NA ZNANJE: Prijem državnih službenika i prijem pripravnika u Općini Vitez!

Pretragom po dnevnim novinama i netu uspjeli smo “iskopati” informaciju kako je općina Vitez raspisala natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem pripravnika u Općini Vitez.

Koliko smo uspjeli saznati natječaj je navodno raspisan 22. studenoga, a ostaje otvoren 15 dana od dana raspisivanja.

Na osnovu člana 24. i člana 37. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj 7/11), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Vitez, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika i
prijem pripravnika u Općini Vitez

5 / 299

I Državni službenici
01. Stručni suradnik za pripremu i praćenje projekata razvoja – 1 (jedan) izvršilac
02. Viši stručni suradnik za trezor – 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za urbanizam i građenje – 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni suradnik za urbanizam i graditeljstvo – 1 (jedan) izvršilac
05. Stručni suradnik za upravno rješavanje iz oblasti urbanizma i graditeljstva
– 1 (jedan) izvršilac
06. Inspektor za urbanističko građevne poslove – 1 (jedan) izvršilac

II Pripravnik
– dipl. inženjer geodezije – 1 (jedan) izvršilac

I/01. Opis poslova: prati mogućnosti korištenja pristupnih fondova Europske unije za potrebe Općine ili mogućih korisnika sa područja Općine i predlaže kandidiranje projekata kod banaka i Međunarodne zajednice; sudjeluje u pripremanju projekata u svrhu apliciranja na raspisane natječaje; obavlja poslove organiziranja realizacije komunikacije Službe sa komitentima; međunarodnim i domaćim organizacijama, institucijama, udrugama građana, predstavnicima gospodarskih subjekata; priprema, organizira i sprovodi ankete i druge oblike ispitivanja javnog mnijenja; organizira marketinške, informativno-propagandne i druge aktivnosti; sudjeluje u pripremi brošura, letaka i drugog propagandnog materijala; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.
I/02. Opis poslova: vrši kontrolu i kontiranje općinskih prihoda i rashoda; sudjeluje u izradi i pripremi proračuna općine; stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvješća o izvršenju proračunskih prihoda i rashoda; obavlja poslove u sustavu trezora sa ovlastima u korištenju aplikacije u svim modulima; daje upute za konkretnu primjenu propisa iz računovodstva; odgovara za primjenu propisa iz računovodstva, te pravovremenost, točnost i ispravnost poslova koje obavlja; stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja; prati propise iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga odluka, općih akata i propisa iz djelogruga radnog mjesta; po nalogu pomoćnika načelnika priprema odgovore na vijećnička pitanja; sudjeluje u javnim raspravama koje se organiziraju u vezi sa prednacrtima zakona i drugih propisa iz navedne oblasti, prema potrebi sudjeluje u radu povjerenstava i drugih radnih tijela; kontinuirano prati propise i stručnu literaturu; neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju; te sudjeluje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.
I/03. Opis poslova: prati i proučava stanje iz djelokruga urbanizma i graditeljstva i predlaže odgovarajuće mjere; inicira izradu prostornih dokumenata, programa i projekata i prati realizaciju istih; obavlja poslove na provođenju prostorno-planskih dokumenata iz oblasti urbanizma, prostornog planiranja i graditeljstva koje donosi Općinsko vijeće; priprema nacrte općinskih odluka i dr. akata iz oblasti urbanizma i prostornog uređenja; priprema informacije i izvješća iz oblasti urbanizma i graditeljstva; priprema programe uređenja građevinskog zemljišta; priprema urbanističko tehničke i druge uvjete u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za složenije gospodarske, infrastrukturne i druge objekte, kao i pripremu sve potrebne dokumentacije kada urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje izdaju viši organi; vodi upravni postupak izdavanja odobrenja za uporabu izgrađenih objekata; vrši i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.
I/04. Opis poslova: vodi pripremne poslove za određivanje uvjeta za lokaciju pojedinačnih objekata koje nisu pokrivene prostorno planskom dokumentacijom; vrši kontrolu potrebne dokumentacije priložene uz zahtjev za rješavanje; u postupku realizacije prostorno planskih dokumenata daje prijedloge za izmjene ili donošenje novih dokumenata; surađuje u postupku donošenja propisa iz oblasti urbanizma i prostornog uređenja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.
I/05. Opis poslova: vodi upravni postupak po zahtjevu za izdavanje pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje urbanističkih suglasnosti, odobrenja za gradnju, odobrenja za uporabu objekta, kao i davanja stručnih mišljenja; izvršava izvršna rješenja, zaključke i druge akte donesene u upravnom postupku, te zapisnički obavlja određene vrste uviđaja iz oblasti rada Službe i vrši osobno dostavljanje pošte koja se odnosi na normativni postupak; vodi odgovarajuće pomoćne evidencije obveznika plaćanja naknada po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; obavlja i druge potrebne radnje vezano za rješavanje konkretnih predmeta; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.
I/06. Opis poslova: obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti urbanizma i graditeljstva za objekte za koje urbanističku saglasnost, odnosno odobrenje za građenje izdaje nadležna općinska služba za upravu; vrši poslove nadzora na ostvarivanju prostorno planskih dokumenata za područje Općine; vrši nadzor na provođenju propisa o zaštiti sredine na zaštićenim područjima i objektima; u provođenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost poduzimanja mjera na provođenju Federalnog i Kantonalnog zakona i propisa iz oblasti urbanizma i graditeljstva, koji se odnose na otklanjanje nepravilnosti, obustavu gradnje i ukljanjanje građevina; priprema izvješća o stanju utvrđenom u postupku provođenja nadzora; predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti urbanizma; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima i po nalogu rukovoditelja Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
za poziciju I/01:
– VSS, VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
– aktivno poznavanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računaru,
za poziciju I/02:
– VSS, VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru,
za poziciju I/03:
– VSS, VII stepen stručne spreme, završen arhitektonski fakultet, urbanistički smjer,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru,

za poziciju I/04:
– VSS, VII stepen stručne spreme, završen arhitektonski fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru,
za poziciju I/05:
– VSS, VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru,
za poziciju I/06:
– VSS, VII stepen stručne spreme, završen građevinski ili arhitektonski fakultet,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika za poziju I/01 (prema članu 3. Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH” broj 37/11),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

II Pripravnik
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:
– VSS, VII stepen stručne spreme, završen fakultet za sticanje stručnog zvanja dipl. inženjera geodezije.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60 % i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/06, 59/08 i 25/10).

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente za pozicije I/01, I/02, I/03, I/04, I/05 i I/06 (državni službenici), treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, a za poziciju II (pripravnik) u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem pripravnika u Općini Vitez”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.