Natječaj za izbor i imenovanje direktora JSP “Vitez stan” d.o.o. Vitez

Javno stambeno poduzeće “Vitez stan” d.o.o. Vitez raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje direktora JSP “Vitez stan” d.o.o. Vitez

Na temelju čl. 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine F BiH broj 8/05, 81/08 i 22/09), čl. 7. i čl. 10. Statuta JSP “VITEZ STAN” d.o.o. Vitez i Odluke Nadzornog odbora broj 02-96/15 od 9.4.2015. godine, Nadzorni odbor JSP “VITEZ STAN” d.o.o. Vitez objavljuje natječaj.

Imenovanje direktora se vrši na period od četiri godine. Položaj, ovlaštenje, odgovornost i prava direktora uređuju se Ugovorom između Nadzornog odbora i direktora.

1. Opis pozicije

 • organizira i rukovodi radom i poslovanjem poduzeća,
 • zastupa i predstavlja poduzeće
 • provodi odredbe Statuta i Etičkog kodeksa
 • obavlja sve poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja poduzeća
 • izvještava Nadzorni odbor o poslovanju poduzeća
 • odgovara za zakonitost poslova iz svog djelokruga

2. Kandidat mora ispunjavati

 • opće i
 • posebne uvjete

OPĆI UVJETI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da mu odlukom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Uprave
 • da ne vrši funkciju u političkoj stranci

POSEBNI UVJETI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI

 • da ima VI ili VII stupanj stručne spreme društvenih ili tehničkih nauka
 • da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima
 • da ima certifikat sukladno Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa učešćem državnog kapitala
 • da poznaje rad na računalu
 • da posjeduje organizatorske sposobnosti
 • da nije rukovodio poduzećem koje je poslovalo sa gubitkom ili protiv kojeg je vođen stečajni postupak
 • da nije osuđivan za kaznena djela koje ga čini nepodobnim za vršenje ove funkcije dok ta zabrana traje

3. Potrebni dokumenti

Prijava na javni natječaj mora biti potpisana i sadržavati adresu, kraći životopis i broj kontakt telefona.

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci
 • ovjerenu kopiju diplome
 • uvjerenje o radnom iskustvu na rukovodnim poslovima
 • ovjerenu kopiju certifikata o usavršavanju uprave (iz posebnih uvjeta)
 • potpisanu izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da ne vrši funkciju u političkoj stranci i da nije rukovodio poduzećem protiv kojeg je vođen stečajni postupak

Kandidat koji ispunjava opće i posebne uvjete, tj. uđe u uži izbor bit će pozvan na intervju. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti kopiju CIPS-ove iskaznice i uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana i objavljuje se u Službenom glasniku općine Vitez i Službenim novinama Federacije BiH, a krajnji rok se računa od datuma zadnje objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Ne blagovremene, nepotpune i prijave kandidata koji ne ispunjava uvjete iz natječaja neće se razmatrati.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

JSP “VITEZ STAN” d.o.o. Vitez
Ul. K.P.Krešimira IV bb
72250 VITEZ
NADZORNOM ODBORU
S naznakom:
“PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA – NE OTVARAJ!”
Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Prethodni članakTravnik: Radnici konfekcije “Borac” ponovno prosvjeduju
Sljedeći članakZamolba građanima da selektiraju otpad