Natječaj Županijske uprave za branitelje za dodjelu stipendija za akademsku 2014./2015. godinu

Županijska uprava za branitelje raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2014./2015. godinu redovnim studentima prvog ciklusa II, III i IV godine studija, i integralnog studija II, III, IV, V i VI godine. Natječaj je objavjen na službenoj web stranici Vlade SBŽ 20. siječnja 2015. godine i prenosimo ga u cijelosti.

Na osnovu člana 34. Zakona o dopunskim pravima branitelja (Službene novine SBŽ broj 9/14 i 12/14) i člana 2 Programa i kriterija utroška sredstava s transfera za stipendije, županijska uprava za branitelje raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2014./2015. godinu
I . Pravo na dodjelu stipendije

Županijska uprava za branitelje raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2014/2015 godinu redovnim studentima prvog ciklusa II, III i IV godine studija, i integralnog studija II, III, IV, V i VI godine.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

1. djeca branitelja bez oba roditelja,
2. djeca poginulih branitelja,
3. djeca umrlih vojnih invalida,
4. djeca ratnih vojnih invalida,
5. djeca mirnodopskih vojnih invalida
6. djeca nositelja ratnog odličja,
7. djeca demobiliziranih branitelja.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:

1. studenata prve godine studija,
2. studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
3. studenata koji su smješteni u studentske domove,
4. vanrednih studenata,
5. studenata – apsolvenata,
6. studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,
7. studenata koji primaju stipendiju drugog davatelja,
8. studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,
9. studenata koji sa danom objave natječaja navršavaju 25. godina života,
10. studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.

Prihod iz stava 1. tačke 8. ovoga člana ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netočne podatke ili dokumente koji se traže ovim natječajem isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.

Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu iz obiteljskog domaćinstva.

IV. Uz prijavu na natječaj prilaže se:

1. ovjerena kopija osobne karte, ne stariju od 30 dana,
2. potvrda o redovnom studiju da je prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,
3. izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davatelja, ovjerena u općini, ne starija od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
4. smrtni list za oca, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
5. smrtni list za majku, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
6. za obiteljie poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini obiteljske ili osobne invalidnine, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
7. za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,
8. za dobitnike ratnih odličja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak, ovjerena kopija ratnog odličja,
9. za demobilizirane branitelje, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
10. kućna lista, ne starija od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
11. kopija tekućeg računa,
12. potvrda o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti, original ili ovjerena kopija,
13. rodne listove za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
14. vjenčani list za roditelje podnositelja prijave, ne stariji od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija,
15. rješenje o razvodu razvedenih roditelja, original ili ovjerena kopija,
16. dokaz o visini alimentacije, original ili ovjerena kopija,
17. uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih osoba, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
18. uvjerenje PIO / MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
19. potvrdu o visini plaće za bilo koji mjesec u zadnja 3 mjeseca – original ili ovjerena kopija,
20. ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
21. ček PIO/MIO o visini mirovine (obiteljska mirovina, starosna mirovina, invalidska mirovina), ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija,
22. dokaz o visini inozemne mirovine, ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija,
23. potvrdu o visini primanja po osnovu socijalne i dječje zaštite, izdanu od nadležnog centra za socijalni rad, ne stariju od 90 dana, original ili ovjerena kopija.

V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.

VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.

VII. Stipendija za akademsku 2014/2015. godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 100,00 KM mjesečno.

VIII. Natječajni postupak sprovodi se u skladu sa Programom i kriterijima za utrošak sredstava sa transfera za stipendije.

IX. Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se općinskim službama nadležnim za branitelje, prema mjestu prebivališta studenta.

Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade SBŽ.

X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI. Zaprimljena prijave i dokumentacija za dodjelu stipendija ne vraća se podnositelju zahtjeva za dodjelu stipendije.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.