Javni poziv za sufinanciranje projekata iz nevladinog sektora

Iz Općine Vitez su uputili javni poziv za sufinanciranje projekata iz nevladinog sektora.

Poziv prenosimo u cjelosti

Iz Proračuna općine Vitez za 2014. godinu izdvaja se 7.500,00 KM za sufinanciranje projekata NVO sektora iz oblasti:

 • kultura
 • sport
 • ekologija
 • izgradnja i razvitak lokalne zajednice

Pravo prijave u okviru registrirane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju:
Udruge građana s područja općine Vitez

Uvjeti za korištenje sredstava iz proračuna općine Vitez:
a) da nevladine organizacije imaju svojstvo pravne osobe i imaju sjedište u općini Vitez;
b) da svojim djelovanjem promoviraju vrijednosti civilnog društva i pridržavaju se “Kodeksa ponašanja za nevladine organizacije BiH”;
c) da provode aktivnosti usmjerene na potrebe zajednice, rukovodeći se načelima djelovanja za opće dobro;
d) da imaju izvješća o dosadašnjem radu i poslovanju, te vode transparentno financijsko poslovanje
e) da sredstva dobivena iz proračunskih sredstava Općine ne smiju koristiti za financiranje naknada svojih članova koje se već podmiruju iz proračunskih sredstava po posebnim propisima;
f)  rok trajanja projekta najviše 6 mjeseci;
g) da se projekat odnosi na sljedeće oblasti:

KULTURA

 • projekti kreativnog izražavanja u glazbi, kazalištu, medijima, folkloru, umjetničkoj fotografiji, likovnoj umjetnosti, i slično

SPORT

 • projekti sportsko-rekreativnog sadržaja

EKOLOGIJA

 • projekti koji promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta življenja

IZGRADNJA I RAZVITAK LOKALNE ZAJEDNICE

 • obilježavanje značajnih datuma
 • projekti koji podstiću veće učešće mladih i žena u društvenom životu

Projekt treba da sadrži:

 1. naziv projekta;
 2. naziv organizacije (adresa, telefon/fax i e-mail);
 3. oblast iz točke 2. stavak g) na koju se odnosi projekt i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta:
 4. ciljevi projekta (na koji način projekt doprinosi rješavanju problema);
 5. detaljan opis projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije projekta);
 6. detaljan proračun projekta (prilog-tabela):

ljudski resursi;
oprema (ako je planirano);
aktivnosti
materijalni troškovi i drugo

način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika);
ovlaštena (odgovorna) osoba za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt telefon, adresa),
broj žiro-računa.

Kriteriji za ocjenjivanje

 • Projekt poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva
 • Projekt ispunjava očekivanja većeg broja građana
 • Projekt potiče razvoj općine
 • Udio vlastitih sredstava i sredstava iz drugih izvora u provođenju ponuđenih projekata
 • Projekt obuhvaća širu teritoriju općine
 • Projekt ima pozitivan utjecaj na okolinu
 • Projekt je od neposrednog značaja za socijalno ugrožene kategorije

Odabir projekata

Odabir projekata vršit će Povjerenstvo imenovano od strane načelnika.

Rok za predaju projekata

Javni Poziv za predaju prijavnog obrasca otvoren je od 11.6.2014.g. do 1.7.2014.g.do 15,00 sati.

Broj aplikacija i novčani iznos po projektu

Sve udruge i udruženja mogu podnijeti samo jedan projekt za sufinanciranje a koji se odnosi na jednu od navedenih oblasti .

Odobrena sredstva iz općinskog proračuna za sufinanciranje projekata nevladinih organizacija ne mogu biti veća od 500,00 KM po jednom projektu.

Napomena: Prijavni obrazac, obrazac proračuna i Izjavu o trošenju namjenskih sredstava možete preuzeti na sljedećim linkovima:
Prijavni obrazac
Obrazac proračuna za 2014. godinu
Izjava o trošenju namjenskih sredstava

Prijave sa dokumentacijom podnose se, Povjerenstvu za odabir projekata za NVO sektor imenovanom od strane načelnika, putem protokola općine u zatvorenoj koverti sa naznakom “Javni poziv za NVO sektor – ne otvaraj“.

Prigovor na odluku Povjerenstva upućuje se Općinskom načelniku putem Povjerenstva u roku od 8 dana od dana prijema odluke u svrhu preispitivanja zakonitosti iste.
Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti kod Stručnog suradnika za prosvjetu, sport, kulturu, informiranje i udruženje građana Katice Iličić-Radman u uredu općine Vitez, broj: 204 ili na telefon 030/718-224.

Reklama