Koliko će koštati pivo od 1. rujna?

Od ponedjeljka 1.9.2014. godine primjenjuje se Zakon o izmjenama i dopunama zakona o trošarinama u BiH, čije odredbe se odnose na postupanje proizvođača i uvoznika piva u Bosnu i Hercegovinu.Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH (“Službeni glasnik BiH”; broj 60/14), domaće pivare čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara zadržale bi trošarinu od 0,20 KM po jednom litru, a za pivare koje proizvode više od 400.000 hektolitara godišnje obračunavala bi se trošarina od 0,25 KM po jednom litru.

Pravo na smanjenu trošarinu može ostvariti i uvoznik pod uvjetom da ima dokaz da je pivo nabavio od proizvođača čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara.

Izmjenom Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama u BiH predviđeno je da ostvarivanje prava na primjenu niže stope propisane članom 18. stav (2) i (3) Zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH u iznosu od 0,20 KM, uvoznik piva u carinskom postupku dokazuje Izjavom ino-proizvođača ovjerenoj od strane nadležnog poreznog organa ili drugog organa nadležnog za obračun i naplatu trošarine zemlje izvoznika

Na osnovu podataka navedenih u dokumentu (izjavi ili drugom dokumentu), carinska ispostava kod koje je prvi put podnijet original tog dokumenta, cijeni ispunjenost uvjeta za primjenu niže stope trošarine. Carinska ispostava prihvaćeni dokument evidentira u posebnu evidenciju i prihvaćanje, ovjerava na dokumentu uz označene i kalendarske godine za koju važi, nakon čega isti zadržava uz carinsku prijavu uz koju je prvi put priložen, a njegovu ovjerenu kopiju uručuje uvozniku, koju uvoznik prilaže na uvid u svim sljedećim uvozima piva od tog proizvođača.

Domaći proizvođači piva, nemaju obavezu dokazivanja prava na nižu stopu trošarine, te ukoliko im je na osnovu njihovih podataka o ostvarenoj proizvodnji prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara vrše obračun trošarine po 0,20 KM po jednom litru.

Izvor

Prethodni članakVolvo predstavio novi XC90
Sljedeći članakProgramska konvencija Mladeži HDZ BiH