NA ZNANJE: Prijem pripravnika i volontera na rad u općinskom organu uprave Općine Vitez

Općinski načelnik Općine Vitez raspisao je javni oglas za prijem jednog pripravnika i jednog volontera u organu uprave Općine Vitez. Kako bi svekolika javnost bila informirana natječaj prenosimo u cijelosti, a i ovim apeliramo na Općinu Vitez i nadležne službe da nam ubuduće sve informacije dostavlja putem poznatih e-mail adresa, kako bismo mogli izvještavati stanovnike Viteza, kao i naše čitatelje i o aktivnostima Općine Vitez.

Na osnovu  člana 20., 23., 24. i 37.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 28. Zakona o radu («Službene novine FBiH» broj 49/05),  Općinski načelnik  objavljuje

J A V N I  O G L A S

za prijem pripravnika i volontera  na rad u općinskom organu uprave Općine Vitez

1.Pripravnik srednje stručne spreme (SSS) sa završenom ekonomskom školom, smjer komercijalist na period trajanja pripravničkog rada od 6 (šest) mjeseci ———————————————————————1 (jedan) izvršitelj

2.Volonter– diplomirani politolog ili bakalaureat/bachelor sa završenim  Fakultetom političkih nauka, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova na period trajanja volonterskog rada od 1 (jedne) godine ——————————————————————–1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

Posebni uvjeti za poziciju 1.

1.   SSS,
2.   završena srednja ekonomska škola komercijalnog smjera,
3.   poznavanje rada na računalu.

Posebni uvjeti za poziciju 2.

1. VSS- VII stupanj, odnosnovisoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova.
2. završen Fakultet političkih nauka,
3. poznavanje rada na računalu.

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe koje, pored općih i posebnih uvjeta ispunjavaju i sljedeće uvjete:

1. da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
2. da nemaju radno iskustvo nakon stjecanja stručne spreme,

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

– Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. travnja 1992. godine),

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

– Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),

– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca, a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),

– Ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,

– Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,

– Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,

– Dokaz o poznavanju rada na računalu.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 251 V i t e z

Sa naznakom «za prijem pripravnika i volontera  na rad u općinskom organu uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prethodni članakFight Sports kanal u ponudi HOME.TV-a
Sljedeći članakNE PROPUSTITE: Predstavljanje knjige “Bijeli put – Pobjeda dobra u ratu”