Objavljeno koliko Bošnjaka, Srba i Hrvata radi u bh. institucijama

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine izradili su „Specijalno izvješće o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i županijama Federacije BiH (prema proračunskim jedinicama) sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura”, piše Večernji list.

Kako se navodi u priopćenju, Ombudsmani BiH su od 2013. godine do dana izrade ovog izvješća postupali po žalbama u kojima su žalitelji ukazivali na diskriminaciju na nacionalnoj osnovi u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima prilikom procedure zapošljavanja, napredovanja, kao i ostvarivanja ostalih prava iz radnog odnosa i po osnovu radnog odnosa.

Ombudsmani konstatiraju da u najvećem broju institucija, upravnih organizacija i regulatornih tijela u BiH nije ispoštovan ustavni princip koji podrazumijeva proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, kao i da u cijelosti nije ispoštovan princip ravnopravnosti polova.

Između ostalog, u izvješću je objavljena nacionalna struktura zaposlenih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima na razini BiH do 30. rujna 2019. godine.

Od ukupno 15.592 zaposlena, njih 6.899 su Bošnjaci (44,28 procenata), od kojih 1.416 na rukovodećim pozicijama. Srba je 5.639 (36,16 procenata) od toga 1.043 na rukovodećim mjestima, a Hrvata 2.887 (18.45 procenata) od kojih 699 rukovoditelja.

Ostalih je 156, a 12 na rukovodećim pozicijama. Među uposlenicima je i 11 iz nacionalnih manjina (3 rukovodeća).

Kad je u pitanju spolna struktura, 11.985 je muškaraca (76,87 procenata), a 3.607 žena, uz napomenu da je odnos žena i muškaraca 2.759 prema 3.081, ako se oduzme 9.690 zaposlenih u Ministarstvu obrane BiH.

U Republici Srpskoj, od 4.006 uposlenih ukupno 3.815 su Srbi, po 53 Bošnjaci i Hrvati, 69 ostali te 16 iz nacionalnih manjina. Spolna struktura je 2.088 žena i 1.918 muškaraca.

U Federaciji BiH, 2.675 je Bošnjaka (141 rukovoditelj) od 3.806 uposlenika. Hrvata je 924 (74 rukovodeća), Srba 97 (6 rukovodećih), ostalih 77 (6 rukovodeći), bez pripadnika nacionalnih manjina. Među uposlenicima je 2.135 žena i 1.671 muškarac.

U Brčko distriktu je uposleno 3.277 osoba u organima i institucijama. Od toga je 1.392 Bošnjaka, 1.328 Srba, 521 Hrvat, 35 ostalih i jedan iz nacionalnih manjina. Među uposlenicima su 1.662 žene i 1.615 muškaraca.