Obavijest Ministarstva u povodu odluke sindikata o nastavku generalnog štrajka u osnovnim školama

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanske županije uputilo je Obavijest u povodu odluke sindikata o nastavku generalnog štrajka u osnovnim školama.

Obavijest je poslana ravnateljima i predsjednicima podružnica sindikata škola.

Portal vitez.info mailom je dobio obavijest koju prenosi u cijelosti.

Na temelju Odluke Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, broj: 10/12 od 30. 1. 2012. godine, o nastavku privremeno odgođenog štrajka (Odluka, broj: 18-04/11 od 12. 4. 2011. godine), Odluke Neovisnog sindikata uposlenih u osnovnim školama Kantona Središnja Bosna, od 25.1.2012. godine, te navedenih uzroka za nastavak štrajka, ovim obavještavamo zaposlenike u osnovnim i srednjim školama o sljedećem:

Kao uzroke štrajka, sindikati u svojim odlukama navode:

1. «Nerealiziranje Protokola o privremenom odgađanju i prekidu štrajka u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona  (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 5/11)»

Sindikat nije uzeo u obzir činjenicu da u aktu Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, dr. Valentina Incka, od 10. 7. 2011. godine, stoji da se svi akti koje je donijela Vlada Kantona Središnja Bosna imenovana 10. 5. 2011. godine smatraju neusvojenim, pozivajući se na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa, pa se tako i navedeni Protokol smatra neusvojenim, te se Sindikat na njega ne može pozivati kao uzrok štrajka.

2. «Nepoštivanje Zaključka s 11. vanredne sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona (broj: 01-02-160/11 od 28. 4. 2011. godine)»

Navedeno je netočno. Radi se o Zaključcima s II. izvanredne sjednice Sabora Kantona Središnja Bosna, od 28. 4. 2011. godine, u kojima se navodi:

Obvezuje se Vlada Kantona Središnja Bosna u novom sazivu da odmah pristupi aktivnostima za izradbu Izmjena  Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2011. godinu, što uključuje utvrđivanje prijedloga zakona koji se odnose na  plaće državnih službenika i namještenika te policijskih službenika, tako da Izmjenama Proračuna svi proračunski korisnici, uključujući i zaposlene u oblasti obrazovanja, imaju isti tretman kada je u pitanju povećanje plaća  proračunskih korisnika. Izmjene Proračuna će sadržavati i povećanje iznosa sredstava na stavci – prijenos sredstava za podmirenje obveza prema izvršnim sudskim odlukama.

Sindikat ne uzima u obzir činjenice da je Vlada Kantona u novom sazivu imenovana na sjednici Sabora Kantona 3. 11. 2011. godine, Izmjene Proračuna za 2011. godinu usvojene su 20. 12. 2011. godine, a Zakon o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna usvojen je na sjednici Sabora Kantona 31. 1. 2012. godine, čime su realizirani navedeni zaključci, te se Sindikat na njega ne može pozivati kao uzrok štrajka.

3. «Nepoštivanje zaključaka između Pregovaračkog tima Vlade i sindikata obrazovanja Srednjobosanskog kantona, od 14. 9. 2011. godine» kada su doneseni i sljedeći zaključci:

– “Za sve proračunske korisnike će biti jedinstven kriterij za utvrđivanje platnih razreda u skladu sa Zakonom.”

Kao osnovni kriterij kod utvrđivanja platnih razreda za državne službenike i namještenike je uzet stupanj stručne spreme i složenost poslova, sukladno važećem Zakonu o državnoj službi i Zakonu o namještenicima, dok se za zaposlene u osnovnim školama odstupilo od ovog kriterija za utvrđivanje platnih razreda kao za državne službenike i namještenike, te predloženi platni razredi i koeficijenti viši od koeficijenata u državnoj službi za isti stupanj stručne spreme. Točno je da ovaj zaključak nije ispoštovan jer su predloženi veći koeficijenti za zaposlene u osnovnim školama za istu stručnu spremu u odnosu na državnu službu. Npr., koeficijenti za VŠS (VI/1) u državnoj službi su ustrojeni u tri platna razreda, s koeficijentima 3; 3,1 i 3,2; dok su koeficijenti za VŠS (VI/1) u osnovnim školama predloženi u četiri platna razreda, s koeficijentima 3,2; 3,4; 3,6 i 3,8.

