Komu nije u interesu da Vitez za potrebe vodoopskrbe dobije dva nova izvorišta?

Kako smo ranije pisali zastupnik HDZ BIH u Skupštini ŽSB, Ivan Sajević iz Viteza, postavio je Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽSB zastupničko pitanje vezano za dodjelu koncecija za nova izvorišta vode na planini Kruščici, na II. sjednici Skupštine ŽSB održane 30. ožujka 2015. godine.

Pitanje i odgovor donosimo u cijelosti.

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje sa II. sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona, održane 30.03.2015.godine

1 .Pitanje upućeno Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, zastupnik Ivan Sajević:

“Molim da mi se odgovori u kojoj fazi je postupak dodjele koncesije nad izvorištima ” Mlinište” i ” Ugrenovac”, a koji je pokrenulo Javno komunalno poduzeće ” Vitkom” iz Viteza?”

Odgovor na zastupničko pitanje:

Vezano za vaše pitanje: Molim da mi se odgovori u kojoj fazi je postupak dodjele koncesije nad izvorištima ” Mlinište” i ” Ugrenovac”, a koji je pokrenulo Javno komunalno poduzeće ” Vitkom” iz Viteza, dostavljamo vam slijedeće podatke:

Javno komunalno preduzeće “Vitkom” d.o.o. Vitez je Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB ( u daljem taekstu: Ministarstvo), podnijelo zahtjev broj: 05-25-533/12 od 29.10.2012. godine, za dodjelu koncesije za dodatne količine vode sa izvorišta: „ Duboki potok”, „ Ugrenovac” i „ Tramošnica”, na području općine Vitez, kako bi se osigurale dodatne količine pitke vode za općinu Vitez.

U skladu sa odredbama Zakona o vodama ( “Službene novine F BiH”, broj: 70/06 ), Zakna o koncesijama ( ” Službene novine SBK/KSB”, broj: 08/09) i Zakona o upravnom postupku ( ” Službene novine F BiH, broj: 2/98 i 48/99), Ministarstvo je od podnosioca zahtjeva JKP ” Vitkom” d.o.o. Vitez zahtjevalo dopunu dokumentacije i to: da se u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti Kantonalnoj komisiji za dodjelu koncesija iz oblasti vodoprivrede (u daljem tekstu: Komisija), dostavi ” Elaborat o istraživanju dodatnih količina pitke vode u slivu rijeke Kruščice, koji mora biti izrađen od strane ovlaštenog projektanta, koji je podnosilac zahtjeva u zadatom roku i dostavio.

U skladu sa članom 113. Zakona o vodama ( ” Službene novine F BiH” broj: 70/06), prije pokretanja postupka za dodjelu koncesije, organ nadležan za izdavanje koncesije za korištenje vode i vodnog dobra obavezan je pribaviti prethodnu vodnu saglasnost od nadležnog organa, koja se po dodjeli koncesije prenosi na pravno lice koje je dobilo koncesiju.

U postupku izdavanja prethodne vodne saglasnosti podnosilac zahtjeva (JKP Vitkom d.o.o. Vitez) je za dodjelu koncesije dužan dostaviti pisanu saglasnost lokalne zajednice, odnosno svih MZ koje se nalaze na području na kojem se traži koncesiono pravo.

Nakon što se ispoštuje prednje navedeno, a u skladu sa Zakonom o koncesijama (“Službene novine SBK/KSB”, broj: 8/09), podnosilac zahtjeva je dužan dostaviti i prethodnu saglasnost Općinskog vijeća općine Vitez za pokretanje procedure i dodjelu predmetne koncesije.

Nakon što se Ministarstvu, dostavi sva potrebna- prednje pomenuta dokumentacija neophodna za pokretanje procedure za dodjelu predmetne koncesije, Kantonalna Komisija za dodjelu koncesija iz oblasti vodoprivrede pokreće proceduru za dodjelu koncesije i dostavlja Prijedlog odluke za dodjelu koncesije Vladi SBK/KSB na usvajanje i donošenje.

