Natječaj Hrvatske bolnice “Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila za prijam više medicinskih sestara u radni odnos

Na temelju članka 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB br: 7/19) i Odluke o raspisivanju natječaja broj: 01-118/20 od 21.01.2020. godine, v.d.Ravnatelja Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – sa završenom srednjom medicinskom školom opći smjer i položenim stručnim ispitom – 6 izvršitelja.

S izabranim kandidatima će se potpisati ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Opis poslova: obavljanje poslova medicinske sestre-tehničara u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Opći uvjeti:
– stariji od 18 godina
– državljanstvo BiH
– opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta medicinske sestre-tehničara
Posebni uvjeti:
– Završena srednja medicinska škola – opći smjer
– Položen stručni ispit
– Odobrenje za samostalan rad (licenca nadležne Komore)

Ostali kriteriji koji će se bodovati prilikom odlučivanja o izboru kandidata su:
– Intervju (provjera stručnog znanja)

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

  1. Zamolba sa kraćim životopisom sa kontakt podacima (adresa, br.telefona, email), potpisana od strane podnositelja,
  2. Izvadak iz matične knjige rođenih,
  3. Uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest (6) mjeseci
  4. Potvrda o prebivalištu,
  5. Dokaz o posjedovanju stručne spreme (svjedodžba o zavšnom ispitu)
  6. Svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole,
  7. Dokaz o ploženom stručnom ispitu (uvjerenje),
  8. Odobrenje za samostalan rad – licenca ili potvrda nadležne Komore da je
    postupak izdavanja licence u tijeku

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenim kopijama.
Mjesto rada: Nova Bila, Dubrave bb
Radno vrijeme: redovno radno vrijeme

Ocjena i odabir kandidata:
Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete, bit će pozvani na razgovor telefonski ili putem e-maila, a po potrebi će se provesti i dodatno testiranje iz područja zdravstvene njege.

Ukoliko više kandidata bude imalo isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji su imali bolji prosjek ocjena u redovitom školovanju. Samo izabrani kandidati su obavezni, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili izravno na protokol Hrvatske bolnice “Dr. fra Mato Nikolić“ – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
HRVATSKA BOLNICA „DR. FRA MATO NIKOLIĆ“
Dubrave bb,
72 276 NOVA BILA

Na koverti je potrebno navesti: „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“ – NE OTVARAJ.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni list“ ili web stranici Bolnice. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti pozivom na broj 030/708-572 ili u Upravi Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.

Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog natječaja

Prethodni članakIma opremu za hraniti 500 krava
Sljedeći članakVečernji studio N1: Kako su Lejla i Denis Kraljević napravili “tvornicu novca” u Vitezu