Natječaj za prijam 168 volontera u ministarstva Srednjobosanske županije

Vlada Srednjobosanske županije raspisala je javni oglas za prijam volontera u ministarstvima Srednjobosanske županije.

Predmet Javnog poziva je prijem 168 volontera sljedećih zanimanja:

Ministarstvo unutarnjih poslova: (ukupno 21 volonter)

– Pravni fakultet…………………………. 3 volontera
– Ekonomski fakultet ……………….. 5 volontera
– Kriminalistički fakultet……………. 4 volontera
– Fakultet sigurnosnih i mirovnih studija …. 3 volontera
– Fakultet informacijskih tehnologija ……… 1 volonter
– Fakultet političkih nauka, smjer socijalni rad…. 1 volonter
– Elektrotehnički fakultet, smjer računarstvo… 2 volontera
– Fakultet političkih nauka, smjer žurnalistika….. 1 volonter
– Prometni fakultet, smjer cestovni promet……… 1 volonter

Ministarstvo gospodarstva/privrede: ( ukupno 21 volonter)

– Diplomirani pravnik……………….. 4 volontera
– Diplomirani ekonomist…………….. 4 volontera
– Inžinjer strojarstva………………… 2 volontera
– Inžinjer prometa………………….. 2 volontera
– Inžinjer elektrotehnike……………… 2 volontera
– Inžinjer informatike………………….. 2 volontera
– Inžinjer kemije……………………….. 2 volontera
– Građevinski inžinjer………………….. 1 volonter
– Inžinjer rudarstva……………………. 1 volonter
– Prirodno matematički fakultet(smjer mikrobiologija) 1 volonter

Ministarstvo financija: (ukupno 21 volonter)

– Diplimirani ekonomista………………… 16 volontera
– Diplomirani pravnik………………………….. 4 volontera
– Političke nauke……………………………….. 1 volonter

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova: (ukupno 21 volonter)

– Diplomirani pravnik……………………. 4 volontera
– Diplomirani ekonomist…………………. 5 volontera
– Inžinjer građevine………………………. 2 volontera
– Inžinjer arhitekture………………………. 2 volontera
– Inžinjer elektrotehnike ………………….. 2 volontera
– Inžinjer kemijske tehnologije……………. 2 volontera
– Inžinjer informatike …………………….. 2 volontera
– Inžinjer ekologije ……………………….. 2 volontera

Ministarstvo pravusuđa i uprave: (ukupo 21 volonter)

– Diplomirani pravnik…………………………. 15 volontera
– Diplomirani ekonomista……………………… 6 volontera

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta: (ukupno 21 volonter)

– pravnik………………………………… 3 volontera
– ekonomist……………………………. 3 volontera
– informatičar…………………………. 4 volontera
– pedagog…………………………….. 2 volontera
– psiholog…………………………….. 2 volontera
– inžinjer prometa………………………… 1 volonter
– profesor engleskog jezika………………. 1 volonter
– profesor hrvatskog jezika……………….. 1 volonter
– profesor bosanskog jezika………………. 1 volonter
– profesor geografije………………………. 1 volonter
– defektolog………………………………… 1 volonter
– arheolog………………………………….. 1 volonter

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: (ukupno 21 volonter)

– diplomirani pravnik………………………… 2 volontera
– diplomirani ekonomist………………………. 2 volontera
– inžinjer šumarstva…………………………….. 1 volonter
– veterinar……………………………………. 2 volontera
– prehrambeni tehnolog……………………….. 6 volontera
– inžinjer poljoprivrede……………………….. 8 volontera

Ministarstvo zdravstva I socijalne politike: (ukupno 21 volonter)

– pravnik…………………………………….. 2 volontera
– ekonomist…………………………………. 3 volontera
– sanitarni inžinjer ………………………….. 3 volontera
– socijalni radnik …………………………… 13 volontera

Opći uslovi:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete predviđene članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BIH”, broj 29/03,23/04, 39/04, 54/04, 67/05 I 8/06) i to:
1. da su državljani BIH
2. da su stariji od 18 godina
3. da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koja se prijavljuju
4. da se protiv njih ne vodi kazneni postupak
5. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uvjeti:

Pored općih uvjeti kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1. Za sve pozicije: Dokaz o završenoj VSS – diploma ili uvjerenje o diplomiranju- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (180 ETCS bodova) ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja tražene struke (240 ili više ETCS bodova)

Popis potrebnih dokumenata:

1. Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon dostaviti
2.Diplomu o završenom fakultetu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunajvanje općih uvjeta iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BIH izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog oglasa.

Ostale napomene:

Kandidati trebaju navesti za koje ministarstvo apliciraju (svaka prijava zasebno)
Volonteri imaju pravo na novčanu naknadu u skadu s članom 43. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti SBŽ, Službene novine SBK/KSB, broj: 2/2012.), uz napomenu da će se i volonterima isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.

Svako ministarstvo će formirati svoje povjerenstvo za prijam volontera. Resorni ministar će odlučivati o mjestu odrađivanja volonterskog rada.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za zajedničke poslove, Ul. Stanična 43. Travnik (prijava na javni oglas – volonteri za ministartvo _________________________)- ne otvaraj ( obavezno navesti za koje ministarstvo se aplicira,
prijava u kojoj ne bude jasno vidljivo za koje ministarstvo se aplicira neće se otvarati niti uzeti u razmatranje).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Večernji list”Mostar i “Dnevni avaz” Sarajevo, kao i Internet adresi (web): www.sbk-ksb.gov.ba
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.