– “Primjena obračuna po novoj metodologiji i jedinstvenom sistemu će za sve proračunske korisnike biti istovremena i s istom osnovicom.”

Pregovarački tim Vlade Kantona Središnja Bosna i Sindikalna organizacija MUP-a Travnik 15. 12. 2011. godine postigli su Sporazum oko načina ostvarivanja prava na plaće i naknade policijskih službenika u Kantonu Središnja Bosna / Srednjobosanskom kantonu, a nakon toga predložen je sporazum i sindikatu u osnovnom školstva, zajedno s prijedlogom Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva, u kojem su predloženi platni razredi i koeficijenti za zaposlene u osnovnom školstvu, te su predložena stručna zvanja nastavnika i stručnih suradnika, a u sporazumu se predlaže:

1. Osnovica za obračun plaće zaposlenika u osnovnom školstvu za razdoblje od 1. listopada 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine iznosi 250,00 KM.

2. Plaća za prosinac 2011. godine obračunat će se i isplatiti prema osnovici iz točke 1. ovoga Sporazuma. Plaća za listopad i studeni 2011. godine obračunat će se prema osnovici iz točke I. ovog Sporazuma.

3. Uz plaću za prosinac 2011. godine isplatit će se razlika isplaćene plaće za listopad i studeni 2011. godine, koja nije bila obračunata i isplaćena prema odredbama Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u Kantonu Središnja Bosna za 2011. godinu, koji je sastavni dio ovoga Sporazuma.

4. Isplata plaća u 2012. godini bit će po koeficijentima iz Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva za 2011. godinu, a osnovica kao i za druge korisnike proračuna.

– “Koeficijenti platnih razreda uposlenih u obrazovanju predloženi od strane sindikata  prihvaćaju se kao polazna osnova.”

Sindikat osnovnog obrazovanja u svom prijedlogu platnih razreda i koeficijenata predložio je Pregovaračkom timu Vlade Kantona četiri platna razreda za nastavnike i stručne suradnike, stručna zvanja i koeficijente, i to:

– nastavnik i stručni suradnik – viši stručni savjetnik, koeficijent  ……………………………….. 3,90

– nastavnik i stručni suradnik – savjetnik, koeficijent  ………………………………………………….. 3,70

– nastavnik i stručni suradnik – mentor, koeficijent ………………………………………………………. 3,50

– nastavnik i stručni suradnik – s položenim stručnim ispitom, bez zvanja, koeficijent  .. 3,30

Nakon više održanih sastanaka predstavnika Pregovaračkog tima Vlade Kantona i Sindikata, predstavnicima sindikata su kroz «Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva» ponuđeni platni razredi za nastavnike i stručne suradnike, stručna zvanja i koeficijente, i to:

– nastavnik – savjetnik na poslovima stručno-pedagoškog nadzora, koeficijent………… 3,80

– stručni suradnik (pedagog i defektolog) …………………………………………………………..3,70

– nastavnik  – savjetnik, koeficijent …………………………………………………………………..3,60

– nastavnik – mentor, koeficijent ……………………………………………………………………..3,40

– nastavnik – s položenim stručnim ispitom, bez zvanja, koeficijent  …………………………… 3,20

Od sindikata se očekivalo da s novim predloženim Sporazumom i Aneksom Kolektivnog ugovora, gdje su i predloženi navedeni platni razredi i koeficijenti, upoznaju svoje članstvo o prijedlogu Pregovaračkog tima Vlade Kantona u odnosu na prijedlog Sindikata, kada su u pitanju platni razredi i koeficijenti, i dostave svoj konačni prijedlog.

Sindikat neozbiljno, bez obrazloženja, odustaje od svojih predloženih koeficijenata i predloženih koeficijenata, te traži jedinstven koeficijent za sve nastavnike i stručne suradnike u osnovnom školstvu – 3,70.

