Odgovor odvjetnice Sindikata na rješenje Općinskog suda Travnik

altIz Neovisnog sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanske županije na mail portala vitez.info danas je stigao odgovor pravne zastupnice Sindikata osnovnog obrazovanja SBŽ, Stane Imamović, na na rješenje Općinskog suda Travnik o određivanju privremene mjere osiguranja broj 51 OP 059069 12 P od24.2.2012.godine. Odgovor prenosimo u cijelosti.

“Općinski sud Travnik
n/b 51 OP 059069 12 P
Sudija Azer Ulemić HITNO

Na temelju člana 278. stav 2. Zakona o parničnom postupku tuženi-protivnici obezbjedenja Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja SBK Travnik i Neovisni sindikat uposleni u osnovnim školama KSB, zastupani po punomoćniku advokatu Stani Imamović iz Travnika dostavljaju:

ODGOVOR

na rješenje o određivanju privremene mjere osiguranja
broj 51 OP 059069 12 P od24.2.2012.godine

Pobijanim rješenjem sud je na prijedlog tužitelja -predlagača obezbjedenja SBK-Vlada Travnik vanraspravno prihvatio prijedlog za donošenje privremene mjere osiguranja i tuženima zabranjuje organizovanje i provođenje štrajka u osnovnim školama, te im nalaže da se uzdrže od pozivanja na obustavu rada uposlenih u osnovnim školama na području SBK.

Prije svega ističem da podnesena tužba sa prijeldogom za donošenje privremene mjere osiguranja, nije podnesena od strane nadležnog organa iz kojih razloga ističemo prigovor nedostatka aktivne legitimacije.

Da tužitelj ne može biti stranka u postupku proizilazi iz sljedećih zakosnkih odredbi:

Članom 2. Zakona o radu je propisano da se zakjlučivanjem ugovora o radu između poslodavca i zaposlenika zasniva radni odnos a članom 3. Zakona da je polsodavac fizičko ili pravno lice koje zaposleniku obezbjeđuje posao i za obavlejni posao mu isplaćuje plutu i izmiruje druge obaveze.
Članom 5. stav 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u SBK koji je objavljen u službenim novinama SBK broj 1. od 14.1.2002.godine je regulisano daje poslodavac u smislu ovog kolektivnog ugovora osnovna škola u kojoj je zaposlenik u radnom odnosu Članom 2. Zakona o osnovnoj školu (si. novine SBK 11/2001) je utvrđeno da osnovna škola ima svojstvo pravnog lica a članom 6. stav 2. istog Zakona je utvrđeno da je osnivač osnovnih škola na nivou SBK, Skupština SBK, a prijedlog za osnivanje daje Vlada SBK. Članom 10. Zakona o štrajku (si. novine F BiH broj 14/2000) je propisano da poslodavac može podnijeti zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organizovanja i provođenja štrajka i da poslodavac može od sindikata zahtevati nakandu štete ako dokaže daje pretprio zbog nezakonito oragnizoovanog strajka pretpi štetu.

Iz navedenih odredbi Zakona o radu, Kolektivnog ugovora, Zakona o osnovnoj školi i Zakona o štrajku nesumnjivo proizilazi da u konkretnom slučaju poslodavac nije Vlada SBK nego pojedinačne osnovne škole na nivou Knatona.

Da Vlada SBK nije poslodavac za upolslenike u školama i da ne može biti stranka u postupku u ostvarivanja prava iz radnog odnosa , pa i prava na štrajk, ima niz parvomoćnih odluak i ovog suda, kojima je usvojen prigovor nedosttaka pasivne legitimacije Vlade SBK. Ilustracije radi, navešću samo je ndu presudu ovog suad broj 051 0 P 06 000 024 od 20.8.2007.godine kojim je tužba uposlenika Šškole u odnosu na II tuženu Vladu SBK odbijena, jer, bez obzira na način finansiranja, Vlada SBK nije stranka u postupku i to može biti samo polsodavac- škola.

Iz svih istaknutih razloga sud je morao u smislu člana 66. ZPP-a kod predhodnog ispitivanja tužbe po službenoj dužnosti ispitati i utvrditi stranačku sposobnost tužitelaj i tuženih.

Kako u konkretnom slučaju tužitelj ne može biti Vlada SBK jer niej pslodavac uposlenicima u Školama nego Šškole pojedinačno , čiji zaposlenici su stupili u štrajk, sud je morao u smislu člana 295. stav 1. ZPP-a pozvati tužitelja da uredi tužbu i temeljem stava 4. ove odredbe, donjeti rješenje kojom tužbu odbacuje.

