Mijenja se lista lijekova, zadržavaju se cijene

Federalna vlada izmijenila je i dopunila Odluku o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH.Kantoni su, kako je priopćila Vlada, obvezni u roku od 90 dana usuglasiti pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom, i to obligatorno sa A listom i fakultativno s B listom.

Ovo podrazumijeva i usuglašavanje postojećih cijena lijekova na pozitivnim listama kantona s cijenama utvrđenim u Federalnoj listi.

Cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona koji su na iznosu cijena lijekova Federalne liste zadržavaju se na zatečenoj razini. Također se, pod određenim uvjetima, zadržavaju na zatečenoj razini i cijene lijekova na pozitivnim listama kantona koje su niže od cijena utvrđenih Federalnom.

Danas je dopunjena i izmijenjena i Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH na koju je dodana skupina imunosupresiva. Kantoni su obvezni usuglasiti kantonalne bolničke liste lijekova sukladno ovoj odluci u roku 60 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

Prethodni članakNekadašnji vlasnici čekaju vraćanje 3071 stana u FBiH
Sljedeći članakPolenski kalendar za područje BiH