JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme – JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez, na temelju članka 20.a. Zakona o radu, članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 5. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u KSB, Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju Javnog oglasa od 22.7.2020 godine raspisuje:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ – 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme (period od 6 mjeseci).
2. KUHARICA  u službi „Pravni i opći poslovi“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
3. DEŽURNI DJELATNIK NA VODOSPREMI KREMENIK U RJ „Vodovod i kanalizacija“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
4. REFERENT ZA OBRADU PODATAKA u „Inkasantska služba“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.

NAZIV RADNOG MJESTA

 1. 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ – 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme (period od 6 mjeseci)

Opis poslova:

 • – Organizira i koordinira rad radnika, te vrši kontrolu rada radnika u službi,
 • – Predlaže organizaciju rada u službi, kao i primjene organizacije rada službe,
 • – Prati i proučava zakonske i druge propise, samoupravne opće akte i stručnu literaturu, te daje potrebna tumačenja zakonskih i drugih propisa i općih akata,
 • – Izrađuje nacrte i konačne preglede općih akata u poduzeću, kao i izmjene i dopune općih akata i daje obrazloženje na sjednici organa upravljanja po nacrtima i prijedlozima općih akata pri njihovom razmatranju i usvajanju,
 • – Izrađuje pojedinačne akte (odluke, rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte),
 • – Sastavlja, izrađuje i obrađuje razne podneske (prijedloge, tužbe, žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja i, zahtjeve i dr.), za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje, te rješavanje i odlučivanje,
 • – Po ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima i drugim organima po raznim sporovima i spornim odnosima,
 • – Vrši obradu i prikupljanje potrebne dokumentacije za upis u sudski registar poduzeća, popunjava potrebne obrasce i prijaveza upis, te iste podnosi registarskom sudu za upis potrebnih podataka za upis u sudski registar i promjene tih podataka u sudskom registru,
 • – Popunjava statističke mjesečne i godišnje izvještaje, te ih dostavlja službi statistike iz djelokruga poslova koje obavlja,
 • – Iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje s nadležnim ustanovama i organima,
 • – Obavlja i druge poslove i radne zadatke u skladu sa svojim stručnim i radnim sposobnostima koje mu stavi u zadatak direktor poduzeća.

Za svoj rad i rad službe je odgovoran direktoru poduzeća.

 1. 2. KUHARICA  u službi „Pravni i opći poslovi“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • – preuzimanje i pregled dobavljene robe
 • – priprema i izdaje obroke uposlenima u poduzeću,
 • – priprema tople napitke za uposlene i goste poduzeća,
 • – vodi evidenciju o utrošku prehrambenih i drugih primljenih artikala,
 • – održavanje uređaja u kuhinji,
 • – održavanje higijenskih uvjeta u spremištu hrane,
 • – održavanje osobne higijene u dodiru s namirnicama,
 • – pranje i spremanje pribora za jelo i ostalog posuđa,
 • – čišćenje kuhinjskog prostora,
 • – radi i druge poslove po nalogu Voditelja općih poslova.

Za svoj rad odgovorna je Voditelju općih poslova

 1. 3. DEŽURNI DJELATNIK NA VODOSPREMI KREMENIK U RJ „Vodovod i kanalizacija“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme

Opis poslova
– obavlja srednje složene poslove pri opsluživanju i održavanju crpnog postrojenja,
– vodi evidenciju rada postrojenja,
– radi poslove dnevnog održavanja postrojenja,
– obavlja poslove fizičkog osiguranja ograđenog kruga crpilišta i ne dozvoljava pristup stranim osobama bez odobrenja direktora,
– vodi knjigu primopredaje dežurnog na crpilištu, gdje opisuje sva svoja zapažanja u vrijeme svog dežurstva,
– održava higijenu u strojarnici, kao i u prostoriji za boravak dežurnog osoblja,
– tijekom svoje smjene čisti i održava krug crpilišta,
– ukoliko ocijeni potrebu, a na osnovu svojih zapažanja odmah obavještava putem telefona voditelja RJ Vodovod i direktora poduzeća,
– u ekscesnim zbivanjima obavještava Policijsku stanicu Vitez i traži njihovu intervenciju i zaštitu uz suglasnost direktora poduzeća,
– u tijeku rada mora se pridržavati propisanim mjera zaštite uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava, a naročito pri radu i manipulaciji sredstvima za dezinfekciju vode za piće,
– radi i druge poslove prema nalogu Voditelja radne jedinice,
– prema potrebi svatko iz ove grupe može biti raspoređen i u druge radne jedinice, a sve uz nalog Voditelja radne jedinice.
Za svoj rad je odgovoran Voditelju radne jedinice.

 1. REFERENT ZA OBRADU PODATAKA u „Inkasantska služba“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • – vrši akontativna zaduženja potrošača s industrijskim mjernim uređajima,
 • – Vrši kontrolu i ispravke akontativnih zaduženja,
 • – Vrši naplatu pogrebnih usluga i naknada za održavanje gradskog groblja,
 • – Vrši mjesečne obračune na osnovu akontativnih zaduženja i novih očitanja mjernog uređaja s terena,
 • – Vrši kontrolu obračunatih zaduženja – računa,
 • – Vrši rekapitulaciju obračuna vode i otpada za privredni sektor i fizičke osobe,
 • – Daje podatke obračuna iz knjige izlaznih računa za fizičke osobe za obračun PDV-a (gospodarski subjekti),
 • – Vrši tiskanje svih mjesečnih računa za gospodarske subjekte i fizičke osobe (komunalije-grad, voda i otpad),
 • – Vrši ispravke podataka, grešaka u očitanjima, evidentiranje i zamjene novih vodomjera,
 • – Unosi i kompletira šifre pojedinih potrošača vode i otpada (radi lakšeg evidentiranja),
 • – Vrši unos podataka novih potrošača, korisnika naših usluga (gospodarski subjekti i fizičke osobe),
 • – Vrši korekciju potrošača vode – fizičke osobe u rednim brojevima objekata sa terena (FOH).

Za svoj rad je odgovoran Voditelju inkasantske službe.

OPĆI I POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 –  da je državljanin BiH,
 –  da ima navršenih 18 godina,
 – da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju:

 1. 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“  – VII (VSS) stupanj stručne spreme pravne struke, 3 godine radnog iskustva u struci, organizatorske sposobnosti i poznavanje rada na računalu, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova pravne struke.
 2. 2. KUHARICA  u službi „Pravni i opći poslovi“- III stupanj stručne spreme, kuharica, 1 godina radnog iskustva u struci, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova kuhara.
 3. 3. DEŽURNI DJELATNIK NA VODOSPREMI KREMENIK u RJ „Vodovod i kanalizacija“ III (SSS) stupanj stručne spreme tehničke struke, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računalu, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
 4. 4. REFERENT ZA OBRADU PODATAKA u „Inkasantska služba“ IV (SSS) stupanj stručne spreme tehničke ili ekonomske struke, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računalu, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova obrade podataka.

Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB, prioritet pri zapošljavanju imaju osobe na koje se spomenuti zakoni odnose. Kandidati svoj status dokazuju odgovarajućim dokumentima izdanim od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
S izabranim kandidatima koji se primaju na neodređeno radno vrijeme potpisat će se ugovor o radu uz probni rad.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj s naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis s obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu.
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računalu (za pozicije 01, 03 i 04.).
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdano od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom.  Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje i visoko obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici Općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednje objave. Kontakt osoba: Mara Matić , telefon: 030/711-369
Prijave s potrebnom dokumenacijom u zatvorenim kuvertama dostavljaju se osobno ili preporučeno na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 s naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.