Kako to sud nije uradio neso ie poduzeo neke radnje u posrtupku .tražimo da u ovoj fazi postupka u skladu sa članom 295. stav 4. ZPP ukine sve do sada proveden radnje i donese rješenje o odbacivanju tužbe i Prijedloga za donošenja privremene mjere osiguranja.

Međutim, sve da je tužba i prijedlog za privremenu mjeru podnesen od nadležnog organa, tužbeni navodi, a tim i razlozi za određivanje privremene mjere osiguranja su neosnovani iz sljedećih razloga:

Štrajk je potpuno zakonito organizovan i proveden, a što proizilazi iz sljedećih činjenica:

– 26.3.2011.godine ukazujući na neravnopravan položaj uposlenika o Osnovnim i srednjim školama, tuženi su na osnovu ovlaštenja iz Ćalna 63. Kolektivnog ugovora najavili generalni štrajk u pisanoj formi. Podnesak je upućen i poslodavcima-školama ali svim drugim relevantnim organaima među kojima je i resorno Ministartsvo,

– 8.4.2011.godine, nakon upozorenja od26.3.2011.godine, odražan je zajendički sastanak sa Ministartsvom kao posrednikom u postupku mirnog rješenja spora u smilsu člana 6. Zakoan o šratjku. Sasatnkuje bila prisutna tada aktualena minstrica Grela Kuna na kome su doneseni konkretni zaključci: da će sredstva u budžetu za povećanje plala biti ravnomjerno raspoređena za plate i nakamde svim korisnicima budžeta (osim sudija i lužilaca) i da će u Budžetu biti planirana sredstva za ispalte po pravomoćnim presudama,

-12.4.2011. godine Sindikat je donio Odluku o organizivanju generalnog štrajka br. 18-04/11 u kojoj sujanso odrđeni uzroci štrajka i zahtjevi štrajka i svi drugi elemneti u skladu članom 4.Zakona o štrajku. lova Olduka je dostavljena Polsodavcima i drugim relevantnim organima.

-kako je početak štrajka zavisio od dana usvajanja Budžeta i njegovog sadržaja kao dan održavanja štrajka određenje prvi dan nakon usvajanja Budžeta za 2011.godinu, ako u njemu ne budu ispoštovani dopgovoreni zaključci od 8.4.2011.godine,

– Članom 122. stav 1. Zakona o radu i članom 6. Zakona o štrajku je propisano da se postupak mirenja može obaviti i na drugi način a ne samo pred mirovnim vijećem. U konkretnom slučaju formiran je pergovarački tim ispred Vlade( resorno ministrastvo) koji su vodili pregovore kontinuirano od aprila 2011.godine,

– kao rezultat i dokaz daje postupak mirenja proveden u skladu sa sa navedenim zakonskim odredbama je Protokol privremenog odgađanja i prekidu štarjka od 16.5.2011.godine (objvaljen si. Glasniku SBK broj 5/11) kojim je Minstarstvo preuzelo konkretne obaveze u cilju rješenja uzroka najavljenog štrajka, a sindikat obavezao da će proivremeno odgoditi štrajk). Sindikat je u skaldu sa tačkom VII Protokola donio odluku o privremenom odgođanju štarjka,

– međutim, kako Ministartsvo nije izvršilo nijednu od preuzetih obaveza iz Protokola, Sindikat je 22.8. 2011.godine ponovo inicirao sastanak povodom neizvršenja preuzetih obaveza,

– 26.8.201 l.godine je održan sasatank (sada sa novim dužnosnicima) na kome pregovarački tim prihavtio Protokol i odeređeni su decidni rokovi za izvršenjepreuzetioh obaveza,

– 14.9.201 l.godine na zahtjev Sindikata od 9.9.201 l.godine, održan je novi sastanak kojim su potvrđeni svi do tada doneseni zaključci i obaveze iz Protokola i dogovren nasaqtvak pregova

– kako ni poslije ovoga sasatnka nije bilo nikakvih pomaka, niti ste bilo šta izvršili od preuzetih obaveza, Sindikat je ponovo 14.II.201 l.godine tražio nastavak pregovora u vezi sa izvršavanjem preuzetih obaveza iz Protokola,

– kako ništa od strane pergovaračkog tima, ako posrednika, ništa nije urađeno, Sindikat na Skupštini 28.1.2012.godine donio zaključak br. 7/02, među kojima je i onaj da će nastaviti Protokolom privremeno odgođeni štrajk. Zaključci su blagovremeno dostavljeni polsodavcima i pregovaračkom timu.

