Javni poziv za odabir korisnika za podizanje nasada jagodastog voća na području Središnje Bosne

Raspisan je Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodastog voća na području općina Travnik, Vitez, Kiseljak, Fojnica, Busovača, Novi Travnik i Kreševo za proljetnu sadnju 2015. godine.

Poziv prenosimo u cjelosti:

REDAH – regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku općina u okviru IFAD-ovog projekta “Poboljšanje životnih uslova na selu (RLDP)” podržavaju razvoj lanca vrijednosti jagodičastog voća u Hercegovačko-neretvanskoj i Srednjobosanskoj županiji. Jedna od aktivnosti podržanih kroz ovaj program, u suradnji sa drugim partnerima, je podizanje nasada jagodičastog voća.

Partneri u projektu su:
– U HNŽ: Općina Konjic, Općina Jablanica, Općina Prozor-Rama i grad Mostar
– U SBŽ: Općina Travnik, Općina Novi Travnik, Općina Vitez, Općina Kiseljak, Općina Kreševo, Općina Busovača, Općina Fojnica
– odabrani korisnici, i
– IFAD

Na području općina koje ovaj projekt pokriva, planira se podizanje novih nasada jagodičastog voća tržišno orijentiranog sortimenta (malina, kupina, aronija, borovnica, ribizla,šumska jagoda). IFAD i općine će financijski podržati podizanje najmanje 0,1 ha voćnjaka po vlastitom izboru korisnika/ce.

Podrška odabranim korisnicima/cama projekta od strane IFAD-a i općina će biti kako slijedi:

– IFAD i općine financiraju nabavku do 30% vrijednosti za sadnice jagodičastog voća i sistem za navodnjavanje potrebnih za najmanje 0,1 ha površine voćnjaka po korisniku/ci. Korisnik/ca se obvezuje sam/sama sufinancirati preostalih 70% vrijednosti sadnica i sistema za navodnjavanje. Ovih 70% sadnica i sistema su ponuđene korisnicima/cama u vidu robne pozajmice pod uvjetom povrata na period od 3 godine uz jednu godinu grejs perioda, osim za sortu maline POLKA i šumsku jagodu za koje nema grejs perioda i rok otplate je 3 godine.

– Iznos zaduženja robne pozajmice biti će izračunat na temelju cijena (tj. trenutnih cijena na tržištu) dobijenih od dobavljača sadnog materijala i trenutnih cijena sistema za navodnjavanje na tržištu. Povrat zaduženja je moguć ili u novcu ili u plodovima. Vrijednost povrata u plodovima biti će sačinjen na temelju tržišnih cijena jagodičastog voća u vrijeme kada je otkup napravljen.

– Sukladno usvojenom financijskom modelu obveza svakog odabranog korisnika biti će priprema terena za sadnju, nabavka i postavljanje stubova i žice, nabavka i postavljanje sistema za natapanje, nabavka zaštitnih sredstava i gnjojiva (na temelju pruženih savjeta od strane savjetodavaca), nabavka stajnjaka, održavanje voćnjaka (uništavanje korova, zaštita od bolesti i štetočina i sl.), kemijska analiza tla, plaćanje savjetodavnih usluga Udruženju u izosu od 100,00 KM (po dinamici plaćanja koja će se dogovoriti sa Udruženjem).

Pravo sudjelovanja imaju sva fizička lica sa projektnog područja koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije i koji su spremni sa vlastitim učešćem sudjelovati (kako je opisano gore) u podizanju najmanje 0,1 ha nasada jagodičastog voća po korisniku/ci.

Poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave na oglasnim pločama u Općinama u HNŽ i SBŽ, u prostorijama izabranih udruženja, službenim web stranicama navednih Općina i udruženja, te na lokalnom radiju.

Broj potencijalnih korisnika/ca ovog projekta je ograničen.

Svi potrebni formulari za prijavu mogu se dobiti u zgradama Općina i prostorijama navedenih udruženja.