Sindikat nije uzeo u obzir činjenicu da je koeficijent 3,70 prvi koeficijent za VSS (VII/1)  u državnoj službi, a da broj nastavnika u osnovnom školstvu u razrednoj i predmetnoj nastavi, prema stručnoj spremi, u osnovnim školama je sljedeći:

– nastavnik  SSS (IV) …………………………………………………………………………………………………. 7%

– nastavnik  VŠS (VI/1) …………………………………………………………………………………………….. 65%

– nastavnik VSS (VII/1) ……………………………………………………………………………………………. 28%

Ako se uzmu u obzir zakonske odredbe o stručnoj spremi nastavnika, propisane Zakonom o osnovnom školstvu i važećim  Pravilnikom o pedagoškim mjerilima za osnovno školstvo, propisanoj kao temeljna stručna sprema za nastavnike s VŠS (VI/1), traženi jedinstveni koeficijent od 3,70 za sve nastavnike u osnovnom školstvu je, u odnosu na državnu službu, neprihvatljiv i značio bi kršenje navedenih zakonskih odredbi, te se Sindikat na predložene više koeficijente i platne razrede za nastavnike u osnovnom školstvu, u odnosu na koeficijente za istu stručnu spremu u državnoj službi, ne može pozivati kao uzrok štrajka.

4. «Nepoštivanje Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/11)»

Rješavanje prema navedenoj Presudi je predmet koji se odnosi na sve korisnike Proračuna, te će na isti način biti riješen za sve korisnike Proračuna, u zakonskoj proceduri, pa se Sindikat na tu Presudu ne može pozivati kao uzrok štrajka.

5. «Nepoštivanje zakonske i podzakonske regulative kojom se uređuje oblast osnovnog obrazovanja»

Točna je navedena činjenica da se nije u svemu poštovala zakonska regulativa kojom se uređuje oblast osnovnog obrazovanja, jer su predloženi veći koeficijenti za nastavnike u osnovnim školama od koeficijenata za istu stručnu spremu u državnoj službi.

Nepoštivanje jednim dijelom u provođenju zakonske i podzakonske regulative u praksi, ne može biti uzrok štrajka, nego samo razlog da se poduzmu zakonske mjere i navedeno promijeni u korist Proračuna Kantona, na štetu jednog dijela nastavnika, gdje bi dio nastavnika ostao bez dijela norme  ili bi morali ostati bez radnog mjesta (cca 180 nastavnika), s obzirom da se  značajno smanjio broj djece u osnovnim školama (cca 1.500 učenika manje), a broj nastavnika ostao je isti ili veći.

6. «Ponižavajući tretman zaposlenih u osnovnom obrazovanju prilikom utvrđivanja platnih razreda i koeficijenata složenosti»

Netočna je tvrdnja Sindikata da je prilikom utvrđivanja platnih razreda i koeficijenata složenosti došlo do ponižavajućeg tretmana zaposlenih u osnovnom obrazovanju, što je vidljivo iz dosadašnjeg obrazloženja kada su u pitanju platni razredi i koeficijenti za zaposlenike u osnovnom školstvu i zaposlenike u državnoj službi za istu stručnu spremu.

Iz predloženih uvećanja, po predloženim koeficijentima za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama i državnoj službi, vidljivo je sljedeće:

Osnovna škola (SSS, VŠS, VSS):


Srednja škola (VSS):


Državni službenici (VSS):

Namještenici (VŠS – VI/1):


Iz navedenog je vidljivo da razlika između predloženog koeficijenta u osnovnoj školi  3,6 i predloženog koeficijenta 4,3 u srednjoj školi iznosi 175,00 KM, a prema postojećim koeficijentima u osnovnim školama, koeficijentu  1,77 i koeficijentu u srednjim školama 2,13 razlika iznosi 165,32 KM (razlika 9,68 KM), te da se ne može govoriti o ponižavajućem tretmanu prema zaposlenicima u osnovnom školstvu, pa se Sindikat na navedeno ne može pozivati kao uzrok štrajka.

Iz navedenog se da zaključiti da su navedeni uzroci štrajka neutemeljeni i neopravdani, te se pozivaju sindikati osnovnog obrazovanja da nastave nadalje pregovarati s Pregovaračkim timom Vlade Kantona s ciljem nalaženja racionalnog i objektivnog rješenja za sve, pridržavajući se zakonskih odredbi Zakona o radu i Zakona o štrajku.

Ovim se obvezuju svi ravnatelji osnovnih i srednjih škola da sve zaposlenike u školi upoznaju s ovom Obavijesti.

S poštovanjem,

MINISTAR

Jozo Jurina, prof.

{jathumbnail off}