– 30.1. 2012.godine Sindikat je donio odluku br. 10/2 o nastavku privremeno odgođenog štrajka čiji uzroci su potpuno isti kao oni iz odluke od 12.4.201 l.godine. Radi se o zaštiti i ostvarivanju ekonomskih i socijanlih prava i interesa uposlenika u osnovnom obrazovanju u skladu sa članom 2. stav 1. Zakona o štrajku. Ovom odlukom je u skladu sa članom 4. Zakona o štrajku određen datum početka štrajka (13.2. 2012.godine) koji je zbog proglašenja elemantarne nepogode radi koje je prekinuta nastava u Školama, dan početka štrajka po sili zakona prolongiran za 20.2.2012.godine.

Zbog svih navednih činjenica, ne stoji nijedan navod iz tužbe i Prijeldoga za određeivanje privremene mjere obezbjeđenja.

Jer, daje bilo propusta od strane tuženih u organizovanju štrajka, sigurno je da poslodavaci a i Pregovarački tim Vlade ranije reagova i ne bi se upuštali u postupak pregovora radi mirnog rješenja spora koji traje 10 mjeseci.

Kako nije ispunjena nijedna preuzeta obavezu iz Protokola od 16.5.201 l.godine Juženi su postupili u skaldu sa tačkom VII Protokola i donijeli odluku o početku privremeno odgođenog štarjka.

Na gornje oklonsoti predlažemo sljedeće dokaze:

– akt tuženih broj 16-03/11 od 26.3.201 l.godine
– zaključci od 8.4.201 l.godine sa zajedničkog sastanka tuženih i resornog ministarstva
– odluka o organizovanju generalnog štrajka broj 18-04/11 od 12.4.201 l.godine
– akt tuženih broj 19-04/11 od 14.4.201 l.godine o najavi generalnog štrajka
– protokol privremene odgode i prekida Štrajka broj 1-49-124/2011 od 16.5.20111.godine objavljen u si. novinama SBK 25.5.2011.godine
– akt tuženih broj 47-06/11 od 2.6.2011.godine
– akt tuženih broj 59-08/11 od 22.8.2011.godine
– zaključci sa pregovora-pokušaja mirnog rješenaj spora od 26.8.2011.godine
– akt tuženih broj 69-09/11 od 9.9.2011.godine
– zaključci pregovaračkog tima i tuženih od 14.9.2011.godine
– akt tuženih broj 90-11/11 od 14.11.2011.godine
– zaključci Skupštine prvotuženog od 28.1.2012.godine
– odluka broj 10/12 o nastavku privremeno odgođenog štrajka (odlukom broj 18-04/11 od 12.4.2011.godine) od 30.1.2012.godine
– akt prvotuženog broj 15/12 od 14.2.2012.godine upućen kao odgovor resornom ministarstvu na njihov akt od 10.2.2012.godine
– saslušanje Pajić Muhameda i Pulelić Gorana perdsjenici kantonalnih odbora tuženih

Iz svega izloženog proizilazi daje štrajk u potpunsoti najavljen, organizovan i provodi se u skladu sa članom 128. Zakona o radu, članom 63. Kolektivnog ugovora i odredbama Zakona o štrajku (članom 4. i 6. ).

Kako organizovani štrajk nije nezakonit, neosnovan je i tužbeni zahtjev za naknadu štete ali ponovo ističem sve,podpredpostavkom da lužitelj ima aktivnu legitimaciju, a s obzirom na izložene zakonske odredbe, očito da nema.

Opreza radi prigovaramo i na troškove pravobranitelja navedene u tužbi, jer su ispostavljeni suprotno članu 31. Tarife o naknadama i nagradama za rad advokata, a u vezi sa član 42. Zakona o federalnom pravobranilaštvu, kojim je propisano da pravobranilac ima pravo na naknadu troškova, a ne i na nagradu koju imaju advokati.

U tom pravcu podsjećamo i na odluku Kantonalnog suda N. Travnik broj 51 0 P 02678010 Gž 2 od 27.1.2012.godine kojom je odbijen zahtjev kantonalnog pravobranioca za naknadu troškova parničnog postupka iz navednih razloga.

Tražim da sud povodom ovog odgovora postupi članu 278. stav 2. ZPP.

Prilozi:

– punomoć tuženih
dokazi na koje s epoziva u 2 primjerka

Troškovnik:

Tražimo da sud obaveže tužitelja da na ime sastava ovog odgovora nakandi iznos od 842,40 KM te iznos od 168,40 KM na ime uvećanja po 20 % na osnovu čl. 27. AT.

U Travniku, 28.2.2012. godine

Punomoćnik tuženih

Advokat Stana Imamović