1. Opći i dodatni kriteriji za izbor korisnika/ca projekta Lanac vrijednosti jagodičastog voća

Opći kriteriji – Potrebni dokumenti
1. Podnositelj/podnositeljica prijave je fizičko lice koje mora imati prebivalište na teritoriju projektnih općina u HNŽ u SBŽ Potvrda o prebivalištu izdana od CIPS-a (original ili ovjerena fotokopija);
2. Podnositelj/podnositeljica mora nesmetano raspolagati sa minimalno 1,000m2 zemljišta na kojem će se uzgajati jagodičasto voće. Kao dokazni materijal će poslužiti potpisana Izjava od strane podnositelja – Formular A2
3. Financijsko sudjelovanje korisnika u projektu. Izjava da sudjeluju u nabavci sadnog materijala, sistema za natapanje i plaćanju usluga savjetodavnih službi potpisana od strane podnositelja izjave – Formular A2
4. Podnositelji/podnositeljice trebaju biti članovi Udruženja. Oni koji to nisu moraju se učlaniti. Udruženje će uvidom u svoju bazu podataka ustanoviti je li ovaj kriterij zadovoljen ili ne. Podnositelj/podnositeljica nisu dužni dostavljati dodatne dokaze
Dodatni kriteriji – Potrebni dokumenti
5. Broj članova domaćinstva i broj nezaposlenih
– Kućna lista;
– Potvrda službe za zapošljavanje;
6. Prednost se daje ženama aplikantima
– Aplikacijska formular – Formular A1
7. Prednost se daje proizvođačima mlađim od 30 god.
– Dokument kao pod točkom broj 1 općih kriterija
Opći kriteriji su eliminatorni, dok će se dodatni kriteriji bodovati. Na osnovu osvojenih bodova sačinit će se rang lista.

2. Proces odabira

Proces odabira će se odvijati u dvije faze, uključujući:
Prva faza: Administrativna usklađenost i evaluacija administrativne prijave
– Komisija za odabir sastavljena od predstavnika Udruženja vršit će pregled prijava i pregled usklađenosti prijave s administrativnim zahtjevima;
– Komisjia će vršiti provjeru da li je dostavljena sva dokumentacija koja je pozivom tražena.
Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
Druga faza: Bodovanje dodatnih kriterija
– Nakon administrativne provjere komisija će ocijeniti pristigle aplikacije temeljem bodovne liste koja je sastavni dio ovog poziva.
Napomena: Prema bodovanju napraviti će se rang lista. Oni kandidati koji temeljem rang liste osvoje najveći broj bodova dužni su dostaviti urađenu kemijsku analizu tla na vlastiti trošak. U protivnom isporuka sadnica neće biti izvršena. Ukoliko analiza tla pokaže da kvalitet zemljišta nije pogodan za uzgoj planirane kulture, zajedno sa podnositeljem/podnositeljkom i stručnim licem će se preporučiti adekvatna vrsta jagodičastog voća.

3. Sistem bodovanja za dodatne kriterije

Br. Dodatni kriterij Indikator Maks. bodova
1. Broj članova domaćinstva i broj nezaposlenih
– Svi članovi domaćinstva nezaposleni = 20
– Jedan član domaćinstva zaposlen = 15
– U domaćinstvu zaposleno 2 i više članova = 10
– Broj članova domaćinstva veći od 6= 20
– Broj članova domaćinstva 4-6= 15
– Broj članova domaćinstva 1-3= 10 40
2. Prednost se daje ženama aplikantima.
– Žena aplikant = 30
– Muškarac aplikant = 15 30
3. Prednost se daje proizvođačima mlađim od 30 god.
– Proizvođači mlađi od 30 god.= 30
– Proizvođači iznad 30 god.= 15 30
5. UKUPNO 100

Korisnici/ce koji budu odabrani/e biti će blagovremeno obaviješteni/e, a rang lista će biti objavljena na oglasnim pločama udruženja i Općina, te na službenim internetskim stranicama općina.

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati iz navedenih općina koji ispunjavaju gore navedene kriterije da popune formulare i uz potrebne dokumente dostave svoju prijavu, osobno ili putem pošte najkasnije do 20.04.2015. godine do 15:00 sati, u prostorije Općina/Udruženja sa naznakom NE OTVARAJ Prijava na Javni poziv za podizanje nasada jagodičastog voća 2015.g.

Aplikacijske obrasce možete preuzeti na sljedećim adresama:

VITEZ
Općina Vitez
Adresa: Stjepana Radića br 1
Kontakt osoba: Jusuf Sivro
Tel.: 030 718 217
Kontakt Udruženja poljoprivrednika proizvođača malina MALINA Vitez:
Mehmed Mušinović, 030 293 092

KISELJAK
Udruženje poljoprivrednika općine Kiseljak
Adresa: Višnjica bb, Kiseljak
Kontakt osoba: Meliha Delić
Tel.: 062 407 517

KREŠEVO
Općina Kreševo
Adresa: Zgrada općine Kreševo
Kontakt osoba: Josip Buljan, ured br. 3
Tel.: 030¬¬¬¬ 806-602
Kontakt Udruge poljoprivrednika Terra:
Mara Misilo, 061 623 817

TRAVNIK
Općina Travnik
Adresa: Konatur bb
Protokol općine Travnik
Tel.: 030 511 277
Kontakt Udruženja građana proizvođača jagodičastog voća Gradina:
Šefik Goran, 061 593 652
Prilog: Obrazac prijave i obrazac izjave.

Svi zainteresirani za proljetnu sadnju mogu doći na Info-dan u srijedu 15.04.2015. godine u 9 sati u zgradu Općine Kiseljak.

Informacije o projektu Poboljšanje životnih uvjeta na selu RLPE i odgovore na pitanja dobiti će od stručnih suradnika Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu, Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH iz Mostara.