Ministarstvo unutarnjih poslova SBŽ raspisalo natječaj za popunu radnih mjesta

Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanske županije raspisalo je natječaj za popunu radnih mjesta u MUP-u SBŽ. 

Natječaj prenosimo u cijelosti.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
TRAVNIK

Datum: 21. 11. 2012.

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH (Sl. novine FBiH broj 49/05) raspisuje se

O G L A S

za popunu radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova SBŽ

1. Viši referent za registraciju vozila i izdavanje vozačkih dozvola u Odsjeku za administraciju Busovača – 1 izvršilac u stalni radni odnos

2. Viši referent – blagajnik u Odsjeku za finansijske poslove u Ministarstvu u sjedištu – 1 izvršilac u stalni radni odnos

3. Viši samostalni referent za matične knjige, putne isprave i promet u Odsjeku za administraciju Bugojno – 1 izvršilac u stalni radni odnos

4. Viši samostalni referent za matične knjige, putne isprave i promet u Odsjeku za administraciju Gornji Vakuf / Uskoplje – 1 izvršilac u stalni radni odnos

5. Viši samostalni referent za matične knjige, putne isprave i promet u Odsjeku za administraciju Vitez – 1 izvršilac u stalni radni odnos

6. Viši referent za opće poslove u Odsjeku za pravne i upravne poslove u Ministarstvu u sjedištu – 1 izvršilac u stalni radni odnos

7. Pomoćni radnik – čistačica prostorija u Odsjeku za administraciju Travnik – 1 izvršilac u stalni radni odnos

8. Viši samostalni referent za poslove održavanja i nabave u Odsjeku za podršku u Ministarstvu u sjedištu – 1 izvršilac u stalni radni odnos

9. Viši referent – vozač u Kabinetu ministra – 1 izvršilac u stalni radni odnos

Pored općih uvjeta propisanih za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. – završena SSS, IV stupanj, prometna, upravna, gimnazija, ekonomska, položen stručni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene srednje škole.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. – završena SSS, IV stupanj, ekonomska škola, gimnazija, položen stručni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene srednje škole.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3., 4. i 5. – završena VŠS, prvi stupanj pravnog fakulteta ili viša upravna škola, položen stručni ispit i najmanje 1 godina radnog staža ostvarenog poslije završene više škole.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6. – završena SSS, IV stupanj, gimnazija i ekonomska i upravna škola, položen stručni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene srednje škole.

Za radno mjesto pod rednim brojem 7. – završena osnovna škola

Za radno mjesto pod rednim brojem 8. – završena VŠS, prvi stupanj građevinskog fakulteta, ekonomskog fakulteta, viša ekonomsko – komercijalna škola ili viša prometna škola i najmanje 1 godina radnog staža poslije završene više škole.

Za radno mjesto pod rednim brojem 9. – završena SSS, III stupanj, prometna škola, mašinska ili elektrotehnička škola, položen ispit za vozača B kategorije i najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene srednje škole.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Dokaz o stečenoj školskoj spremi,
– Ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.)
– Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.),
– Dokaz o položenom stručnom ispitu (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6.),
– Dokaz o radnom stažu (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. i 9.).

Prijave sa priloženom dokumenatcijom slati putem PTT ili direktno na Pisarnici MUP-a SBŽ zapečaćeno/kovertirano na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SBK/KSB TRAVNIK
ALEJA KONZULA BR. 12
S NAZNAKOM „KOMISIJA ZA OGLAS-NAMJEŠTENICI – NE OTVARATI”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informiranja.

Izvor: Dnevni list / CISO, 22. 11. 2012.