastupnice Zdenke Džambas (HDZ BiH)

koja se tiče besplatnog smještaja u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru „Duga“ u Novom Travniku.

Od sada svi korisnici koji imaju anamnezu mogu boraviti u centru “Duga” do 30 godine života bez

obzira na imovinsko stanje.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona nabavi, držanju i nošenju oružja i streljiva Kantona

Središnja Bosna usvojen je u skraćenom postupku, dok je izjašnjavanje o Prijedlogu izmjena i dopuna

Prostornog plana Županije Središnja Bosna 2005. – 2025. godina odgođeno za neku od idućih

sjednica.

Usvojena Strategija prema mladima ŽSB

Na prijedlog zastupnice Suzane Krišto koja je ujedno bila i predsjednica Radnog radnog

tima za izradu Strategije, usvojen je Prijedlog strategije prema mladima Županije Središnja Bosna.

Tako je ŽSB osigurala sustavnu, institucionalnu brigu o mladima.

„Zadovoljstvo mi je što smo usvojili Strategiju prema mladima ŽSB. To je jedan sustavni,

institucionalni pristup rješavanja problema mladih. Strategija je upravo takav dokument, dokument

svih institucija naše županije u kojoj su definirani problemi i potrebe mladih, naši strateški ciljevi, kao i

mjere putem kojih ćemo realizirati te ciljeve. Strategijom smo obuhvatili razne oblasti koje se tiču

mladih. Prije svega to je rad i zapošljavanje, obrazovanje, stambena i zdravstvena politika te sve

oblasti iz društveno-političkog angažmana“, naglasila je zastupnica Krišto.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje

Županije Središnja Bosna za 2022. godinu, Polugodišnje izvješće o korištenju sredstava tekuće

Županijski odbor

Županije Središnja Bosna pričuve, kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa i načina financiranja Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” Travnik i Elči Ibrahim – pašine medrese Travnik. Sabor ŽSB se pozitivno očitovao o federalnom Nacrtu zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH, federalnom Nacrtu zakona o zaštiti nasilja u obitelji te o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.