Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBŽ raspisalo natječaj za prijem 3 djelatnika

Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanske županije, odnosno Županijska uprava za šumarstvo raspisala je natječaj za prijem tri viša referenta, čuvara šuma na području općine Vitez i Kreševo.

Natječaj prenosimo u cijelosti.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo

Travnik, Stanična 43, tel/fax 030 518 512

sbksumarstvo@bih.net.ba

Broj: 01-34-231/12-10
Datum: 15. 10. 2012. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH”, broj 49/05) raspisuje se

O G L A S

za popunu radnih mjesta namještenika: viši referent – čuvar šuma

– Viši referent – čuvar šuma na području općine Vitez – 2 izvršitelja
– Viši referent – čuvar šuma na području općine Kreševo – 1 izvršitelj

Kandidati koji se prijave na javni oglas za prijem u radni odnos na navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan/a,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
– da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za šumarstvo SBK/KSB.

Posebni uvjeti:

– SSS/IV stupanj, srednja šumarska škola – šumarki tehničar,
– radno iskustvo u struci: 10 mjeseci nakon sticanja spreme,
– da ispunjava uvjete za držanje i nošenje oružja,
– položen stručni ispit.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

– CIPS- ove osobne karte,
– svjedočanstva o završenoj školskoj spremi,
– uvjerenje o radnom iskustvu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten/a iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
– ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen/a odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– shodno članu 20. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (Sl. novine SBK/KSB, br. 11/02): – uvjerenje o nekažnjavanju,
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti i dokaz o ispunjavanju uslova za držanje i nošenje oružja prije početka zasnivanja radnog odnosa, te položiti stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa priloženom dokumentacijom slati putem PTT ili direktno predati na protokol Vlade SBK/KSB, zapečaćeno/kovertirano na adresu:

Kantonalna uprava za šumarstvo SBK/KSB
Stanična 43
72 270 Travnik
sa naznakom „Komisija za oglas za namještenike – ne otvarati”

Prijem u radno odnos vršit će se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana obavljivanja u sredstvima informiranja.

Oslobođenje / Ciso Vitez