Podnosilac zahtjeva: J.K.P. „Vitkom” d.o.o.Vitez, koji je podnio zahtjev za dodjelu koncesije za dodatnim količinama vode za javno vodosnabdijevanje, u zakonskom roku, nije dostavio pisanu saglasnost MZ Kruščica, niti prethodnu saglasnost Općinskog vijeća općine Vitez, koji su na osnovu člana 4. Zakona o koncesijama ( „ Službene novine SBK/KSB”, broj: 8/09), osnovni i neophodni preduslov za dodjelu koncesije, dok je MZ Kruščica dala svoju saglasnost za već dodjeljenu koncesiju za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE „ Kruščica 2″, te je u svom dopisu naglasila, kako zbog toga ne može davati nove saglasnosti za dodjelu drugih koncesija, koje se odnose na sliv rijeke Kruščice, niti podržava dodjelu nove koncesije na dodatne količine vode za javno vodosnabdijevanje.

Obzirom na prednje navedeno, Ministarstvo i Komisija nisu imali pravni osnov za nastavak dalje procedure, odnosno daljeg postupanja vezano za dodjelu predmetne koncesije.

Napomena:

Za dodjelu koncesije za dodatne količine vode potrebne za javno vodosnabdijevanje na području općine Vitez, Komisija je kao rješenje problema podnosiocu zahtjeva, ponudila zahvatanje vode iz dva izvorišta i to: ” Mlinište” u količini od 21 do 100 l/s i sa izvorišta “Ugrenovac” u količini do 14 l/s. JKP Vitkom d.o.o. Vitez je na ovakav prijedlog Komisije, dostavilo  Elaborat na osnovu kojeg je tvrdilo da minimalna izdašnost izvorišta “Mlinište” iznosi 15 l/s, a izvorišta ” Ugrenovac” 11 l/s. Navedene količine se odnose na sušne periode, odnosno ekstremne uslove.

Komisija smatra da je i u takvim uslovima moguće uzeti tih dodatnih 15 l/s sa izvorišta Mlinište i 11 l/s sa izvorišta Ugrenovac, što ukupno iznosi 26 l/s, kako bi se u ekstremno sušnim periodima zahvatale dodatne količine vode i izbjegli probleme u javnom vodosnabdijevanju na području općine Vitez. Ipak, Komisija i dalje stoji iza tvrdnje da ukupna izdašnost oba izvorišta u povoljnom periodu iznosi 111 l/s.

Osim prednje navedenog, prema pomenutom Elaboratu ustanovljeno je da se na izvorištu ” Kremenik” nalaze dva bunara sa max. kapacitetom od 120 l/s. Podnosilac zahtjeva trenutno koristi samo jedan bunar kapaciteta 60 l/s, sa kojeg se ne koristi ukupna moguća količina vode, nego se zahvata od 30-35 l/s, što jasno ukazuje na to da se pod parolom ” SKUPE STRUJE” ne koriste ni postojeći kapaciteti. Trenutno se za javno vodosnabdijevanje koristi manje od 30% kapaciteta bunara ” KREMENIK”. Osim prednje navedenog, treba napomenuti da su se intenzivirale i pripreme za početak realizacije projekta „Regionalni vodovod Plava voda”, kojim je predviđeno i javno vodosnabdijevanje općina Vitez i Zenica, čime će se obezbjediti dodatna količina vode za piće za općine Vitez i Zenica“, stoji u odgovoru Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽSB.

Istražujući dalje, portal vitez.info došao je do saznanja da je iz JKP „Vitkom“ Vitez prema Općini Vitez upućeno nekoliko zahtjeva za očitovanjem Općinskog vijeća po pitanju davanja suglasnosti za dodjelu koncesije ovom poduzeću na navedena dva izvorišta, međutim o tomu se OV Vitez još uvijek nije očitovalo. Jedan od zahtjeva JKP „Vitkom“ prema Općini Vitez odaslan je još 3.6. 2013. godine, zatim  19.11. 2013. godine te naposlijetku 3.2. 2014. godine. Ovdje valja napomenuti da je uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, potrebno dobiti i prethodnu suglasnost MZ Kruščica, ali jedna nije uvjetovana drugom, tako da ostaje nejasno zašto se o ovomu OV Vitez nije očitovalo.

Je li u pitanju nemar, loša namjera ili nešto treće manje je bitno. Nakon svih problema i muke koje su Vitežani mučili s vodoopskrbom nitko se u Vitezu nema pravo poigravati s ovako ozbiljnim pitanjem, a ovim putem pozivamo sve političke subjekte u Vitezu da javno pokažu koliko im je interes stanovnika Viteza uistinu na prvom mjestu.

Prethodni članakU Vitezu predstava “Food Eliminator”
Sljedeći članakZa vikend na Rijeci Memorijalni nogometni turnir za djecu “Trofej Slavuj 2015”