Ministarstvo obrane daje potporu u procesu implementacije rodne ravnopravnosti u BiH

U povodu 8. ožujka – Dana žena, Ministarstvo obrane BiH upućuje pismo potpore svim institucijama i nevladinom sektoru koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.

Ovim pismom želimo dati potporu i doprinos da žene, ne samo u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama BiH, dobiju mjesto koje zaslužuju u našem društvu, da budu ravnopravne sa svojim muškim kolegama, da dobiju mogućnost većeg udjela u rukovodećim pozicijama na svim razinama izvršne vlasti i zakonodavnim i predstavničkim tijelima.

Ministarstvo obrane BiH daje potporu svim inicijativama vladinih i nevladinih udruga u cilju provođenja Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija), kao i potporu svim aktivnostima na jačanju uloge žene i sprječavanje svih oblika diskriminacije temeljene na spolu.

Također, Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine provode obrambenu reformu, pri čemu se posebna pozornost posvećuje pitanju aktivne uloge žena pripadnica MO i OS BiH, raščlambi rodnih pitanja, podizanju svijesti i promoviranju rodne ravnopravnosti u MO i OS BiH.

Predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine od samog početka aktivno sudjeluju u izradi Akcijskog plana za implementaciju UN rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini, kao i u praćenju implementacije navedenog plana. Kontinuirano se radi na realiziranju obveza preuzetih iz Akcijskog plana za implementaciju UN rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2014.-2017. godine i Akcijskog plana implementacije Partnerskog cilja 0013 “Perspektive rodne ravnopravnosti”. Ove aktivnosti su uvrštene kao programska aktivnost u Program rada Ministarstva obrane BiH.

MO BiH zajedno s ministarstvima obrane Makedonije, Crne Gore i Srbije sudjeluje u regionalnom projektu „Potpora integraciji načela rodne ravnopravnosti u reformi sektora sigurnosti na zapadnom Balkanu“ u organizaciji UNDP/SEESAC. Kroz ovaj projekt je, pored ostalog, obučeno 11 trenera (instruktora za rodnu ravnopravnost), a uz potporu Nordijskog središta za ravnopravnost polova obučena su dodatno još tri trenera za rodnu ravnopravnost. Predviđeno je da se u cilju jedinstvenog pristupa izvođenju obuka iz oblasti rodne ravnopravnosti pristupi izradi Priručnika za izvođenje obuke.

Također, radi se i na prilagođavanju infrastrukture, odora, opreme i uvjeta rada žena, usklađivanju privatnog i profesionalnog života, ohrabrivanju eventualnih žrtava da prijave rodnu diskriminaciju i seksualno uznemiravanje i osnaživanju mehanizama reagiranja i zaštite –“Etička linija“, kao i uvođenju rodno osjetljivog jezika.

Primjetno je i povećanje sudjelovanja pripadnica OS BiH u mirovnim misijama i na edukacijama, kao i općenito pomak u otklanjanju barijera za sudjelovanje žena u raznim vidovima edukacije.

Prema posljednjim podacima, od ukupnog broja zaposlenih u OS BiH 6,7 % su žene djelatne vojne osobe (DVO), a 24,1% žene civilne osobe na službi u OS BiH. Najveći postotak žena DVO je u kategoriji vojnika, što je povezano sa samim podmlađivanjem ljudstva u OS BiH. Najmanji postotak žena DVO je u činu časnika.

Svakodnevno se surađuje sa svim relevantnim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama, kao i državama u regiji na ostvarivanju koncepta rodne ravnopravnosti. Posebno je značajna suradnja s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, UNDP-om, NATO stožerom u Sarajevu, EUFOR-om i OSCE-om stoji u priopćenju MO BiH.

Status žena u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama BiH i pitanje njihove uključenosti u izgradnji modernih obrambeno-sigurnosnih sustava pokazuje se kao primjer pozitivne prakse i doprinosi da Bosna i Hercegovina dostigne standarde stvarne ravnopravnosti spolova.